مروری بر نقش دولت‌ها در توسعه پهن‌باند و ارائه راهبردها

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2 دکتری اقتصاد، دانشگاه تهران

چکیده

در جهان امروز، اهمیت ارتباطات و خصوصاً استفاده از فضای مجازی تا حدی است که از آن به‌عنوان راهکاری برای توسعه یاد میشود. اگرچه در تأثیرگذاری سرعت اینترنت و فناوری‌های نوین آن در اقتصاد مناقشاتی وجود دارد، اما به‌دلیل غالب بودن اثرات مثبت اقتصادی بر اثرات منفی آن، غالب کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه به‌دنبال افزایش سطح دسترسی مردم و نهاد‌های اقتصادی به فناوری پهن‌باند هستند. عوامل و علل متعددی در تحقق و توسعه این فناوری وجود دارد، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که بخش عمومی و دولتی مهمترین نقش را در تولید و استفاده از خدمات پهن‌باند دارد. لذا این پژوهش برای بررسی این مسئله، به مطالعه تجربه کشورهای پیش‌رو در زمینه فناوری پهن‌باند پرداخته و سیاست‌های دولت‌ها در توسعه این فناوری را مورد مداقه قرار داده است. نتایج این پژوهش که با روش تحقیق تحلیلی – توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، تحلیل اسنادی و نیز تحقیق و توسعه به‌دست آمده است، ضمن تأیید اهمیت نقش دولت‌ها در توجه و اهتمام به توسعه فناوری پهن‌باند و لزوم سیاست‌گذاری در زمینه توسعه این فناوری، نشان می‌دهد که می‌توان این سیاست‌ها را ذیل سه عنوان سیاست‌های عمومی، سیاست‌های طرف عرضه و سیاست‌های طرف تقاضا دسته‌بندی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Overview of The Role of Governments in Broadband Development and Strategies

نویسندگان [English]

  • Mahdi Roayaei 1
  • Ali Hadavi Sadr 2
1 Research Institute of Hawzeh and University
2 Tehran University
چکیده [English]

Today, the importance of communication especially in cyberspace has grown rapidly so that it has been recognized as a strategy for development. Although there are controversies about the effectiveness of the speed of the internet and its new technologies on the economy, but dominance of positive economic effects on its negative ones, has made most countries, trying to increase the access of people and economic institutions to broadband technology. Among different factors affecting the development of this technology, many experts believe that the public sector plays the most important role in the production and use of broadband services. This study is aimed to study the experience of leading countries in the field of broadband technology and scrutinizing government policies in the development of broadband technology. Using analytic-descriptive methodology, the results of this study confirm the important role of governments’ interest in the development of broadband technology and the need for policy-making in this technology. These policies can be grouped under three headings of public policies, supply-side policies and demand-side policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Broadband"
  • "government
  • ". "strategic policy"
  • "economic development"
[1]. Federal Communications Commission (2010). Connecting America : The National Broadband Plan. Federal communications commission.  This is a book?
[2]. Fornefeld, M., Gilles D., and, Elixmann, D. (2008). The Impact of Broadband on Growth and Productivity. A study on behalf of the European Commission
(DG Information Society and Media), Düsseldorf, MICUS Management Consulting GmbH for EC. This is a book? If yes please add the name of publisher?
[4]. OECD (2008). Broadband growth and policies in OECD countries. Paris: OECD.
[5]. Falch, M. (2007). Penetration of broadband services – The role of policies, Telematics and Informatics, Vol. 24, No. 4, PP. 246-258.
[6]. Picot, A. & Christian, W. (2007). The role of government in broadband access, Telecommunications Policy,Vol. 31, No. 10, PP. 660-674.
[7]. Kelly, T., & Carlo, M. R. (2012). Broadband Strategies Handbook, Washington D.C., World bank.
[8]. Jungmihn, J. A. (2012). Broadband Policy in South Korea: the effect of government Regulation on Internet Proliferation, Pacific Telecommunications Council 12, Honolulu, Pacific Telecommunications Council.
[9]. Sharma, A. , Sabbagh, K. & Sinha, J. (2014). Bringing Mass Broadband to India, Roles for Government and Industry, New Delhi, Booz & Company.
 [۱۰]. زاده‌حسین،‌ ا.، استاجی، ع.، محمدی،‌ ا. و رضائی صدرآبادی، م. (1395). ارائه سیاست‌های راهبردی توسعه فناوری پهن‌باند در راستای کاهش وابستگی به نفت در اقتصادی مقاومتی، تهران: مجموعه آثار و مقالات برگزیده دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت،‌ صص 2106-2117.
[۱۱]. استاجی، ع.، رعایائی،‌ م. و محمدی،‌ ا. (1396).‌ تحلیل کمی و کیفی اثرگذاری فناوری پهن‌باند بر اقتصاد، سیاست‌نامه علم‌وفناوری، دوره 7، شماره 2، تابستان، صص 55-73.
[۱۲]. رعایائی، م.، استاجی، ع. و محمدی،‌ ا. (1400). مدل مفهومی توسعه فناوری پهن‌باند با تکیه بر تجارب بین‌المللی، رشد فناوری، دوره 17، شماره 66، بهار،‌ صص 63-73.
[۱۳]. مستخدمین حسینی، ح. (1394). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، ماهنامه کار و جامعه، ش 187، آذر 94.
[14]. World Bank (2009). Economic and Fiscal Impact of Introducing Broadband Networks and Services in Lebanon, The Global Information and Communications Technology Policy Division, Washington, DC, World Bank.
[15]. OECD (2006). Digital content strategies and policies: Digital broadband content. Working Party on the Information Economy, Working Party on the Information Economy, Paris, OECD.
[16]. Kim, Y., Kelly, T. & Siddhartha, R. (2010). Building broadband: Strategies and policies for the developing world, Washigton D.C., The world bank.
[17]. Frieden, R. (2004). Best Practices in Broadband: Lessons from Canada, Japan, Korea and the United States, Pennsylvania, University Park.
[18]. Cook, M. & Healey, N. (2001). Supply Side Policies, Forth, London, Heineman educational publishers.
[۱۹]. مهربانی، و. (1389). مقررات‌گذاری در بازار کار و تأثیر آن بر بهره‌وری؛ شواهدی از صنایع ایران، پژوهش‌های اقتصادی ایران، س 15، ش 45، صص 199-220.
[20]. Frieden, R. (2004). Best Practices in Broadband: Lessons from Canada, Japan, Korea and the United States, Pennsylvania, University Park.
[21]. Ferguson, C. H. (2002). The U.S. broadband problem, brookings, Retrieved  from: http://www.brookings.edu/comm/policybriefs/pb105.htm.
[22]. Snieska, V., & Simkunaite, I. (2009). Socio-Economic Impact of Infrastructure Investments, Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, Vol. 63, No. 3, PP. 16-25.
[23]. Kurihara, K. (2007). A Comparative Study of Industrial Policies and Broadband Deployment in the Telecommunications Industry: the case of the U.S., Japan, and Germany, A Thesis for the degree of Master of Arts, Washington, D.C., Communication Cultre and Technology.
[24]. Johnston, R. (2006). Technology Planning in Major Asian Countries: An Analysis of Recent Foresight Reports from China and India & Comparison with Japan and Korea, Canberra, Department of Industry Tourism and Resources, PMSEIC Working Group on Asia.
[۲۵]. درگاهی، ح.، علیپور فلاح پسند، م. و حیدری قره بلاغ، ه. (1389). ارائه مدل شایستگی در توسعه منابع انسانی، راهبرد یاس، س 7، ش 23، صص 91-113.
[26]. Greenstein, S. & Stango, V. (2007). Standards and Public Policy, New York, Cambridge University Press.
[۲۷]. صراف، ع. (1383). فرایند استانداردسازی خدمات در مورد خدمت گیرندگان با رویکرد کیفیت خدمات در بخش دولتی (servoual)، تحول اداری، س 12، ش 45، پاییز، صص 93-114.
[28]. FICORA (2011). Communications markets in Finland, ANNUAL REPORT, Helsinki, Finnish Communications Regulatory Authority.
[۲۹]. نصیری، ب. و عقیلی، س. و. (۱۳۹۱). بررسی آموزش سواد رسانه‌ای در کشورهای کانادا و ژاپن، نوآوری‌های آموزشی، س 11، ش 1، صص ۱۳۷-۱۶۲.
[۳۰]. اصغرزاده، ع. و محمدی، ر. (۱۳۸۴). روند قیمت گذاری در صنعت سیمان و برآورد نقش تولید کنندگان در قیمت گذاری این کالا، دوماهنامه بررسی‌های بازرگانی، س 3، شماره 13، مرداد و شهریور، صص ۶۲-۶۷.
[31]. Lee, C., & Sylvia, C. (2007). Competitive Advantage of Broadband Internet: A Comparative Study Between South Korea and the United States, Telecommunications Policy, Vol. 28, No. 9-10, PP. 649–677.
[32]. Ministry of Transport and Communications. (2010). Finnish Telecome Policy, Helsinki: Miktor.