دوره و شماره: دوره 03، شماره 1 - شماره پیاپی 5، دی 1391، صفحه 1-102 (دی ماه 1391) 
ارزش افزوده دانایی

صفحه 5-5

علی اکبر موسوی موحدی


ضرورت تبدیل دانش به فنآوری و ثروت ملی

صفحه 6-16

محمدرضا عارف؛ ابوالفضل کیانی بختیاری


دانشمندان فیزیک در ایران از دوره باستان تا پایان دوره قاجار

صفحه 17-27

محمد اخوان؛ عبدالحسن بصیره؛ سینا شیبانی؛ اسفندیار معتمدی


چشم اندازی بر نشریات دسترسی-آزاد

صفحه 28-32

محمد مهدی شیخ جباری؛ علی اکبر موسوی موحدی