حکمت قلم

مطالب عمومی

نویسنده

دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، تهران، ایران

چکیده

قلم حافظ علوم و دانش ها، پاسدار افکار اندیشمندان، حلقه اتصال فکری دانشمندان و پل ارتباطی گذشته با حال و آینده بشر است و گویا ارتباط آسمان و زمین از طریق لوح وقلم حاصل شده است. در قرآن کریم به قلم و آنچه با قلم می نویسند سوگند یاد شده است. به اعتراف مورخان معروف اروپا، نورعلم واثر قلم دانشمندان مسلمان بود که بر صفحه اروپای تاریک قرون وسطی تابید و آنها را وارد٫ عصر تمدن ساخت. حضرت ادریس نخستین کسی بود که با قلم خط نوشت و این خود دلیل محکمی بر تقدس قلم و اهمیت نویسندگی می باشد. گفته شده است که بیان دو گونه است: بیان زبان و بیان قلم، بیان زبان با گذشت زمان کهنه می شود و از بین می رود ولی بیان قلم تا ابد باقی می ماند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Philosophy of Pen

نویسنده [English]

  • Parvane Maghami
Department of Biology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Pen in reference to "written documentation" acts as a means of preserving science and human knowledge, it is trustee of thoughts and ideas of philosophers, it is a connecting link between the past, current and future of humanity. It is stated that the link between heaven and earth is made by pen. In holy Koran, on several occasions and in several verses, sworn is made to pen which is in reference to writings made by pen. It has been confirmed by reputed European writers that it was the writings done by Moslems that shed light into Europe of Mid Centuries and thus leading them to move towards civilized ages. It is stated that prophet wholly EDRIS was the first person who used writing by pen that indicates the wholly position of pen and importance of writing. It has been stated that there are two forms of making statements: statements made verbally and statements done by writings. In the first form, contents become diminished in time and may be forgotten while statements made in writing can remain unchanged forever. This paper explains the importance of pen and pen writing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Pen
  • intellectual links
[۱]. مکارم شیرازی، ناصر و گروه نویسندگان ( 1394 ق) ."تفسیر نمونه، انتشارات دار الکتب الاسلامیه"، جلد ۲۷، صفحات 369 و ۳۷۷.
[2].http://www.hawzah.net/fa/magazine
[3]http://www.hawzah.net/شماره46/
[4] . پائولو کوئیلو (۱۳۸۷). "کتاب چون رود جاری باش"، ترجمه آرش حجازی. انتشارات کارون، صفحه 42.