معیار های آرامش در انتخاب مسکن

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران

چکیده

انسان موجودی اجتماعی است و یکی از مهم‌ترین نیازهای او تعامل با دیگرهم‌نوعان می‌باشد. نخستین ارتباط افراد در خانواده شکل می‌گیرد که در مأمنی به نام خانه، بیشترین زمان را در کنار هم روزگار می‌گذرانند. در این ‌ میان آنچه برای انسان‌ها بالاترین ارزش را دارد، آرامش اسـت، چرا که خانه برای انسـان ها معنی فراتر از یک سرپناه دارد و به تبع آن، طراحـان سعی می کنند تا با راه حـل های موثر در رفع نیازهای انسان، محیطی را بیافرینند که آرامش در آن تبلور یابد. پس برای رسیدن به این مهم ارزش ها وباورهای انسان ها از نکات مهم در طراحی قرار می گیرد . تا محیط مسکونی که معمولا با هویت اشخاص مرتبط است بتواند پاسخگوی فعالیت های ایشان باشد. در طراحی مسکن هم به فضاهای داخلی و هم به فضاهای بیرونی توجه می شود، تا رضایت افراد از مکان مسکونی و به تبع آن آرامش حاصل آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criteria For Peace in Choosing a Home

نویسنده [English]

  • Saemeh Hadizade
Young Researchers and Elite Club, Islamic Azad University, Rasht Branch, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Man is a social being and one of his most important needs is to interact with fellow humans. The first communication of people is formed in the family, where they spend the most time together in a safe place called home. Meanwhile, what has the highest value for humans in peace. Because a house means more than a shelter for humans, and accordingly, designers try to create an environment where peace crystallizes with effective solutions to meet human needs. So, to achieve this goal, the values and beliefs of people are important points in the design. So that the residential environment, which is usually related to the identity of people, can respond to their activities.
The answer to three important questions is the approach of this article:
Why do I want to build? Where do I want to build? And for whom do I want to make it?
In the design of the housing, attention is paid to both the internal and external spaces, so that people's satisfaction with the residential place and, as a result, peace is achieved. In the interior spaces, attention is paid to the elements of culture, climate, needs, and geometry, and in the exterior spaces, the elements of landscape and location are considered. Each of the components and sub-components can be prioritized according to each canvas and substrate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architecture
  • Optimal housing
  • peace
  • human
  • interactions
[۱]. ضرغامی، اسماعیل، (1389) اصول پایداری اجتماعی مجتمع‌های مسـکونی در شـهرهای ایرانی–اسلامی، فـصلنـامه مطالعـات شـهر ایرانی اسلامی، 1(2).103 – 118
[۲]. قلمبر دزفولی, مریم, نقی زاده, محمد, ماجدی, حمید. (1397). تبیین مبانی عوامل مؤثر بر شاخص‌های کیفی مسکن. هویت شهر 12(4). 97-110.
[۳]. جمال آبادی جواد، زنگنه مهدی، روحی فرشید، حبیب زاده زهرا. (۱۳۹۷)تحلیل مطلوبیت مسکن از دیدگاه ساکنان (مطالعه موردی: شهرک اندیشه،شهر سبزوار). مطالعات جغرافیایی مناطق خشک. ۸ (۳۱).۴۳-۵۶
[۴]. پوردهقان حافظه، شاهچراغی آزاده، مختاباد امرئی سیدمصطفی. (۱۳۹۸)سنجش و تحلیل قواعد نظری مسکن مطلوب با تکیه بر آرای مردم. مسکن و محیط روستا.; ۳۸ (۱۶۵).۸۱-۹۶
[۵]. لنگ جان، (1393)آفرینش نظریه معماری، ترجمه علیرضا عینی فر، چاپ هفتم ، انتشارات دانشگاه تهران.
[۶]. ترابی، زهره و یلدا سیما، (1393). طراحـی ورودی شهر با رویکرد هویت بـشی به فضای شهری، نمـونه موردی ورودی شرقی شهر زنجان ، فصل‌نامه مدیریت شهری، 13 (36). 83-104
[۷]. اژدر، سوسن و غلام رضا دهقان منشادی (1389) نگرشی بر اصول و مبانی معماری و شهرسازی ، چاپ اول، موسسه انتشارات ستایش
[۸]. آصفی، مازیار، الناز ایمانی. (۱۳۹۵)باز تعریف الگوهای طراحی مسکن مطلوب ایرانی- اسلامی معاصر با ارزیابی کیفی خانه‌های سنتی. مجله پژوهش‌های معماری اسلامی; ۴ (۲).۵۶-۷۴
[۹]. عظمتی، علی اکبر و حسین حسینی، (1392) بررسی تأثیر جهت‌گیری ساختـمان‌های آموزشی بر بارهای حرارتی و بـرودتی در اقلیم‌های مخـتلف، مـجله علوم و تکنولوژی محیط زیست،15(2). 147- 157
[۱۰]. نقره کار و همکاران، (1392). منابع قطب علمی معماری اسلامی، دانشگاه علم و صنعت ایران.
[11]. Keall, M., Baker, M. G., Howden-chapman, P., Cunningham, M., & Ormandy, D. (2010). Assessing housing quality and its impact on health, safety and sustainability. Journal of Epidemiology & Community Health, 64(9), 765-771.
[12]. Owei, O B. Wokekoro, E. (2014). An Assessment of Residential Quality of Life in the Indigenous Enclaves in Port Harcourt. Developing Country Studies.14(6): 90-105
[۱۳]. شصتی, شیما, فلامکی, محمد منصور. (1393). رابطه میان سبک زندگی و مسکن ایرانی (با تکیه بر نظریة «جامعه کوتاه ‌مدت» و نظریه «راهبرد و سیاست سرزمینی جامعه ایران»). فصل‌نامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی,6(3). 117-137
[۱۴]. آروین, محمود, پوراحمد, احمد. (1398). ارزیابی کیفیت محیط مسکونی با استفاده از تکنیک DEMATEL و روش فازی (نمونه موردی: شهر اهواز). آمایش محیط, 12(44), 1-20.
[۱۵]. فکوهی, ناصر, غزنویان, زهرا. (1391). بررسی انسان‌شناختی - تنوع فضایی مطلوب از منظر ساکنان خانه‌های شهری تهران، البرز و قزوین. پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران, 2(2): 52-29
[۱۶]. یزدانی، م.، و سلمانی، ه.، و پاشازاده، ا. (1396). بررسی رضایت‌مندی ساکنان مجتمع‌های مسکن مهر مطالعه موردی: مجتمع‌های مسکن مهر اوشیب و مهر ولایت بابل. جغرافیا و توسعه, 15(47), 253-270.
[۱۷]. طباطبایی ابراهیمی سید علی، تفضلی زهره. (۱۳۹۷)روایتِ خانه: روشی برای فهم و بازنمایی مطلوبیتِ تجربۀ زیسته در خانه. مطالعات معماری ایران.; ۱ (۱۴).۱۲۵-۱۴۷
[۱۸]. زرگر اکبر، سرتیپی پور محسن، میری سید حسن، شیخ طاهری حامد. (۱۳۹۶)طراحی و شکل‌گیری خانه روستایی به روایت معماران قدیمی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان گرمسار) . مسکن و محیط روستا.; ۳۶ (۱۵۸).۳-۲۰
[۱۹]. غفاری جباری شهلا، کی نژاد محمدعلی، ملکی آیدا. (۱۳۹۶). مؤلفه‌های مسکن مطلوب در تعامل با محیط‌ زیست مبتنی بر اندیشه‌های اسلامی. فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی. ۳ (۱) :۱۳-۲۴
[۲۰]. صادقلو، ط.، و احمدی، س.، و محمودی، ح. (1398). تحلیل و بررسی اثرات کیفیت مسکن بر سلامت (جسم و روان) روستاییان (مطالعة موردی: روستاهای بخش شاندیز شهرستان بینالود). پژوهش و برنامه ریزی روستایی
[۲۱]. یزدان فر ،عباس و باقر حسینی و مصطفی زرودی، (1392). فرهنـگ و شکل خانه (نمـونه مـوردی خانه‌های سنتی شهرسـتان تنکـابن و رامسر ) ، مجله مسکن و محیط روستا ، 32(144). 17 – 32
[۲۲]. غیائی, محمد هادی, عظیمی, شراره, شهابیان, پویان. (1392). سنجش میزان ارتباط رضایتمندی سکونتی با متغیرهای مسکن، واحد همسایگی و محله (مطالعه موردی : مجتمع مسکونی پزشکان فارابی). هویت شهر, 7(15): 49-60
[23]. Lee, Y. J. (2008). Subjective quality of life measurement in Taipei. Building and Environment, 43(7), 1205-1215.
[۲۴]. معماریان، غلامحسین، (1393) سیری در مبانی نظری معماری، چاپ نهم، انتشارات سیمای دانش.
[۲۵]. بهرام پور, عطیه, مدیری, آتوسا. (1394). مطالعه رابطه میان رضایت‌مندی ساکنان از محیط زندگی و میزان حس تعلق آنها در مجتمع مسکونی بلند مرتبه شهرک کوثر تهران. نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی, 20(3), 85-9۴
[۲۶]. نقی زاده, محمد. (1396). مـسکن اسلامی (مبانی نظری تا جلوه‌های عینی در گذشته و حال)، نشریه علمی اندیشه معماری, 1(2). 47-67
[۲۷]. بهزادفر, مصطفی, قاضی زاده, سیده ندا. (1390). حس رضایت از فضای باز مسکونی نمونه مورد مطالعه: ‎ مجتمع‌های مسکونی شهر تهران. نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی, 3(45). 15-24
[28]. Adriaanse C. C. M. 2007. Measuring residential satisfaction: a residential environmental satisfaction scale (RESS). Journal of Housing Built Environ (2007) 22:287–304
[۲۹]. شکری, پری, احمدی, حسن, مهدوی, مائده, خسروی, عباس. (1396). سنجش میزان رضایتمندی سکونتی شهروندان از کیفیت محیط در محله‌های شهری (مطالعه موردی: محلات شهر بابلسر). مطالعات ساختار و کارکرد شهری, 4(14). 31-52
[۳۰]. اعرابی ، جعفر،1394 ، آفرینش فرم ،چاپ هشتم،انتشارات کتابکده کسری
[۳۱]. حیدری، علی اکبر. (1397) بررسی معیارهای مطلوبیت سکونتی در سه مقیاس واحد آپارتمانی،
ساختمان مسکونی و محله (نمونه موردی: شهر مشهد)، نشریه مطالعات محیطی هفت حصار، 23(6): 19-30
[۳۲]. فرانسیس تی. مک اندرو، روانشناسی محیطی، ترجمه غلامرضا محمودی، چاپ چهارم، 1395