مسائل اینترنت اشیاء بر پایه زنجیره بلوک توزیع شده در ایران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

اینترنت اشیاء اشاره به اشیاء هوشمند توزیع شده، شبکه­های حسگر و ابزارهای پوشیدنی با هدف تبادل اطلاعات دارد و ارائه خدمات از طریق شبکه­های حسگر عامل کلیدی برای ایجاد محیط­های هوشمند است. در حال حاضر داده اینترنت اشیا در محیط خارجی قابل‌اطمینان نیست، از همین­رو در زمان تسهیم با بخش­های دیگر، کنترل داده دچار نقصان می­شود. برای غلبه بر چنین محدودیتی فناوری ذخیره­سازی غیرمتمرکز مطرح می­شود. فناوری زنجیره بلوک اشاره به پایگاه داده یا دفتر کل توزیع شده ای دارد که از مجموعه ابزارهای متصل شده به شبکه همانند یک شی محافظت می­کند. از همین‌رو در این پژوهش در مرحله اول به دنبال شناسایی نیازمندی­های اساسی زنجیره بلوک با توجه به اینترنت اشیا با استفاده از روش تحلیل محتوا هستیم. در مرحله بعد تفسیر خبرگان با استفاده از روش دلفی مورد ارزیابی قرار می­گیرد. پنل خبرگان شامل دوازده نفر از افراد دارای سابقه فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات می­شود. در انتها از روش تحلیل سلسله مراتبی بر پایه فازی نوع دو برای رتبه بندی مولفه­ها استفاده گردید. یافته­های اصلی پژوهش نشان داد که چالش­های قوانین و حاکمیت (31/0)، استانداردها (21/0)، حریم خصوصی (16/0)، نقص امنیتی (10/0)، مدیریت داده مقیاس‌پذیر (08/0)، سرعت شبکه (05/0)، پیچیدگی (03/0)، قابلیت تعامل (03/0) و فورک (02/0) به ترتیب چالش­های دارای اهمیت هستند. با توجه به نتایج به‌دست آمده می­توان اذعان داشت افزایش درخواست کاربران برای ارتباط امن در شبکه اینترنت اشیا موجب شده است انطباق با شبکه زنجیره بلوک به‌عنوان راهکار امنیتی ارائه گردد. همچنین انطباق زنجیره بلوک در محیط اینترنت اشیا الزامات امنیتی و اعتمادی خاص خود را ایجاد می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Issues of IoTs in Distributed Blockchain in Iran

نویسنده [English]

  • Mohammad Hossein Ronaghi
Department of Management, College of Economics, Management and Social sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Internet of Things (IoT) refers to the distributed smart sensor objects, sensor networks and wearable devices with the purpose of exchanging information and services through sensor networks are the key for creating smart environments. Present IoT data is not trustworthy in the external environment, as data manipulation is lacking when data is shared with other parties. To overcome the above-mentioned limitation of IoT, the emerging secure decentralized storage technology; the blockchain technology refers to the distributed database or ledger that preserve connected devices record sets as a new thing. Therefore, we aim to identify the essential implementation requirements of blockchain in the IoTs by content analysis. In the second phase evaluate interpretation of experts by Delphi method. Panel of information technology experts consists twelve members who work on IT sector. Finally, we use Analytic Hierarchy Process method under interval type 2 fuzzy logic for ranking codes. An important part of the results revealed the importance of Regulations and governance (0.31), Standards (0.21), Privacy (0.16), Security flaw (0.10), Scalable data management (0.08), Network speed (0.05), Complexity (0.03), Interoperability (0.03) and Fork (0.02) in security challenges of IoTs in Blockchain. According to the results of this study, the growing needs of the users for secure communication in IoT network infrastructures while adopting blockchain as a security solution. However, adopting blockchain in the IoT environment imposes certain security and trust issues/requirements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet of Things
  • Blockchain
  • Governance
  • Delphi Technique
  • Type-2 fuzzy set
[1]. Ronaghi, M. H., & Forouharfar, A. (2020). A contextualized study of the usage of the Internet of things (IoTs) in smart farming in a typical Middle Eastern country within the context of Unified Theory of Acceptance and Use of Technology model (UTAUT). Technology in Society, 63, 101415. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101415
[2]. Atlam H., Walters R. and Wills G. (2018). Fog computing and the internet of things: a review. Big data cogn. comput. 2(10): 2-18.
[3]. Moin S., Karim A., Safdar Z., Safdar K., Ahmed E. and Imran M. (2019). Securing IoTs in distributed blockchain: Analysis, requirements and open issues, Future Generation Computer Systems, 100: 325–343.
[4]. Ronaghi, M. H. (2022). Contextualizing the impact of blockchain technology on the performance of new firms: The role of corporate governance as an intermediate outcome. The Journal of High Technology Management Research, 33(2), 100438. https://doi.org/10.1016/j.hitech.2022.100438
[5]. Zhang Z., et al., (2014). IoT security: ongoing challenges and research opportunities, in: Service-Oriented Computing and Applications (SOCA), 2014 IEEE 7th International Conference on, IEEE, 2014.
[6]. Dinh T.N. and Thai M.T. (2018). Ai and blockchain: A disruptive integration, Computer 51(9): 48–53.
[7]. Biswas K. and Muthukkumarasamy V. (2016). securing smart cities using blockchain technology, in: High Performance Computing and Communications; IEEE 14th International Conference on Smart City; IEEE 2nd International Conference on Data Science and Systems (HPCC/SmartCity/DSS), 2016 IEEE 18th International Conference on, IEEE.
[8]. Ronaghi, M. H. (2022). Blockchain Technology Acceptance in Iran's Banking Industry. Journal of Management Improvement, 16(1), 30-53. (In Persian)
[9]. Spearpoint M. (2017). A proposed currency system for academic peer review payments using the blockchain technology, Publications 5(3): 19-25.
[10]. Khan M.A. and Salah K. (2018). IoT security: Review, blockchain solutions, and open challenges, Future Gener. Comput. Syst. 82: 395–411.
[11]. Underwood S. (2016). Blockchain beyond bitcoin, Commun. ACM 59 (11): 15–17.
[12]. Singh S., Jeong Y. and Park J.H. (2016). A survey on cloud computing security: Issues, threats, and solutions, J. Netw. Comput. Appl. 75: 200–222.
[13]. Xu T., Wendt J. and Potkonjak M. (2014). Security of IoT systems: Design challenges and opportunities, in: Proceedings of the 2014 IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design, IEEE Press.
[14]. Lin I. and Liao T. (2017). A survey of blockchain security issues and challenges, Int. J. Netw. Secur. 19 (5): 653–659.
[15]. Wortmann F. and Flüchter K. (2015). Internet of things, Bus. Inf. Syst. Eng. 57(3): 221–224.
[16]. Yeoh P. (2017). Regulatory issues in blockchain technology, J. Financ. Regul. Compliance 25 (2): 196–208.
[17]. Grosse R. (2012). Bank regulation, governance and the crisis: a behavioral finance view, J. Financ. Regul. Compliance 20 (1) (2012) 4–25.
[18]. Kewell B., Adams R. and Parry G. (2017). Blockchain for good? Strateg. Change 26 (5): 429–437.
[19]. Ronaghi, M. H. (2021). Open-source software migration under sanctions conditions. International Journal of System Assurance Engineering and Management, 12(6), 1132-1145. https://doi.org/10.1007/s13198-021-01329-y
[20]. Fabiano N. (2017) The internet of things ecosystem: The blockchain and privacy issues, The challenge for a global privacy standard, in: Internet of Things for the Global Community (IoTGC), 2017 International Conference on, IEEE.
[21]. Norta A. (2015). Creation of smart-contracting collaborations for decentralized autonomous organizations, in: International Conference on Business Informatics Research, Springer, 2015.
[22]. Pashaeizad H. (2008). Delphi method: a comprehensive approach. Peyk noor. 6(2): 63-80 (In Persian)
[23]. Mendel. J. M., (2007). Type-2 Fuzzy Sets and Systems: An Overview, Computational Intelligence Magazine, IEEE, 2:20-29.
[24]. Tasatanattakool P. and Techapanupreeda C. (2018). Blockchain: Challenges and applications, in: Information Networking (ICOIN), 2018 International Conference on, IEEE.
[25]. Rehiman K. and Veni S. (2015). Privacy and trust for smart mobile devices in internet of things—A literature study, Int. J. Adv. Res. Comput. Eng. Technol. 4(5): 1775–1779.
[26]. Ronaghi M. and Hosseini F. (2018). Identifying and Ranking IoT Services in Healthcare Sector, Journal of health administration, 21(73):29-41 (In Persian)