دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 20، خرداد 1399، صفحه 1-121 (خرداد ماه 1399) 
تأثیر عملکرد کورکومین در جلوگیری از بیماری‌زایی ویروس‌ها

صفحه 120-129

علی اکبر موسوی موحدی؛ مهدیه رهبان؛ منصوره مظاهری


ویروس کرونای جدید 2019: منشأ و مکانیسم بیماری‌زایی

صفحه 130-137

یحیی سفیدبخت؛ عبدالرحمن قاسملو؛ شکوه رضائی


تاریخچه و انواع رایانه‌های کوانتومی

صفحه 163-171

سعید نائیه؛ سید نصیب الله دوستی مطلق