درس‌های آموزنده از ویروس کرونا-19

سخن سردبیر

نویسنده

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

ویروس کرونا-19موجود ناشناخته‌ای است که می‌باید آن را شناخت. مأموریت این ویروس این نیست که فقط موجب بیماری و مرگ‌و‌میر انسان‌ها می‌شود بلکه کارهای متفاوت دیگری هم انجام می‌دهد. لذا شناخت آن فقط با عینک علوم پایه و علوم پزشکی کفایت نمی‌کند بلکه نیاز به دانش بین‌رشته‌ای از قبیل دانش و بینش معرفتی، علوم انسانی، علوم اجتماعی و هنر دارد. سرکشی این ویروس مطمئناً از یک جریان غیرتعادلی و غیرمتعادل در سیستم زیستی و اجتماعی پدید آمده است. بخشی از ماموریت‌های آن تعادل‌بخشی به سیستم‌های نامتعادل است و این یک برنامه تکاملی برای این ویروس می‌باشد که در طول زمان انجام خواهد داد. اگر بتوان الگوریتم چند جانبه برای این ویروس تعریف نمود می‌توان تا حدودی راه و روش‌هایی که اعمال می‌نماید را رصد نمود. انسان‌ها می‌توانند سه سواد داشته باشند تا عمیق‌تر بتوانند این پدیده را شناسایی نمایند: سواد عمومی، سواد علمی، سواد عقلی. برای شناخت حقیقی این ویروس علاوه بر سواد علمی نیاز به داشتن سواد و شعور عقلی است که با توان نفس پاک و دل روشن هدایت الهی را برای شناخت همه زوایای این ویروس دریافت نمایند. البته آزمایش‌های علمی تحقیقاتی هم نیاز به شعورعقلی دارد تا با نورانیت عقل این پدیده را موشکافی نماید تا عملیات خوب و بد این ویروس شناخته و درک شود. حضور این ویروس موجب می‌شود که انسان سبک زندگی جدیدی را سامان دهی نماید که بخشی از آن استفاده از فضای مجازی است. بدین ترتیب این فضا در حضوراین ویروس توسعه می‌یابد و فناوری‌های جدید اینترنتی گسترش می‌یابد و دراین فضا کارهای انسان ضبط می‌گردد که می‌تواند در زمان‌های دیگر از آن بازخورد داشته باشد. به هر طریق حضور این ویروس موجب درس و عبرت برای بشریت می‌شود تا زندگی خود را تا اندازه‌ای تغییر دهد و به‌سوی زندگی عادلانه و متعادل نیل یابد. یکی از بهترین حالت‌ها برای زندگی تعادلی داشتن فطرت سالم و پاک و دیگری احترام به طبیعت و ارج گذاشتن به آن است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lessons to be learned from COVID-19 coronavirus

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Moosavi-Movahedi
Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran,Tehran, Iran
چکیده [English]

The coronavirus is an unknown object which is yet to be explored and known. The mission of the coronavirus is not solely to be the cause of disease, human death, and destruction, but also it has other distinctly different functions that need to be explored and examined. Study of this pandemic is not to be confined within the sole realm of life sciences and medical studies; it is to be investigated within the context of multidisciplinary approach including the domain of studies that deal with epistemology, humanities, art, social science, fields of human cognitive insight as well as basic science and medical science. The point of origination of this phenomenon as a pandemic event may be sought in a condition caused by an occurrence of unbalance state within our biological, social life condition where what is happening now is a reaction as a natural response to this unbalanced state. Such a response can be viewed as a corrective action where it is part of a natural response to secure the necessary balance that governs the universe, we live in. If we were able to devise a multifaceted algorithm in three main categories of literacies: general literacy knew as common knowledge, scientific literacy, and finally, a more profound sense or insight often referred to as human wisdom literacy. Therefore, for our understanding of this coronavirus, it is also necessary to use wisdom literacy combined with a clear conscience and inner heart whereby the help of divine guidance, one would be able to understand different functioning of the current coronavirus. No doubt, in every scientific study and research effort, we need to apply wisdom and knowledge for the understanding of phenomena under study such as the coronavirus pandemic and to examine both positives and negative dimensions of a phenomenon under study.
The presence of this virus has been a cause for the human being to organize and adopt a new lifestyle, part of which is to use cyberspace. We will be witnessing further development of this virtual world of internet and communication technologies in which human works and activities would be recorded where it will be possible to revive and explore them at other times. At any rate, the coronavirus is a cause to learn and use it as a lesson for current and future generations so that mankind modifies his lifestyle and move towards a more balanced life condition. One of the best alternatives’ life conditions is to secure a balance of human inner nature combined with high respect to nature and give high value to our natural life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • COVID-19 coronavirus
  • Lessons