مهاجرت معکوس استعدادهای درخشان

نوع مقاله : سخن سردبیر

نویسنده

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

اصل لوشاتلیه در سال 1884 درباره تعادل شیمیایی بیان شد. این اصل بیان می‌کند اگر یک تغییر (مانند فشار، دما یا غلظت یک واکنش‌دهنده) به یک سیستم در حالت تعادل اعمال شود، تعادل به گونه‌ای در جهت مخالف، واکنش را به پیش می‌برد. عده‌ای نیز این اصل ترمودینامیک را در علوم انسانی و علوم اقتصادی، کارآمد می‌دانند. این اصل علمی به ما می‌آموزد که با یک تغییر کوچک می‌توان مسیر حرکت را برعکس نمود. آن تغییر کوچک شاید هم آن‌طور هزینه‌بر نباشد، اما می‌باید ان را بیابیم و اعمال کنیم. ما می‌باید ایران را با ایرانی بسازیم، محور اصلی توسعه پایدار کشور پرورش و حفظ نیروی انسانی دانا است. دانایی، توانایی و دارایی است. یک اصل مهم برای ماندگاری، رضایت‌مندی و شاد زیستن است. در شرایط مشکل روزگار می‌باید درون را آباد نمود چون بیرون دریچه درون است. قدرت بزرگ برای انسان ایجاد توازن فطرت با طبیعت است. یکی از زوایای مهم زندگی، سبک زندگی با مولکول‌های سخاوتمند است که می‌توان با آنها انس گرفت. رضایت از زندگی با ترکیبات شیمیایی-عصبی مغز مرتبط است. اکسی‌توسین – سروتونین – دوپامین به‌عنوان هورمون‌های رضایت‌مندی و شادی شناخته می‌شوند که افزایش آن در روابط اجتماعی باعث می‌شود فرد موجی از احساسات مثبت را دریافت کند. اکسی‌توسین یک هورمون است که در هیپوتالاموس مغز ترشح می‌شود. این هورمون چندمنظوره با کاهش سطح استرس و اضطراب و ایجاد ثبات فیزیولوژیکی زمینه سخاوت، اعتماد و رفتارهای نوع‌دوستانه را فراهم می‌کند. رابطه چندوجهی نظام‌های زیستی، باورهای معنوی و رضایت از زندگی موضوع بسیار جالبی است که نیازمند رویکردی برای شناسایی جنبه‌های مختلف آن است. شناسایی مبانی ملکولی عصبی- شیمیایی رفتارهای فردی- اجتماعی افراد در سنین مختلف می‌تواند راه را برای دستیابی به نتایج روشن در چگونگی ایجاد رضایت از زندگی و ارتباط آن با بهزیستی هموار کند. هر اندیشمندی بیاندیشد که آن تغییر کوچک که موجب واکنش معکوس می‌شود چیست و ان را با نگرش مثبت اعمال کند و یا به مراکز اثرگذار پیشنهاد نماید.
                                                                                                                             
                                                                                                                                           علی اکبر موسوی موحدی
                                                                                                                                                        سردبیر

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Reverse Migration of Brilliant Talents

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Moosavi-Movahedi
Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

A thermodynamic principle referred to Le Chatelier's principle was stated in 1884, which dealt with chemical equilibrium. This principle states that if a change (such as pressure, temperature, or the concentration of a reactant) is applied to a system at equilibrium, this will shift the reaction in the opposite direction. Some scientists consider this thermodynamics principle to be applied in humanities, social and economic sciences. This scientific principle teaches us that by applying a small change in a given process at its equilibrium state, the direction of that reaction process can be reversed. While such a small change may not be of high cost, the key point is to find it and implement it.
We must build Iran with Iranians, the main pillar of the sustainable development of the country is to develop and maintain knowledgeable human resources. Knowledge is considered to be the root source of ability and national resources. We note also that an important principle of life for longevity and sustained life, is to maintain sense of satisfaction and happiness. During times of difficult conditions, there is a need to flourish the inner body, as outside is the gate to the human inward. The great power for humans is to balance inner nature with outer real-world nature.
One of the important aspects of biological life, is to maintain a lifestyle that can be characterized with having generous molecules that can be adapted to life conditions. Life satisfaction in its biological context, is highly dependent to neurochemical composition of the brain. Oxytocin-serotonin-dopamine are known to be the hormones of satisfaction and happiness where their increase in individual and social relationship causes a person to receive a wave of positive attitude towards life conditions. Oxytocin is a hormone that is secreted in the hypothalamus of the brain. This multipurpose hormone provides the basis for generosity, trust and altruistic behaviors by reducing the level of stress and anxiety and creating physiological stability. The multifaceted relationship between biological systems, spiritual beliefs and life satisfaction is highly interesting topic that requires a scientific approach to identify different aspects of such relationship. Identifying the neuro-chemical molecular bases of individual-social behaviors of different people at different ages, can pave the way to achieve clear understanding as to how it may be possible to create satisfaction with life and its relationship with well-being.
Every thinker and scientist should think about what is that small change that causes a reverse reaction and apply it with a positive attitude or suggest it to centers of influence in the country.
                                                                            
                                                                                                                            Ali A. Moosav-Movahedi
                                                                                                                            Editor-in-Chief
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Le Chatelier's principle
  • The Reverse Migration
  • Brilliant Talents
  • thermodynamic principle
[1].  
[2].
[3].  
[4].  
[5].