نوآوری‌های برخاسته از جامعه

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

Tehran - Gisha Bridge - Faculty of Social Sciences

چکیده

نوآوری برخاسته از جامعه یا نوآوری مردمی در ادامه نقش‌آفرینی نوآوری‌های تخصصی، ظرفیتی است برای حل مسائل و چالش اجتماعی که کارگزاران آن از تنوعی از دانش و توانائی‌های علمی و مهارتی برخوردار هستند. تفاوت‌های اساسی بین نوآوری‌های برخاسته از جامعه و نوآوری‌های برخاسته از بازار وجود دارد که این مقاله در صدد تبیین مفهوم نوآوری مردمی و برخاسته از جامعه با نوآوری برخاسته از بازار و کسب و کارها است. از سوی دیگر تفاوت جنبش‌های نوآوری برخاسته از جامعه و نهادهای علم، فناوری و نوآوری را به لحاظ بازیگران عمده، اولویت ها، انگیزه‌ها و پیشران‌ها، منابع، محل فعالیت، اشکال دانش، چگونگی مالکیت و تصاحب و همچنین به لحاظ زمینه‌های فعالیت مورد بررسی قرار می‌دهد. نوآوری های مردمی با مسائل و چالش‌هایی مواجه مثل میزان موفقیت، عدم پایداری و استمرار و بزرگ شدن مقیاس اثرگذاری فراگیر است. نتیجه سیاستی که بر این نوشتار مترتب می‌شود، بهره‌گیری از ظرفیت عموم مردم و به‌طور مشخص بازنشستگان که هم تجربه دانشی و هم تجربه عملی کارآمدی دارند، در جهت حل مسائل عمومی جامعه اعم از بخش روستایی و شهری و اعم از حوزه‌های مرتبط با بخش کشاورزی، صنعت و خدمات است که مسیر پیشرفت و حل مسائل مرتبط با زندگی مردم را تسریع می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Innovations Arising from Society

نویسنده [English]

  • Saied Reza Ameli
Tehran - Gisha Bridge - Faculty of Social Sciences
چکیده [English]

Innovation is crucial for societal progress and the resolution of social challenges. However, there are differences between innovation arising from the market and innovation arising from society and people. Market innovation typically aims to develop products or services that can be sold for a profit, while innovation arising from society is often motivated by addressing societal challenges and improving the lives of individuals. Innovation arising from society and people is typically driven by a different set of players, priorities, motivations, resources, and places of activity compared to the institutions of science, technology, and innovation. While scientific innovation is often driven by researchers and institutions with a focus on advancing knowledge and understanding, innovation arising from society is more likely to involve individuals and groups who are directly affected by societal problems and who are motivated to find solutions. One challenge facing innovation arising from society is the issue of sustainability and scalability. Successful innovations must be sustainable over the long term and have the potential to be scaled up to have a broader impact. One potential solution proposed in the article is to tap into the knowledge and experience of retirees to solve societal problems, particularly in the rural and agricultural sectors. This would enable the transfer of practical skills and knowledge to younger generations, while also providing retirees with meaningful opportunities to contribute to society. Overall, innovation arising from society and people has the potential to address important social challenges and improve people's lives. By recognizing and supporting these innovations, we can accelerate progress and create societies that are more inclusive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • People Innovation
  • Innovation Arising from Market
[1]. کیانی بختیاری، ا. و موسوی موحدی، ع. 1. (1387). نواوری چیست؟ مرور ادبیات، مصادیق و ارائه تعریف جامع. مجله رهیافت, فصلنامه سیاست‌های علمی و پژوهشی، شماره 42، صفحات 5-9.
[2]. عاملی، سعید رضا (1396). اینترنت و دوفضایی شدن علوم، ریاست جمهوری: معاونت علمی و فناوری، مرکز روابط عمومی و اطلاع­رسانی، نشر دانش‌ بنیان فناور، تهران، ایران.
[3]. عاملی، سعید رضا و حاجی جعفری، مجتبی (1399). اقتصاد دیجیتال، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت)، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، تهران، ایران.
[4]. عاملی، سعید رضا (1390). مطالعات جهانی شدن: دوفضایی شدن­ها و دوجهانی شدن­ها، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، تهران، ایران.
 
]5[. Gupta, A. K. (2012). Innovations for the poor by the poor, International Journal of Technological Learning Innovation and Development, Vol 5(1/2): PP. 28-39.
]6[. Davies, A. (2012). Enterprising Communities: Grassroots Sustainability Innovations, Emerald Group Publishing, Bingley, United Kingdom. 
]7[. Seyfang, G. & Smith, A. (2007). Grassroots innovations for sustainable development: towards a new research and policy agenda, Environmental Politics, Vol. 16, No. 4, PP. 584-603.
]8[. Gupta, A. K., Sinha R., Koradia D., Patel R., Parmar M., Rohit P., & Chandan A. (2003). Mobilizing grassroots’ technological innovations and traditional knowledge, values and institutions: Articulating social and ethical capital, Futures, Vol. 35, No. 9, PP. 975–987.
]9[. Grabs, J., Langen, N., Maschkowski, G., & Schäpke, N. (2016). Understanding role models for change: a multilevel analysis of success factors of grassroots initiatives for sustainable consumption, Journal of Cleaner Production, Vol. 134, Part A, PP. 98-111.
]10[. Bhaduri, S. & Kumar, H. (2009). Tracing the motivation to innovate: A study of grassroot innovators in India, Max Planck Institute of Economics Evolutionary Economics Group, Jena, Germany.
]11[. Bhaduri, S. & Kumar, H. (2010). Extrinsic and intrinsic motivations to innovate: tracing the motivation of ‘grassroot’ innovators in India, Mind & Society: Cognitive Studies in Economics and Social Sciences, Vol. 10(1): 27-55.Top of FormBottom of Form
]12[. Hanna, N. K. (2010). Enabling Enterprise Transformation Business and Grassroots Innovation for the Knowledge Economy, Springer Science+Business Media, LLC, Berlin, Germany.
]13[. Monaghan, A. (2009). Conceptual niche management of grassroots innovation for sustainability:The case of body disposal practices in the UK. Technological Forecasting and Social Change, Vol. 76, No. 8, PP. 1026-1043.
]14[. Smith, A., Fressoli, M., Abrol, D., Arond, E., & Ely, A. (2016). Introducing Grassroots Innovation Movements, In Smith, A., Fressoli, M., Abrol, D., Arond, E., & Ely, A., Grassroots Innovation Movements, Routledge, England, UK.
]15[. Wainstein M. E. & Bumpus, A. G. (2016). Business models as drivers of the low carbon power system transition: a multi-level perspective, Journal of Cleaner Production, Vol. 126, PP. 572-585.
]16[. Reinsberger, K., Brudermann, T., Hatzl, S., Fleiß, E., & Posch, A. (2015). Photovoltaic diffusion from the bottom-up: analytical investigation of critical factors, Applied Energy, Vol. 159, PP. 178-187.
]17[. Hossain, M. (2018). Grassroots innovation: The state of the art and future perspectives, Technology in Sociology, Vol. 55, PP. 63-69.
]18[. Martin, C.J. & Upham, P. (2016). Grassroots social innovation and the mobilisation of values in collaborative consumption: a conceptual model, Journal of Cleaner Production, Vol. 134, PP. 204-213.
]19[. Hermans, F., & Roep, D., & Klerkx, L. (2016). Scale dynamics of grassroots innovations through parallel pathways of transformative change, Ecological Economics, Vol. 130, PP. 285-295.
]20[. Bradbury, S. & Middlemiss, L. (2015). The role of learning in sustainable communities of practice, Local Environment, Vol. 20, No. 7, PP. 796-810.
]21[. Martin, C.J., Upham, P., & Budd, L. (2015). Commercial orientation in grassroots social innovation: insights from the sharing economy, Ecological Economics, Vol. 118, PP. 240-251.