مفهوم و جایگاه سواد علمی در پیشرفت و توسعه پایدار کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشکده برنام هریزی درسی و نوآور یهای آموزشی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرروش، تهران، ایران.

چکیده

در عصر حاضر بسیاری از کشورها علاوه بر پژوهش درباره حوزه های مختلف علوم و فناوری، زمان و منابع زیادی را صرف بهبود آموزش علوم و فناوری در مدارس و مراکز آموزش عالی می کنند. بسیاری از نویسندگان و پژوهشگران معتقدند که ارتقای سطح سواد علمی یکی از هدف های اصلی آموزش علوم تلقی می گردد. سواد علمی یک واژه بین المللی شناخته شده و پر آوازه است و ترویج و ارتقای آن در حوزه های مختلف به فلسفه آموزش علوم در سطح جهان تبدیل گشته است. علت این امر را می توان در تاثیر روزافزون علم و فناوری در زندگی روزمره شهروندان و نیاز جوامع به توسعه پایدار دانست. در این نوشتار دیدگاههای جهانی در رابطه با آموزش علوم و فناوری، ماهیت سواد علمی، مبانی و چارچوب نظری سواد علمی مورد بررسی و کاوش قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Concept and Importance of Scientific Literacy for Sustainable Development

نویسنده [English]

  • Abed Badrian
Research Institution for Curriculum Development & Educational Innovations, Tehran-Iran.
چکیده [English]

In this new century, many countries not only focus on research in science and technology, but also dedicate time and resources to the improvement of science education in schools and universities. Many authors and researchers worldwide argue that achieving scientific literacy for all students is one of the main goals of science education. Scientific literacy has become an internationally well-recognized educational slogan, buzzword, and cultivating and raising students’ scientific literacy in the different disciplines has become the philosophy of science education worldwide. The usual reason proffered is the increasing impact of science and technology on citizen’s everyday life and needs to sustainable development. This paper explores global viewpoints on the state of science and technology education, and nature of scientific literacy, theoretical framework and fundamental aspects of scientific literacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science and Technology Education
  • Sustainable Development
  • Scientific Literacy
[1].American Association for the Advancement of Science. (1989). "Science for all Americans: A project 2061 report on literacy goals in science", mathematics and technology, Washington, DC: AAAS.
[2].American Association for the Advancement of Science. (1993). "Benchmarks for scientific literacy." Oxford, UK: Oxford University Press.
[3].Norris S.P., & Phillips, L.M. (2003). "How literacy in its fundamental sense is central to scientific literacy" .Science Education, 87, 224-240.
[4].Holbrook, J., & Rannikmae, M. (2007)."Nature of science education for enhancing scientific literacy."International Journal of Science Education, 29(11), 1347-1362.
[5].Organisation for Economic Co-operation and Development. (2007). "Assessing scientific, reading and mathematical literacy: A framework for PISA 2006. "Retrieved November 2008 from http://www.oecd.org/ dataoecd/63/35/37464175.pdf
[6]. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation. (1993). "Final Report: International forum on scientific and technological literacy for all." Paris: UNESCO.
[7]. Miller, J. (2002). "Civic Scientific Literacy: A Necessity in the 21st Century." FAS Public Interest Reports, 55(1): 3-6.
[8].Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). (1998). "Instrument design: A framework for assessing scientific literacy." Report of Project Managers Meeting, Arnhem, The Netherlands: Programme for International Student Assessment.
[9].Rychen, D.S. & Salganik, L.H. (Eds.). (2003). "Key competencies for a successful life and a well functioning society." Cambridge, MA: Hogrefe & Huber.
[10].Laugksch R.C. (2000). "Scientific Literacy: A conceptual overview." Science Education, 84, 71-94.
[11].Deboer, G. E. (2000)."Scientific literacy: another look at its historical and contemporary meanings and its relationship to science education reform." Journal of Research in Science Education, 37(6), 582–601.
[12]. National Research Council: (2005). "National Science Education Standards.", National Academy Press.
[13]. Bybee R.W., (1997), "Achieving scientific literacy: from purposes to practices", Portsmouth, NH, Heinmann Publishing, pp. 82-86.
[14]. Shamos, M. H. (1995). "The Myth of Scientific Literacy (New Brunswick", NJ: Rutgers University Press).
[15]. National Center for Education Statistics (NCES), (2006), "Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)", http://nces.ed.gov/TIMSS/.
[16]. Hobson, A. (2003). "Physics Literacy, energy and the environment, physic Education"., 38, 109-114.
[17]. Shwartz Y., Ben-Zvi R. and Hofstein A., (2006), "The use of scientific literacy taxonomy for assessing the development of chemical literacy among high-school students", Chemical Education: Research and Practice., 7, 203-225.
[۱۸]. بدریان، عابد (۱۳۸۸)، " آموزش شیمی "، انتشارات مبنای خرد، تهران، ایران.
[۱۹]. بدریان، عابد (۱۳۹۲)، "تعریف نظری سواد شیمی از نگاه مدرسان شیمی دانشگاه ها و مدارس دوره متوسطه"، فصلنامه نوآوریهای آموزشی، سال چهاردهم، شماره 54، صفحات ۳۱-۷.
[۲۰]. بدریان، عابد (۱۳۹۰). "بررسی مولفه های انواع سواد علمی در آموزش علوم پایه دوره های مختلف تحصیلی، گزارش طرح پژوهشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، وزارت آموزش و پرورش.