رویکرد علوم شناختی به نقش خلاقیت در توسعه اقتصادی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

2 روه توان‌بخشی شناختی، پژوهشکده مغز و شناخت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

توسعه اقتصادی از جمله دغدغههای بنیادین هر جامعه‌ای بوده و چیستی و نحوه تحقق آن را می‌توان زیربنایی‌ترین موضوع اقتصاد توسعه در نظر گرفت. در طول تاریخ علم اقتصاد، اندیشمندان بزرگی در این زمینه به نظریه‌پردازی پرداختند. این مقاله سعی دارد تا با رویکرد جدیدی به تبیین این موضوع بپردازد. برای این منظور، ابتدا به سیر تطور اندیشه‌های توسعه پرداخته شده که در آن نقش سرمایه انسانی در دیدگاه‌های مختلف توضیح داده شده است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که علوم شناختی به‌عنوان یکی از علوم میان رشته ای نوین در عصر حاضر، بستر و ظرفیت جدیدی را برای واکاوی پدیده توسعه اقتصادی فراهم نموده است. با عنایت به این که «خلاقیت» از «مغز انسان» نشأت می‌گیرد، می‌توان از یافته‌های علوم‌شناختی برای تبیین پدیده خلاقیت و نقش آن در فرایند توسعه اقتصادی بهره گرفت. در واقع خلاقیت و نواوری و کارافرینی برخاسته ازآن پیشرانی قدرتمند در جهت توسعه اقتصادی جوامع است و توسعه اقتصادی با شناسایی انسان‌های خلاق و نوآور و کارآفرین و بسترسازی در جهت پرورش و تربیت انسان‌های خلاق و توسعه سرمایه انسانی و بالتبع آن ایجاد اشتغال مبتنی برنواوری و دانش بنیانی و افزایش درامد تحقق می‌یابد. در این مطالعه سعی شده است با روش مروری- تحلیلی به تبیین پدیده مورد نظر یعنی نقش خلاقیت بر توسعه اقتصادی با رویکرد علوم شناختی پرداخته شود. یافته ها و نتایج تجربی پژوهش های مشابه و تجربه اخیرکشورها نشان می دهد که خلاقیت یکی از مهم ترین و بنیادی ترین مؤلفه های مؤثر بر توسعه اقتصادی کشورهای پیشرو می‌باشد. تمرکز بر این دیدگاه می تواند قابلیت های ویژه علمی، فنی و کاربردی برای سیاستگذاران و برنامه‌ریزان فراهم کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cognitive Approach to Role of Creativity in Economic Development

نویسندگان [English]

  • Mohammad Eslahi 1
  • Mahshad pouromidi 2
1 Faculty of Psychology and Educational Science, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Cognitive Rehabilitation, Institute for Cognitive and Brain Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Economic development is one of the fundamental concerns of any society, and what it is and how to achieve it can be considered the most fundamental issue of development economics. Throughout the history of economics, great thinkers have theorized in this field. This article tries to explain this issue with a new approach. For this purpose, firstly, the evolution of development ideas has been discussed, in which the role of human capital has been explained from different perspectives. The findings of this study show that cognitive science, as one of the new interdisciplinary sciences in the current era, has provided a new platform and capacity for analyzing the phenomenon of economic development. Considering that "creativity" originates from the "human brain," scientific findings can be used to explain the phenomenon of creativity and its role in economic development. In fact, creativity, innovation, and entrepreneurship arising from it is a powerful driving force for the economic development of societies, and economic development is by identifying creative and innovative people and entrepreneurs and creating a platform for nurturing and educating creative people and developing human capital, and consequently, creating employment based on innovation and knowledge. The foundation and increase in income are realized. In this study, an attempt has been made to explain the desired phenomenon, i.e., the role of creativity on economic development, with a cognitive science approach. The findings and experimental results of similar research and the recent experience of countries show that creativity is one of the most critical and fundamental components affecting the economic development of leading countries. Focusing on this perspective can provide policymakers and planners with remarkable scientific, technical, and practical capabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Development
  • Creativity
  • Cognitive Science
[۱]. متوسلی، محمود (1389). توسعه اقتصادی: مفاهیم، مبانی نظری، رویکرد نهادگرایی و روش‌شناسی. انتشارات سمت، تهران
[۲]. نادری، ابوالقاسم (1383)، اقتصاد آموزش، تهران، نشر یسطرون
[3]. Adelman, I. (1999). Fallacies in Development Theory and their Implications for Policy, California: Agricultural Experiment Station, Giannini Foundation of Agricultural Economics, Working Paper 887.
[4]. Meier, Gerald, M. (2001). The old generation of development economists and the new in Gerald M. Meier and Joseph E. Stiglitz, Frontiers of development economics; The Future in Perspective. Oxford University Press.
[۵]. متوسلی، محمود (1394). نگاه معرفت‌شناختی به جایگاه و منشا ناولتی در توسعه اقتصادی، فصلنامه توسعه کارآفرینی، دوره 8، شماره 3، صص 431-413.
[6]. Schumpeter, J. A. (2005). Development. Journal of Economic Literature, 43(1), 108- 120
[۷]. دسوتو، خسوس هورتا (1394). اقتصاد مکتب اتریش، نظم بازار و خلاقیت کارآفرینانه، ترجمه: محمود متوسلی و مهرزاد سعیدی کیا، نشر چشمه، تهران.
 
 
[۸]. نادری، ابوالقاسم (1397). مباحث پیشرفته در اقتصاد آموزش (کارایی و اثربخشی درونی)، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول
[9]. Friedenberg, J., and Silverman, G. (2006). Cognitive science: an introduction to the study of mind, Sage Publications India.
[10]. Kenett, Y. N., & Faust, M. (2019). A semantic network cartography of the creative mind. Trends in cognitive sciences, 23(4), 271-274.
[۱۱]. محمدزاده، پرویز، بهشتی، محمدباقر و اکبری، اکرم (۱۳۹۶)، علوم شناختی رویکردی برای تبیین رفتار اقتصادی مصرف­کننده، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، دوره ۵۲، شماره ۱، صص ۳۴-۱.
[12]. Melser, D. (2004). The act of thinking, MIT Press.
[۱۳]. موحدی, یزدان, & پورمحمدی (2018). تحلیل فعالیت شناختی مغز در هنگام تفکر طراحانه مبتنی بر خلاقیت. مجله روان‌شناسی شناختی، 6(2)، 1-10.‎
[14]. Benedek, M., & Fink, A. (2019). Toward a neurocognitive framework of creative cognition: The role of memory, attention, and cognitive control. Current Opinion in Behavioral Sciences, 27, 116-122.
[15]. Adams, H. (2019). The role of executive function in impulsive consumer purchasing behavior.