ارزش افزوده دانایی

سخن سردبیر

نویسنده

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

دست یابی به رفاه و سلامت اجتماعی مستلزم تمهیدات متعددی است که در راس همه آنها زیر ساخت اجتماعی برای پیشرفت علم است. علم به معنای شناخت حقایق هستی، توانایی، تصرف و همگامی با پدیده های هستی است. این توانایی ، زمانی به فعلیت می رسد که برای انسان علاوه بر شناخت هستی، راحتی و رفاه در زندگی و مسیر دسترسی به کمالات را فراهم و آسان نماید. از این رو مسیرگذر از تولید علم به دارایی از طریق تبدیل علم به فنآوری امکان پذیر خواهد بود چرا که دانایی زمانی به توانایی تبدیل می شود که به شکل نوآوری و فنآوری، ظهور و بروز نماید. البته این نکته مهم را باید در نظر داشت که علم به تنهایی سهم ویژه و منحصر به فردی را در توسعه پایدار همه جانبه کشورها ایفاء می نماید و فناوری بر مبنای علم و دانش فراگیر و بین رشته ای با زیر ساخت اقتصاد و فناوری سبز می تواند به بشر خدمت شایانی نماید. بنابراین اگر گفته می شود که دانایی، توانایی است؛ از آن روست که انسان در سایه دانایی به قدرت تغییر و ایجاد دست می یابد و می تواند هر چیزی را هر طور که بخواهد در خدمت گیرد. تصرف و تغییر در اشیاء همان چیزی است که از آن به فنآوری یاد می شود. دانایی زمانی ارزش افزوده می یابد که بتواند به انسان توانایی بخشد. این تبدیل که گاه از آن به تجاری سازی علم یاد می شود؛ می باید به عنوان هدف مورد توجه فرد و جامعه قرار گیرد. تجاری سازی علم به بشر این امکان را می بخشد تا از علم به عنوان ثروت بهره مند شود و دانایی و اطلاعات وی در حکم سرمایه ثروتی درآید که نیازهای کمالی او را تامین نماید. براین اساس، الگوی پیشرفت به موضوع علم، اقتصاد و فناوری سبز و سلامت جامعه بر می گردد که می باید در ضمیر و پیکره سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های توسعه کلان کشور گنجانده شود تا آینده ای تابناک برای کشور ترسیم شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Knowledge Value Added

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Moosavi-Movahedi
Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran,Tehran, Iran
چکیده [English]

Achieving welfare and social health entails various aspects of which social infrastructure for knowledge progress stands atop. Knowledge signifies knowing world’s facts, capability, take advantage and harmony with the world phenomena. This capability will be realized when brings human knowledge of the world as well as welfare and peace in life and attainment of prosperity. This will pave the way to produce wealth out of knowledge through changing knowledge to technology since knowledge is changed to capability as it manifests in form of innovation and technology. However, this needs to be considered that knowledge on its own plays a unique role in sustainable development and overall aspects of the countries. In addition, comprehensive and multi-disciplinary fields’ knowledge based technology together with the economy and green technology can serve human beings to a great extent. Thus, saying “knowledge is power” roots from the fact that human can change phenomena under the aegis of knowledge. Taking advantage of and changing things is what often considered as technology. Knowledge finds value added as and if it empowers human. This change, sometimes called commercialization of knowledge, has to be considered as the goal for both the person and the society. Commercialization enables human to utilize knowledge as wealth and his knowledge and information in form of capital can facilitate his way towards prosperity while meeting his requirements towards excellence. In conclusion, progress model refers to issues including knowledge, economy and green technology and health of the society which need to be included within the body of policies and macro development plans of the country to guarantee a bright future of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Editorial words