مطالعه تطبیقی تاریخی آکادمی های علمی کشورهای اروپایی (انگلستان، ایتالیا، فرانسه) و ایران از منظر نهادگرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

علم و دانش یکی از قله های درخشان تکامل طبیعی ذهن انسان است و علم مدرن نقطه عطفی در پیشرفت فرهنگی است. انقلاب علمی بین 1500 تا 1700 پس از میلاد رخ داد. این امر نتیجه تفسیر گسترده جدید پس از رنسانس بود. در قرن هفدهم، علم به عنوان یک فعالیت اجتماعی کاملاً تعریف شده در جوامع علمی نشان داده شد. در همین زمان بود که بشر توانست با برداشتن موانعی که تفکر را در پشت دیوار جهل نگه داشته بود دریچه ای جدید رو به جهان هستی بگشاید. شاید بتوان رنسانس را عظیم ترین تحول برای ورود به دنیای جدید علم و تفکر دانست. این مقاله با رویکردی تاریخی به مطالعه تطبیقی حوزه سیاست گذاری علمی در چهار کشور ایتالیا، فرانسه، بریتانیا و ایران می پردازد و با پارادایم نهادگرایی به تحلیل نقش این نهادهای علمی در پیشبرد علم و دانش در همین کشورها و جهان نیز با روش توصیفی تحلیلی خواهد پرداخت.
چگونگی شکل گیری جوامع و نهادهای علمی، اهداف و وظایف آنها، چگونگی انتخاب اعضای آکادمی های علمی، نقش دولت ها در این نهادها و چگونگی تاثیرگذاری بر روند توسعه علم و پیشرفت در کشورهای مورد نظر موضوع اصلی این مقاله را شکل می دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical comparative study of scientific academies of European countries (England, Italy, France) and Iran from the perspective of institutionalism

نویسنده [English]

  • leila Isavand
Assistant Professor, Department of Political Science and International Relations, Islamic Azad University, South Tehran Branch
چکیده [English]

Science and knowledge is one of the shining peaks of the natural evolution of the human mind, and modern science is a turning point in cultural progress. The scientific revolution occurred between 1500 and 1700 AD. This was the result of a new broad interpretation after the Renaissance. In the 17th century, science was represented as a well-defined social activity in scientific societies. It was at this time that mankind was able to open a new window to the universe by removing the obstacles that kept thinking behind the wall of ignorance. Perhaps, the Renaissance can be considered the greatest transformation to enter the new world of science and thought. With a historical approach, this article deals with the comparative study of scientific policy in four countries, Italy, France, Great Britain, and Iran, and with the paradigm of institutionalism, it analyzes the role of these scientific institutions in advancing science and knowledge in these countries and the world with a descriptive and analytical method. the payment.
How societies and scientific institutions are formed, their goals and duties, how to choose members of scientific academies, the role of governments in these institutions and how to influence the process of science development and progress in the countries in question form the main topic of this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • scientific community
  • institution
  • scientific academy
  • academy
  • Europe and Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402
  • تاریخ دریافت: 17 دی 1402
  • تاریخ بازنگری: 01 بهمن 1402
  • تاریخ پذیرش: 19 بهمن 1402