مروری بر مطالعات ایرانی دربارهٔ سیاست‌گذاری پژوهش‌های بنیادین در ایران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکدهٔ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

پژوهش‌هایی که به ایجاد فهمی بنیادی دربارة موضوع پژوهش منجر می‌شوند و هدف کاربردی خاصی ندارند پژوهش‌های بنیادین نامیده می‌شوند. جنبه‌های مختلف این پژوهش‌ها موضوع تحقیق دانشمندانی از ایران و جهان بوده است. شناخت بیشتر دانشمندان ایرانی از شرایط خاص ایران و تأثیر آن بر پژوهش‌های بنیادین و نیز تأثیر آن‌ها بر سیاست‌گذاران علمی کشور، بررسی نظرات آن‌ها را برای فهم بهتر روند سیاست‌گذاری علوم و تحقیقات بنیادین در ایران ضروری می‌سازد.
در اثر حاضر، تلاش شد تا با بررسی مقالات و کتب فارسی و انگلیسی نویسندگان ایرانی دربارة پژوهش‌های بنیادین و نیز قوانین و اسناد بالادستی مرتبط، نقشه‌ای از این پژوهش‌ها و دیدگاه‌های گوناگون ترسیم شود. پژوهش‌های مختلفی در حوزه‌های ماهیت این پژوهش‌ها، سیاست‌گذاری عمومی در قبال آن‌ها، بررسی وضعیت این پژوهش‌ها با معیارهای علم‌سنجی و جنبه‌های جامعه‌شناختی و تاریخی صورت گرفته است که پژوهش‌های سیاست‌گذارانه در این اثر بررسی شده‌اند.
در مجموع، به نظر می‌رسد به‌رغم عدم موفقیت عملی در سیاست‌گذاری مناسب در حوزة علوم پایه، اجماع نظری در وضعیت فعلی علوم پایه، شیوه‌های سیاست‌گذاری و لزوم حمایت دولتی از آن در بین محققین وجود دارد و از نظر محققین، مشکل اصلی فاصلة سیاست‌گذاری و اجرا در ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of Iranian Studies on Basic Research Policymaking in Iran

نویسندگان [English]

 • Hadi Safari
 • Sepehr Ghazinoory
Department of IT Management, Faculty of Management & Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Researches that lead to a fundamental understanding of the research subject and do not have a specific practical purpose are called fundamental researches. Various aspects of these studies have been the subject of research by researchers from Iran and the world. More knowledge of Iranian researchers about Iran's special conditions and its effect on basic researches as well as their influence on the country's scientific policy makers makes it necessary to examine their opinions for a better understanding of the policy making process of basic science and researches in Iran.
In the present work, an attempt was made to draw a map of these researches and various viewpoints by examining Persian and English articles and books of Iranian authors about fundamental researches as well as relevant higher law and documents. Various researches have been carried out in the fields of the nature of basic researches, public policies towards them, the investigation of the status of these researches with scientometric criteria and sociological and historical aspects.
In general, it seems that despite the lack of practical success in proper policy making in the field of basic sciences and research, there is a theoretical consensus in the current state of basic sciences, policy methods and the need for government support among researchers. According to researchers, the main problem in Iran is the gap between policy making and implementation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • basic research
 • basic science
 • OECD (2002). Frascati Manual 2002. OECD.
 • شوکتیان، طه و سیدسپهر قاضی‌نوری (۱۳۹۸). چالش‌های سیاست‌گذاری برای تحقیقات بنیادی. سیاست علم و فناوری  ۱۲(۲)، ۳۴۷–۳۶۱.
 • Kaldewey, D. and D. Schauz (2017). "The Politics of Pure Science" Revisited. Science and Public Policy  44(6), 883–886.
 • یاسپرس، کارل (۱۳۹۴). ایدة دانشگاه. ترجمة مهدی پارسا و مهرداد پارسا. ققنوس.
 • یغمائی، ابوتراب (۱۳۹۷). ارزیابی فلسفی مدل خطی از تمایز علم محض - علم کاربردی مطالعه‌ای موردی در علم نانو. فلسفة علم (۱۵)، ۱۳۹ – ۱۵۶.
 • پایا، علی (۱۳۹۷). سند نقشة جامع علمی کشور یک ارزیابی شتاب‌زده اما نقادانه. رهیافت ۲۸(۷۱)، ۱۱۷–۱۲۷.
 • موسوی، آرش (۱۳۹۶). واکاوی نقش علوم بنیادی در پیشرفت همه‌جانبة کشورهای در حال توسعه. سیاست علم و فناوری (۳۶)، ۴۵ – ۵۴.
 • Polanyi, M. (1962). The republic of science. Minerva  1(1), 54–73.
 • Grant, M. J. and A. Booth (2009). A typology of reviews an analysis of 14 review types and associated methodologies. Health Information & Libraries Journal  26(2), 91–108.
 • نصیری، حسین (۱۴۰۱). بررسی عملکرد سیاست‌ها و برنامه‌های تقویت علوم پایه. گزارش‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۴۰)، ۴۹۵ – ۵۳۴.
 • ریاحی، محمد‌اسماعیل (۱۳۷۳). سمینار «بررسی وضعیت آینده علوم پایه در ایران». رهیافت (۷)، ۱۱۰ – ۱۱۱.
 • [بی‌نام] (۱۳۷۴). علوم پایه، چالش‌ها و تنگناها گزارشی از سمینار یک‌روزة آیندة علوم پایه در ایران. رهیافت (۹)، ۱۰۵ – ۱۱۰.
 • دولت‌خواه، شهروز (۱۳۷۶). علوم پایه و ایران ۱۴۰۰ نگاهی به سمینار «علوم پایه و ایران ۱۴۰۰». رهیافت (۱۶)، ۱۸ – ۲۳.
 • اخکان، سعیده (۱۳۸۱). شامتک‌های پیشنهادی علوم پایه. رهیافت (۲۷)، ۱۲۰ – ۱۳۱.
 • کازرونی، حنیف و توحید فرج‌اله‌پور (۱۳۹۸). اوج قله با علوم پایه. انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه ملی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی.
 • قاضی‌نوری، سپهر و طه شوکتیان (۱۴۰۰). سیاست‌گذاری علوم و تحقیقات بنیادی. مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
 • مکنون، رضا (۱۳۷۵). بررسی روش‌های تعیین اولویت‌های تحقیقاتی توسط کمیسیون‌های شورای پژوهش‌های علمی کشور. رهیافت ۶(۱۲)، ۲۴–۳۰.
 • شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۳۸۹). نقشة جامع علمی کشور. انتشارات دبیرخانة شورای عالی انقلاب فرهنگی.
 • شورای برنامه‌ریزی علوم پایه (۱۳۹۰). برنامة راهبردی توسعة علوم پایه. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
 • برادران‌نیکو، محمدامین، حسین قدرتی، و آرش موسوی (۱۳۹۹). نگاه طیفی به علوم راه‌حلی برای مباحثة تجاری‌سازی تحقیقات علمی. مدیریت نوآوری (۳۲)، ۳۳ – ۶۲.
 • یغمائی، ابوتراب (۱۳۹۹). شرح کارکردگرایانه از تمایز پژوهش پایه و کاربردی و استلزام‌های آن برای سیاست پژوهش. روش‌شناسی علوم انسانی (۱۰۲)، ۴۰ – ۵۶.
 • Mweene, H. V. (2002). The case for research in pure physics in developing countries. Physica Scripta  2002(T97), 163.
 • معتمدی، اعظم، محمد یمنی‌دوزی‌سرخابی، علی خورسندیطاسکوه، و محبوبه عارفی (۱۳۹۸). طراحی الگوی اصلاح ساختار رویکرد میان رشته‌ای در حوزة علوم پایه در دانشگاه‌ها با تأکید بر پایداری توسعه ملی یک مطالعة داده‌بنیاد. مطالعات برنامه درسی آموزش عالی  (۱۹)، ۴۱ – ۶۴.
 • میرعمادی، ایمان (۱۳۹۸). نظام ملی نوآوری و نقش آن در بهبود سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری. سیاست علم و فناوری ۱۲(۲)، ۱۳۵–۱۵۴.
 • قانعی‌راد، محمدامین و فرهاد خسرو‌خاور (۱۳۹۰). ذهنیت‌های پژوهشگران برجستة علوم پایه درباره اجتماع علمی در ایران. آموزش عالی ایران (۱۲)، ۱ – ۱۷.

 

مراجع تکمیلی

James, K. L., N. P. Randall, and N. R. Haddaway (2016). A methodology for systematic mapping in environmental sciences. Environmental Evidence  5(1), 7.

Kaldewey, D. and D. Schauz (2018). Basic and applied research: The language of Science Policy in the twentieth century, Volume 4. Berghahn Books.

Lundvall, B., K. Joseph, C. Chaminade, and J. Vang (2011). Handbook of Innovation Systems and Developing Countries Building Domestic Capabilities in a Global Setting. Elgar original reference. Edward Elgar.

OECD (1970). The Measurement of Scientific and Technical Activities Proposed Standard Practice for Surveys of Research and Experimental Development ( Frascati Manual). OECD.

OECD (2002). Frascati Manual 2002. OECD.

Stokes, D. E. (1997). Pasteur 's Quadrant Basic Science and Technological Innovation. Brookings Institution Press.

Yaghmaie, A. (2017). How to characterise pure and applied science. International Studies in the Philosophy of Science  31(2), 133–149.

آژانس علوم و تکنولوژی ژاپن (۱۳۷۵). اقدامات پیشنهادی برای پیشرفت تحقیق پایه در ژاپن. ترجمة رحیم جلینی و حسن‌محمد رضایی. رهیافت  (۱۳)، ۶۰ – ۶۳.

اکونومیست (۱۳۷۵آ). ژاپن و تأکید بر تحقیقات بنیادی. نامة فرهنگ  (۲۳)، ۱۶۰ – ۱۶۲.

اکونومیست (۱۳۷۵ب). علم و تکنولوژی در ژاپن تأکید بر تحقیقات بنیادی در ژاپن. ترجمة قربانعلی ابراهیمی. رهیافت  (۱۳)، ۵۴ – ۵۶.

امیر‌شاه‌کرمی، سید عبدالعظیم (۱۳۸۷). بازخوانی علوم پایه و مهندسی در زمان صفویه. در بزرگداشت علامه محمد بهاءالدین عاملی (شیخ بهایی)، صفحات ۲۳۷ – ۲۴۸.

انصافی، سکینه (۱۳۷۹). بررسی میزان تولید مقالات ایرانیان در پایگاه اطلاعاتی SCI در زمینة علوم پایه. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتاب‌خانه‌های عمومی  (۳۹)، ۵۴ – ۶۰.

بندریان، رضا، امیر‌ناصر احمدی، حمید‌رضا غفاریان، و احمد روزبهانی (۱۳۹۵). اولویت‌بندی حوزه‌های توسعة فناوری‌های شیمیایی مورد نیاز صنعت نفت به منظور سیاست‌گذاری برای پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در حیطة علم شیمی با استفاده از روش topsis و روش تجزیة فناوری. مدیریت توسعة فناوری  (۱۲)، ۱۲۷ – ۱۴۸.

پاک، محمد‌رضا (۱۳۸۸). نقش خواجه نصیرالدین طوسی در آخرین مرحلة تکامل علوم پایه (مثلاً علوم ریاضی) در تمدن اسلامی و تأثیر آن در تمدن غرب مسیحی. کتاب ماه علوم و فنون  (۱۲۲)، ۱۰ – ۱۵.

 

پرندی، منصور، محمد قهرمانی، محمود ابوالقاسمی، و مقصود فراستخواه (۱۳۹۳). موانع تجاری‌سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی در رشته‌های علوم پایه دانشگاه‌های تهران. آموزش عالی ایران  (۲۴)، ۸۴ – ۱۰۵.

ترابیان، رودابه (۱۳۸۸). تعیین رابطه بین خود استنادی و ضریب تأثیر در مجلات دسترسی آزاد حوزة علوم پایه در پایگاه‌های اطلاعاتی ISI و DOAJ. دانش شناسی  (۶)، ۲۵ – ۳۴.

توموهیرو، ایجیچی و گوتو آکیدا (۱۳۸۱). تجدید ساختار تحقیق بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای (تغییراتی در تخصیص بودجه به منابع تحقیق و توسعه). ترجمة ناهید حجازی. رهیافت  (۲۷)، ۲۱۳ – ۲۲۵.

جاویدی کلاته جعفرآبادی، طاهره و مرضیه عالی (۱۳۸۷). جهانی شدن، آموزش عالی و تحقیقات بنیادی. راهبرد فرهنگ  (۲)، ۸۵ – ۱۰۲.

دکر، گیلبرت (۱۳۹۴). گسترش تحقیقات بنیادی ارتش. ترجمة قادر رحیم‌زاده، نورالدین گنج‌خانلو، و محمد ابراهیمی. قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) آجا.

ستارزاده، اصغر، گلنسا گلینی‌مقدم، و عصمت مومنی (۱۳۹۵). تحلیل ساختار شبکة همکاری‌های علمی پژوهشگران حوزة علوم پایة پزشکی ایران در نمایة استنادی علوم در بازة زمانی ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۳. بازیابی دانش و نظام‌‌های معنایی  (۶)، ۱ – ۲۰.

شاه‌ویسی، ناهید (۱۴۰۰). راهنمای نگارش عملی پیشینة پژوهش. ترویج علم  (۲۱)، ۱۳۹ – ۱۵۵.

شورای تحول علوم پایه (۱۳۹۹). علوم پایه از دیدگاه امام خامنه‌ای رهنمودها و مطالبات. مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع).

شورای ملی تحقیقات فرهنگستان‌های ملی ایالات متحده (۱۳۹۴). کاهش زمان از تحقیقات پایه تا نوآوری در علوم شیمیایی گزارش کارگاه به میزگرد علوم شیمیایی. ترجمة مهران ببری، پرویز غریب‌پناه، داون شهریان، و مریم محسنی‌نژاد. سپند قلم (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح).

شوکتیان، طه و سید سپهر قاضی‌نوری (۱۳۹۹). تدوین چارچوب اولویت‌گذاری تحقیقات بنیادی برای حمایت دولتی. سیاست‌گذاری عمومی  (۲۲)، ۷۵ – ۹۳.

صبوری، علی‌اکبر (۱۳۸۲). دانش و اطلاع‌رسانی مروری بر تولید علم در سال ۲۰۰۳. رهیافت  (۳۱)، ۲۰ – ۲۳.

صفدری رنجبر، مصطفی، مهدی الیاسی، میثم نریمانی، و محمدرضا عطارپور (۱۳۹۹). سیاست‌گذاری برای توسعه علوم و فناوری‌های بنیادین مروری بر برخی تجارب برتر جهانی. رهیافت  (۷۷)، ۷۱ – ۸۸.

عسگری، مهدی (۱۳۷۰). نگرشی به مفاهیم بنیادی تحقیق و توسعه ( R & D ). رهیافت  (۱)، ۹۲ – ۱۰۸.

فرهادیان لنگرودی، ماندانا (۱۴۰۱). علوم پایة زنجان داستان بنیان‌گذاری مرکز تحصیلات تکمیلی. نشر نی.

قاضی‌پور، فریده (۱۳۷۵). بررسی وضعیت مقالات علوم پایة فهرست‌شدة محققان ایرانی در SCI و SSCI در سال ۱۳۷۲ / ۱۹۹۳. رهیافت  (۱۲)، ۷۶ – ۷۹.

قاضی‌نوری، سپهر و سروش قاضی‌نوری (۱۳۹۶). مقدمه‌ای بر سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری (ویرایش ۳). انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.

قزلی، لادن (۱۳۸۱). تحلیل استنادی طرح‌های پژوهشی دانشگاه‌های فردوسی مشهد در دو حوزة علوم انسانی اجتماعی و علوم پایه و کشاورزی. کتاب‌داری و اطلاع‌رسانی  (۲۰)، ۳۱ – ۴۱.

نقدی، علی و محمد‌رضا داورپناه (۱۳۸۴). مطالعة کتاب‌سنجی کتاب‌های ترجمه‌شده در حوزه‌های علوم پایه، مهندسی کشاورزی و پزشکی بین سال‌های ۱۳۷۹ - ۱۳۷۰. کتاب‌داری و اطلاع‌رسانی  (۳۲)، ۲۳ – ۴۱.

نی‌شی‌زاوا، ژان‌-‌ایشی (۱۳۷۵). سیاست‌گذاری‌های تحقیقاتی و تحقیق پایه در ژاپن. ترجمة عقیل ملکی‌فر. رهیافت  (۱۳)، ۵۷ – ۵۹.

یغمائی، ابوتراب (۱۳۹۵). چرا دوگانگی میان برون‌گرایی و درون‌گرایی نباید منحل شود؟ تحلیلی از تاریخ تمایز علم محض / علم کاربردی. تاریخ علم  (۲۰)، ۱۳۳ – ۱۵۱.