رضایت از زندگی و آزادسازی اکسی توسین (هورمون عصبی شیمیایی )در مغز

نوع مقاله : ترجمه و جمعبندی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک

2 مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 French National Institute for Agriculture, Food, and Environment (INRAE)

4 INRAE · Biopolymères, Interactions, Assemblages (BIA), Nantes, France

چکیده

رضایت از زندگی بیانگر نگرش مثبت فرد نسبت به جهانی است که در آن زندگی می­کند و به متغیرهای متفاوتی بستگی دارد که یک سوی این نیازها به اجتماع و سوی دیگر آن به شخص برمی­گردد. بررسی جوانب مختلف ایجاد رضایت از زندگی از طریق علوم مختلف صورت گرفته و هر یک از آنها پایه­های اساسی و متمایزی را در این مسیر مشخص کرده­اند. بررسی سیستم­های بیولوژیکی حاکی از وجود عوامل زیست-شیمی مؤثر در بروز رفتارهایی بوده که در نیل به رضایت از زندگی و احساس ارزشمندی مؤثر می‌باشند. ردیابی مکانیسم­های خاص در افراد با سنین مختلف می­تواند زمینه­ساز شناسایی دقیق عوامل مؤثر در بروز این ویژگی­ها گردد.
رضایت از زندگی در ارتباط با ترکیبات عصبی-شیمیایی مغز می­باشد. اکسی­توسین-سروتونین-دوپامین به‌عنوان هورمو­ن­های شادی شناخته شد­ه­اند که افزایش آنها در روابط اجتماعی باعث می­شود فرد موجی از احساسات مثبت را دریافت کند. اکسی­توسین یک هورمون 9 اسیدآمینه­ای بوده که در هیپوتالاموس سنتز شده و نقش مرکزی در تنظیم زایمان و شیردهی دارد. فعال­شدن گیرنده­های اکسی­توسین باعث ایجاد یک آبشار پایین­دستی و افزایش کلسیم داخل سلولی در میوفیبریل­های رحم می­شود که نهایتاً این امر باعث تقویت و افزایش دفعات انقباضات خواهد شد. همچنین اکسی­توسین به‌عنوان یک نوروپپتید چندعملکردی زمینه را برای بروز رفتارهای سخاوت، اعتماد و روابط نوع‌دوستانه فراهم می­کند که محصول این رفتارها در سنین بالا، القای رضایت از زندگی و احساس ارزشمندی در افراد می باشد.
ارتباط چندجانبه سیستم های زیستی- باورهای معنوی و رضایت از زندگی مسئله بسیار جالب توجهی بوده که نیازمند نگرشی کامل در جهت شناسایی جوانب مختلف آن است. شناسایی بسترهای عصبی- شیمیایی رفتارهای اجتماعی افراد در سنین مختلف می­تواند زمینه­ساز دستیابی به نتایج روشن در نحوه ایجاد رضایت از زندگی و ارتباط آن با بهزیستی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Life Satisfaction and The Release of Oxytocin in The Brain as A Neurochemical Hormone

نویسندگان [English]

  • Somayyeh Ghareghomi 1
  • Ali Akbar Moosavi-Movahedi 2
  • Thomas Haertle 3 4
1 University of Tehran, IBB
2 Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 French National Institute for Agriculture, Food, and Environment (INRAE)
4 INRAE · Biopolymères, Interactions, Assemblages (BIA), Nantes, France
چکیده [English]

Life satisfaction expresses a positive attitude towards the world in which one lives and depends on various variables, one of which is related to the community and the other to the individual. Various aspects of creating life satisfaction through various sciences have been studied, and each has identified basic and distinct bases in this direction. The study of biological systems indicates the existence of biochemical factors affecting the occurrence of behaviors that are effective in achieving life satisfaction and a sense of worth. Tracing the mechanisms of occurrence of specific features in people of different ages can be the basis for accurately identifying factors affecting these features.
Life satisfaction is related to brain neurochemicals. Oxytocin-Serotonin-Dopamine is known as happiness hormones, whose increase in social relationships makes a person receive a wave of positive emotions. Oxytocin (OT) is a nonapeptide hormone that is central in regulating parturition and lactation. Oxytocin receptor activation triggers several downstream signaling pathways and increases intracellular calcium in uterine myofibrils, ultimately strengthening and increasing the frequency of contractions.
This hormone as a multifunctional neuropeptide by reducing the level of stress and anxiety and creating physiological stability provides the basis for generosity, trust and altruistic behaviors that the product of these behaviors in old age is to induce life satisfaction and feelings of worth in people.
The multifaceted relationship between biological systems-spiritual beliefs and life satisfaction is an exciting issue that requires a complete approach to identify its various aspects. Identifying the neurochemical basis of social behaviors of people of different ages can pave the way for achieving precise results in how to create life satisfaction and its relationship with well-being

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life satisfaction
  • Spiritual beliefs
  • Oxytocin
  • Social manner
  • Well-being
[1]. Lee, H. J., Macbeth, A. H., Pagani, J. H., & Young 3rd, W. S. (2009). Oxytocin: the great facilitator of life. Progress in Neurobiology, 88(2), 127-151.
[2]. Zak, P. J., Curry, B., Owen, T., & Barraza, J. A. (2022). Oxytocin Release Increases with Age and Is Associated with Life Satisfaction and Prosocial Behaviors. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 119.
[3]. Baumgartner, T., Heinrichs, M., Vonlanthen, A., Fischbacher, U., & Fehr, E. (2008). Oxytocin shapes the neural circuitry of trust and trust adaptation in humans. Neuron, 58(4), 639-650.
[4]. Jafari, E., Najafi, M., Sohrabi, F., Dehshiri, G. R., Soleymani, E., & Heshmati, R. (2010). Life satisfaction, spirituality well-being and hope in cancer patients. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 5, 1362-1366.
]5[. فرجی، ط.، و خادمیان، ط. (1392). بررسی نقش رضایت از زندگی بر میزان نشاط اجتماعی. جامعه شناسی مطالعات جوانان 4(10)، 102-87.
[6]. Landis, B. J. (1996). Uncertainty, spiritual well-being, and psychosocial adjustment to chronic illness. Issues in Mental Health Nursing, 17(3), 217-231.
. خوارزمی، ش. (1388). کیفیت زندگی و شاخص خوشبختی،شرکت روابط عمومی و تبلیغات هفت تبلیغ، تهران- ایران.[7]
]8[. گارسیا، ه.، و میرالس، ف.(1397). ایکیگای (راز ژاپنی ها جهت زندگی طولانی و شاد)، تقی­لو، ا.، و کلانتری، م.، نشر گوشه، تهران- ایران.
[9]. Taglialatela, G., Navarra, D., Cruciani, R., Ramacci, M. T., Alema, G. S., & Angelucci, L. (1994). Acetyl-L-carnitine treatment increases nerve growth factor levels and choline acetyltransferase activity in the central nervous system of aged rats. Experimental Gerontology, 29(1), 55-66.
[10]. Salthouse, T. A. (2006). Mental exercise and mental aging: Evaluating the validity of the "use it or lose it" hypothesis. Perspectives on Psychological Science, 1(1), 68-87.
[11]. Raz, N. (2000) Aging of the brain and its impact on cognitive performance: Integration of structural and functional findings. In: Craik, F.I.M. and Salthouse, T.A., Eds., The Handbook of Aging and Cognition, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, 1-90.
[12]. Midlarsky, E., Kahana, E., & Belser, A. (2015). Prosocial behavior in late life. In D. A. Schroeder & W. G. Graziano (Eds.), The Oxford handbook of prosocial behavior (pp. 415–432). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195399813.013.030.
[13]. Matsumoto, Y., Yamagishi, T., Li, Y., & Kiyonari, T. (2016). Prosocial behavior increases with age across five economic games. PloS one, 11(7), e0158671.
[14]. Pornpattananangkul, N., Chowdhury, A., Feng, L., & Yu, R. (2019). Social discounting in the elderly: Senior citizens are good Samaritans to strangers. The Journals of Gerontology: Series B, 74(1), 52-58.
[15]. Omoto, A. M., Malsch, A. M., & Barraza, J. A. (2009). Compassionate acts: Motivations for and correlates of volunteerism among older adults. The science of compassionate love: Theory, research, and applications, 257-282.
[16]. Choi, N. G., & Chou, R. J. A. (2010). Time and money volunteering among older adults: the relationship between past and current volunteering and correlates of change and stability. Ageing & Society, 30(4), 559-581.
[17]. Simmons, W. O., & Emanuele, R. (2004). Does government spend crowd out donations of time and money? Public Finance Review, 32(5), 498-511.
[18]. Barraza, J. A., McCullough, M. E., Ahmadi, S., and Zak, P. J. (2011). Oxytocin
infusion increases charitable donations regardless of monetary resources.
Hormones and Behavior 60, 148–151. doi: 10.1016/j.yhbeh.2011.04.008.
[19]. Zak, P. J. (2012). The Moral Molecule: The Source of Love and Prosperity. New York,
NY: Dutton.
[20]. Diener, E. (2009). Subjective well-being. In E. Diener (Ed.), The science of well-being: The collected works of Ed Diener (pp. 11–58). Springer Science + Business Media. https://doi.org/10.1007/978-90-481-2350-6_2.
[21]. Jivraj, S., Nazroo, J., Vanhoutte, B., & Chandola, T. (2014). Aging and subjective well-being in later life. Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 69(6), 930-941.
[22]. Garforth, B., Degnbol, H., Terris, E. T., Zak, P. J., & Winterdahl, M. (2020). Elevated plasma oxytocin levels and higher satisfaction with life in young oral contraceptive users. Scientific Reports, 10(1), 1-7.
[23]. Wang, Y. L., Yuan, Y., Yang, J., Wang, C. H., Pan, Y. J., Lu, L., ... & Liu, W. Y. (2013). The interaction between the oxytocin and pain modulation in headache patients. Neuropeptides, 47(2), 93-97.
[24]. Tracy, L. M., Georgiou-Karistianis, N., Gibson, S. J., & Giummarra, M. J. (2015). Oxytocin and the modulation of pain experience: Implications for chronic pain management. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 55, 53-67.
[25]. Sasaki, J. Y., Kim, H. S., & Xu, J. (2011). Religion and well-being: The moderating role of culture and the oxytocin receptor (OXTR) gene. Journal of Cross-Cultural Psychology, 42(8), 1394-1405.
[26]. Van Cappellen, P., Way, B. M., Isgett, S. F., & Fredrickson, B. L. (2016). Effects of oxytocin administration on spirituality and emotional responses to meditation. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 11(10), 1579-1587.
[27]. Tate, D. G., & Forchheimer, M. (2002). Quality of life, life satisfaction, and spirituality: Comparing outcomes between rehabilitation and cancer patients. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, 81(6), 400-410.
[28]. Rippentrop, A. E., Altmaier, E. M., & Burns, C. P. (2006). The relationship of religiosity and spirituality to quality of life among cancer patients. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 13(1), 29-35.
[29]. Yoon, D. P. (2006). Factors affecting subjective weil-being for rural elderly individuals: the importance of spirituality, religiousness, and social support. Journal of Religion & Spirituality in Social Work: Social Thought, 25(2), 59-75.
[30]. IsHak, W. W., Kahloon, M., & Fakhry, H. (2011). Oxytocin role in enhancing well-being: a literature review. Journal of Affective Disorders, 130(1-2), 1-9.
[31]. Imamura, Y., Mizoguchi, Y., Nabeta, H., Haraguchi, Y., Matsushima, J., Kojima, N., ... & Monji, A. (2017). An association between belief in life after death and serum oxytocin in older people in rural Japan. International Journal of Geriatric Psychiatry, 32(1), 102-109.
[32]. Smith, A. S., & Wang, Z. (2012). Salubrious effects of oxytocin on social stress-induced deficits. Hormones and Behavior, 61(3), 320-330.
[33]. Bell, A. F., Erickson, E. N., & Carter, C. S. (2014). Beyond labor: the role of natural and synthetic oxytocin in the transition to motherhood. Journal of midwifery & women's health, 59(1), 35-42.
[34]. Park, J., Roh, S., & Yeo, Y. (2012). Religiosity, social support, and life satisfaction among elderly Korean immigrants. The Gerontologist, 52(5), 641-649.
[35]. Vigneaud, V. D., Ressler, C., Swan, C. J. M., Roberts, C. W., Katsoyannis, P. G., & Gordon, S. (1953). The synthesis of an octapeptide amide with the hormonal activity of oxytocin. Journal of the American Chemical Society, 75(19), 4879-4880.
[36]. Caldwell, H. K., Lee, H. J., Macbeth, A. H., & Young III, W. S. (2008). Vasopressin: behavioral roles of an "original" neuropeptide. Progress in Neurobiology, 84(1), 1-24.
[37]. Mohr, E., Schmitz, E., & Richter, D. (1988). A single rat genomic DNA fragment encodes both the oxytocin and vasopressin genes separated by 11 kilobases and oriented in opposite transcriptional directions. Biochimie, 70(5), 649-654.
[38]. Hara, Y., Battey, J., & Gainer, H. (1990). Structure of mouse vasopressin and oxytocin genes. Molecular Brain Research, 8(4), 319-324.
[39]. Zingg, H. H., & Laporte, S. A. (2003). The oxytocin receptor. Trends in Endocrinology & Metabolism, 14(5), 222-227.
[40]. Leng, G., Meddle, S. L., & Douglas, A. J. (2008). Oxytocin and the maternal brain. Current Opinion in Pharmacology, 8(6), 731-734.
[41]. Neumann, I. D., & Landgraf, R. (2012). Balance of brain oxytocin and vasopressin: implications for anxiety, depression, and social behaviors. Trends in Neurosciences, 35(11), 649-659.
[42]. Zingg, H. H., & Laporte, S. A. (2003). The oxytocin receptor. Trends in Endocrinology & Metabolism, 14(5), 222-227.
[43]. Althammer, F., Eliava, M., & Grinevich, V. (2021). Central and peripheral release of oxytocin: Relevance of neuroendocrine and neurotransmitter actions for physiology and behavior. Handbook of Clinical Neurology, 180, 25-44.
[44]. Forsling, M. L., Kallo, I., Hartley, D. E., Heinze, L., Ladek, R., Coen, C. W., & File, S. E. (2003). Oestrogen receptor-β and neurohypophysial hormones: functional interaction and neuroanatomical localisation. Pharmacology Biochemistry and Behavior, 76(3-4), 535-542.
[45]. Zeki, S. (2007). The neurobiology of love. FEBS letters, 581(14), 2575-2579.
[46]. Bartz, J. A., & McInnes, L. A. (2007). CD38 regulates oxytocin secretion and complex social behavior. Bioessays, 29(9), 837-841.
[47]. Costa-e-Sousa, R. H., Pereira-Junior, P. P., Oliveira, P. F., Olivares, E. L., Werneck-de-Castro, J. P. S., Mello, D. B., ... & Campos-de-Carvalho, A. C. (2005). Cardiac effects of oxytocin: is there a role for this peptide in cardiovascular homeostasis? Regulatory peptides, 132(1-3), 107-112.
[48]. Feldman, R. (2012). Oxytocin and social affiliation in humans. Hormones and Behavior, 61(3), 380-391.
[49]. MacDonald, K., & Feifel, D. (2012). Oxytocin in schizophrenia: a review of evidence for its therapeutic effects. Acta neuropsychiatrica, 24(3), 130-146.
[50]. Yamasue, H., & Domes, G. (2017). Oxytocin and autism spectrum disorders. Behavioral Pharmacology of Neuropeptides: Oxytocin, 449-465.
[51]. Dfarhud, D., Malmir, M., & Khanahmadi, M. (2014). Happiness & health: the biological factors-systematic review article. Iranian Journal of Public Health, 43(11), 1468.