جوایز علمی نوبل سال 2015

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران. تهران، ایران.

چکیده

در مقاله حاضر، جوایز علمی نوبل سال 2015 مورد بررسی قرار گرفته است که شامل چهار رشته فیزیک، شیمی، پزشکی و علوم اقتصادی می باشند. معرفی افراد برگزیده به همراه شرح کوتاهی از زندگی نامه و پیشینه علمی مرتبط با جایزه دریافتی شان صورت گرفته است. جایزه فیزیک به تحقیقات دو پژوهشگر به نام های آرتور بی مک دونالد شده اعطا گردیده است. » نوسانات ذرات نوتینو « و تاکاکی کاجیتا که منجر به کشف جایزه شیمی به طور مشترک به آقایان توماس لیندال، پاول مدریچ و عزیز سانکار به تقدیم شده است. جایزه اقتصاد نیز به آقای آنگوس دیتون DNA خاطر مطالعات ترمیم تعلق گرفته است. جایزه پزشکی بین دو » تجزیه و تحلیل مصرف، رفاه و فقر « به جهت پژوهش تقسیم شد. یک نیمه به طور مشترک بین آقایان ویلیام سی کمپبل و ساتوشی و نیمی » برای اکتشافات درمانی جدید برای عفونت های ناشی از انگل های روده « امورا دیگر به خانم یووو توو برای اکتشافات درمانی جدید برای مالاریا اعطا گردید. در نهایت به تاریخچه اعطای جوایز علمی نوبل به دانشمندان مسلمان اشاره می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientific Prizes of Nobel 2015

نویسنده [English]

  • Sahand Serajian
Department of Chemical Engineering, University of Tehran, Tehran Iran.
چکیده [English]

In this paper, the Nobel prizes of 2015 in four scientific fields of Physics, Chemistry, Medicine and Economics have been studied. The Nobel Prize laureates’ introduction includes a short biography and summary of the related scientific backgrounds that led to receiving the Nobel Prize. The 2015 Nobel Prize in Physics was awarded to two scientists Arthur B. McDonald and Takaaki Kajita for their researches on neutrino particles oscillations. The 2015 Nobel Prize in Chemistry was awarded jointly to Tomas Lindahl, Paul Modrich and Aziz Sancar for studies of DNA repair. The 2015 Nobel Prize in Economics was awarded to Angus Deaton for his analysis of consumption, poverty, and welfare. The 2015 Nobel Prize in Physiology or Medicine was awarded with one half jointly to William C. Campbell and Satoshi Omura for their discoveries concerning a novel therapy against infections caused by roundworm parasites and the other half to Youyou Tu for her discoveries concerning a novel therapy against Malaria. At the end of this paper, the history of scientific prizes of Nobel

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science
  • Science frontiers
  • Nobel Prize
  • Top scientists
  • Nobel 2015
  • Muslim Nobel laureates
[1] Benjamin, J. R., Ludy, T. (2003). Behavioral science and the Nobel Prize: A history, American Psychologist, Vol. 58, p. 731.
[2] Jung, C., Kajita, T., Mann, T. and McGrew, C. (2001). Oscillations of atmospheric neutrinos, Annual Review of Nuclear and Particle Science, Vol. 51, PP. 451-488.
[3] Kearns, E., Kajita, T. and Totsuka, Y. (1999). Detecting massive neutrinos, Scientific American, Vol. 281, PP. 64-71.
[4] Kajita, T. (1999). Observation of atmospheric neutrinos in Super-Kamiokande and the neutrino oscillation parameters, International Cosmic Ray Conference, p. 184.
[5] Lindahl, T. (1976). New class of enzymes acting on damaged DNA.
[6] Olsson, M. and Lindahl, T. (1980). Repair of alkylated DNA in Escherichia coli. Methyl group transfer from O6-methylguanine to a protein cysteine residue, Journal of Biological Chemistry, Vol. 255, PP. 10569-10571.
[7] Grilley, M., Holmes, J., Yashar, B. and Modrich, P. (1990). Mechanisms of DNA-mismatch correction, Mutation Research/DNA Repair, Vol. 236, PP. 253-267.
[8] Sancar, A. and Rupp, W. D. (1983). A novel repair enzyme: UVRABC excision nuclease of Escherichia coli cuts a DNA strand on both sides of the damaged region, Cell, Vol. 33, PP. 249-260.
[9] Deaton, A. (1992). Understanding consumption, Oxford University Press.
[10] Campbell, J. and Deaton, A. (1989). Why is consumption so smooth?, The Review of Economic Studies, Vol. 56, PP. 357-373.
[11] Burg, R. W., et al. (1979). Avermectins, new family of potent anthelmintic agents: producing organism and fermentation, Antimicrobial agents and Chemotherapy, Vol. 15, PP. 361-367.
[12] Blair, L. S. and Campbell, W. C. (1978). Efficacy of avermectins against Ancylostoma caninum in dogs, Journal of helminthology, Vol. 52, PP. 305-307.
[13] Tu, Y. The discovery of artemisinin (qinghaosu) and gifts from Chinese medicine, Nat Med, Vol. 17, PP. 1217-1220.