اندازه شناسی چیست و چرا مهم است؟

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

گروه پژوهشی اندازه شناسی، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، پژوهشگاه استاندارد، کرج، ایران

چکیده

اندازه­شناسی، علم اندازه­گیری و کاربرد آن بوده و به سه زیرشاخه اندازه­شناسی علمی، صنعتی و قانونی تقسیم می­شود. استقرار یکاهای اندازه­گیری، ایجاد روش‌های جدید، ساخت تجهیزات اندازه­گیری و انتقال قابلیت­ردیابی از فعالیت­های اندازه­شناسی علمی به­شمار می­آیند. اندازه­شناسی صنعتی کاربرد اندازه­گیری در تولید و سایر فرآیندها، و اندازه‌شناسی قانونی، مقررات و الزامات قانونی مرتبط با اندازه­گیری را پوشش می­دهند. دولت­ها بایستی با ایجاد زیرساخت اندازه­گیری در کشور و با توسعه و حفظ استانداردها و شیوه‌های اندازه‌گیری شناخته شده بین‌المللی، سیستم اندازه‌گیری‌ یکپارچه و قابل اطمینان را فراهم نمایند. بررسی­ها نشان می­دهند، در صورتی‌که کشورهای مختلف زیرساخت سیستم اندازه­گیری را برقرار کرده باشند در آن صورت به‌راحتی می‌توانند با هم معاملات تجاری و توسعه فناوری خود را انجام دهند. این مقاله علاوه‌بر معرفی اندازه­شناسی، بر اهمیت آن با تکیه بر اهداف و مباحث اندازه­شناختی از جمله کالیبراسیون و قابلیت­ردیابی برای دستیابی به اندازه­گیری با دقت و اطمینان بالا، تأکید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

What Is Metrology and Why Is It Important?

نویسنده [English]

  • Hoda Aleali
department of metrology, Faculty of quality assessment and management systems, Karaj, Iran
چکیده [English]

Metrology is the science of measurement and its application and is divided into three sub-branches of scientific, industrial and legal metrology. Establishment of measuring units, creation of new methods, construction of measuring equipment and transfer of traceability are among the activities of scientific metrology. Industrial metrology is the application of measurement in production and other processes, and legal metrology, covers the rules and legal requirements related to measurement. Governments should provide an integrated and reliable measurement system by establishing a measurement infrastructure in the country and by developing and maintaining internationally recognized standards and measurement methods. Studies show that if different countries have established a measurement infrastructure, then they can easily trade and develop their technology together. In addition to introducing metrology, this article emphasizes its importance by relying on metrological objectives and topics such as calibration and traceability to achieve high accuracy and reliability measurement

کلیدواژه‌ها [English]

  • metrology
  • traceability
  • measurement infrastructure
  • calibration
  • reference standards
  • uncertainty
  • quality
[۱]. جی. ام. اس. سیلوا، مترجم: جواد آذرپرا، مبانی مترولوژی، صفحه 1.
[2]‌. R. J. C. Brown, Measuring measurement- What is metrology and why does it matter, Measurement, 168 (2021) 108408.
[۳]. فرزین انتصاریان، گزارش طرح مطالعاتی بازنگری قانون موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،فصل پنجم، 1390.
[4]‌. H. Czichos, Springer Handbook of Metrology and Testing, (2011) 3-22.
[6]. Kilogram: Introduction, Available at: https://www.nist.gov/si-redefinition/kilogram, (2019).
[7]. ISO/IEC 17025, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories, (2017).
[8]. ISO 9001, Quality management systems – Requirements, (2015).
[۹]. واژه نامه اندازه شناسی، مفاهیم پایه و عمومی و اصطلاحات مربوط، استاندارد ملی ایران به شماره 4723 سال 1390.
[10]. M. A. Lombardi, Traceability in Time and Frequency Metrology, NCSL Workshop & Symposium, Available at: https://tf.nist.gov/general/pdf/1297.pdf, (1999).
[11]. G. M. S. de Silva, Basic Metrology for ISO 9000 Certification, Routledge publication,(2016).
[۱۲]. تعریف عدم قطعیت، سال 1401، قابل مشاهده در: http://iran-ppm.com/component/content/article
[۱۳]. اولین همایش ملی اندازه شناسی و نقش آن در توسعه ملی، سال1387، عدم قطعیت اندازه گیری در آزمایشگاههای آزمون، احد محمدی لیواری، صفحه 35.
[14]. UK measurement strategy, Department for business, energy and industrial strategy, (2017).
[15]. Guidance on UK National Measurement System Available in: https://www.gov.uk/government/publications/national-measurement-system/uk-national-measurement-system#statutory-and-policy-obligations, (updated 5 January 2021).
[16]. M. Milton, Metrology at the service of the economy, society and citizens, International Bureau of Weights and Measures (2013).
[17]. E. Molloy, A. Koo, B. D. Hall and R. Harding, The Statistical Power and Confidence of Some Key Comparison Analysis Methods to Correctly Identify Participant Bias, Metrology, (2021). 52–73,
[18]. The BIPM key comparison database, Bureau International des Poids et Mesures, (2017).
[۱۹]. رضا یوسفی و علی اکبرموسوی موحدی، نقش آزمایشگاه­های ملی و مؤسسات تحقیقاتی ماموریت­گرا در توسعه علم و فناوری، نامه علوم پایه (فرهنگستان علوم)، مجلد 2-3 ، صفحات 94-101، سال 1400.
[20]. K. Robertson, Jan A. Swanepoel, The economics of metrology, Australian Government, Department of Industry, Innovation and Science, (2015).
[21]. Bruno A. Rodrigues Filho, Rodrigo F Gonçalves, Legal metrology, the economy and society: A systematic literature review, Measurement. 69: (2015).155–163, (2015).
[23]. R. Bogue, Nanometrology: a critical discipline for the twenty-first century, Sensor Review, 27/3 (2007) 189–196.