فودومیک: نگرشی جدید در تأثیر تغذیه بر سلامتی سیستم‌های زیستی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 آزمایشگاه سیستم بیولوژی و بیوانفورماتیک(LBB)، مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران

2 مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پیشرفت فناوری و صنعتی شدن منجر به تغییر سبک زندگی بشر شده است، در این بین نوع تغذیه به‌عنوان یکی از مؤثرترین عوامل بر کیفیت زندگی افراد از اهمیت ویژه‌ای برخورد می‌باشد. بررسی تأثیر تغذیه بر سلامتی بشر در سال‌های اخیر منجر به بروز قلمرو جدید علمی با عنوان «فودومیک» شده است. فودومیک را می‌توان در یک مثال ساده این‌طور تعریف نمود: مقادیر بیان ژن، بیان پروتئین و بیان متابولیت­های موجود در یک سامانه زیستی در حالت کنترل و تیمار شده توسط مواد غذایی مختلف اندازه‌گیری شود، سپس با مقایسه دو حالت بتوان نشانگرهای زیستی را به‌عنوان شاخص‌های متأثر از تیمار توسط مواد غذایی استخراج کرد و مدلی از تأثیر مواد غذایی بر سیستم ارائه داد. هدف در فودومیک، مطالعه تأثیر مواد غذایی بر سیستم و سامانه‌های زیستی مختلف می‌باشد. محققان برای پیشبرد فودومیک به مطالعات انواع فناوری‌های توان بالا از جمله ژنومیکس، پروتئومیکس و متابولومیکس می‌پردازند تا بتوانند اجزای سیستم‌های زیستی را به‌درستی تبیین کرده سپس تأثیرات مواد غذایی بر آنها و تهدیدات مورد نظر را ارزیابی کنند. در این مقاله، مروری بر پیدایش رشته فودومیک نگارش شده است و به‌اختصار در مورد روش‌های مختلف بیوانفورماتیک و سامانه زیستی در قلمرو فودومیک توضیح داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Foodomics: A New Approach to The Influence of Nutrition on The Health of Biological Systems

نویسندگان [English]

  • Ali Masoudi-Nejad 1
  • Faezeh Motaghitalab 1
  • Ali Akbar Moosavi-Movahedi 2
1 LBB Bioinformatics Group,Instituteof Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Industrialization and developing technologies caused many changes in human being’s life style. Among different aspects of these changes, food and nutrition have the most effects on people’s life. In recent years, studying the effect of food on human’s health and well-being leads to emerging new field of study named "foodomics". The definition of Foodomics as a simple example is: the expression of the gene expression, expression of the protein, and expression of the metabolites in a biological system in a controlled state and treated by different foodstuffs. Then, by comparing the two states, biological markers can be used as indicators affected by food extraction and then construct a model of food effect on the system. In foodomics the aim is to study the impact of different foods and nutrition on biological systems. Researchers in this area use high-throughput technologies like genomics, transcriptomics and metabolomics to define biological systems components threated by foods and then determine the influence of those foods on systems. In this article the purpose is to review why foodomics has been emerged and in continue some bioinformatics and systems biology methods that have application in foodomics have been explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foodomics
  • Omics
  • Systems Biology
  • Bioinformatics
  • Integrative Science
  • Nutrition
  • Food Indicators
[1]. Mazaheri, M., Saboury, A.A., Habibi Rezaei,M., Farhadi,M., Moosavi-Movahedi,A. A., (2017), Curcumin, a Molecule with Multiple Forces and Biological Modulators. Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology. 12(1): p. 121-132.
[2]. Khalesi, MR., Salami, M., Moslehishad, M., Winterburn, J., Moosavi-Movahedi, A. A., (2017), Biomolecular content of camel milk: A traditional superfood towards future healthcare industry. Trends in Food Science & Technology. 62: p. 49-58.
[3]. Fischler, C., (1988), Food, self and identity. Information (International Social Science Council). 27(2): p. 275-292.
[4]. Cifuentes, A., (2012), Food analysis: present, future, and foodomics. ISRN Analytical Chemistry
[5]. Capozzi, F. and A. Bordoni, (2013), Foodomics: a new comprehensive approach to food and nutrition. Genes & Nutrition. 8(1): p. 1-4
[6]. Walczak, J., P. Pomastowski, and B. Buszewski, (2015), Food quality control by hyphenated separation techniques. Health Problems of Civilization. 9(1).
[7]. Cifuentes, A., (2013), Foodomics: Advanced mass spectrometry in modern food science and nutrition. John Wiley & Sons. Vol. 52.
[8]. Davies, H., (2010), A role for “omics” technologies in food safety assessment. Food Control. 21(12): p. 1601-1610.
[9]. Tsurumaki, M., Kotake, M., Iwasaki, M., Tanaka, K., Aw, W., Fukuda, S., Tomita, M., (2015), The application of omics technologies in the functional evaluation of inulin and inulin-containing prebiotics dietary supplementation. Nutrition & Diabetes. 5(11): p. e185.
[10]. Andjelković, U., Šrajer Gajdošik, M., Gašo-Sokač, D., Martinović, T., Josić, D., (2017), Foodomics and food safety: where we are. Food Technology and Biotechnology. 55(3): p. 290-307.
[11]. Sekirov, I., Russell, S.L., Antunes, L.C., Finlay, B.B., (2010), Gut microbiota in health and disease. Physiological Review. 90(3), p. 859-904.