چشم اندازی بر نشریات دسترسی-آزاد

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 عضو وابسته فرهنگستان علوم و استاد پژوهشگاه علوم بنیادی،تهران،ایران.

2 مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مجلات دسترسی-آزاد نشریات علمی هستند که به صورت برخط و به صورت رایگان منتشر می‌شوند. عمده این نشریات که در سال های اخیر تعداد آنها رشد چشم‌گیری داشته، برای تامین هزینه‌های تهیه و انتشار به وجه قابل توجهی که از نویسندگان خود می‌گیرند وابسته‌اند. این وابستگی تهدیدی بالقوه بر جدی بودن روند داوری و به تبع آن بر کیفیت مقالات پذیرفته‌ شده است. نشریات دسترسی-آزاد به واسطه فراهم آوردن امکان دسترسی بیشتر و گسترده‌تر به نتایج پژوهش محققین یک فرصت و از جهت خدشه به کیفیت و انتشار مقالات کم یا بی محتوا و پرداخت هزینه از طرف نویسنده یک تهدید به شمار می‌روند. در این مقاله پدیده مجلات دسترسی-آزاد و فرصت‌ها و تهدیدات مربوط به آنها و نحوه مناسب برخورد با این پدیده در پژوهش کشور را مورد بحث قرار می‌دهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Perspective on Open Access Journals

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Sheikh Jabbari 1
  • Ali Akbar Moosavi-Movahedi 2
1 School of Physics, Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM) , Member of IR. Academy of Sciences
2 Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran,Tehran, Iran
چکیده [English]

Open Access Journals (OAJ) are scientific periodicals which are generically published on-line and can be accessed by readers free of charge. The majority of OAJ, the number of which has increased explosively in the recent years, depends on publication fees they charge from their authors. This dependence is a potential threat to the criticality of refereeing process and hence to the quality of the accepted articles. OAJ, on the one hand, bring the opportunity of a wider, faster and easier access for their readership and the spread of research results and on the other hand, have the threat of low quality papers. In this article we discuss the phenomenon of OAJ, the opportunities and threats associated with them, and the appropriate ways to face this phenomenon in the scientific research in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific publications
  • Open Access Journals
  • Publication Fees
  • Higher Citation
  • Quality Anguish
[1] Kronik,D.A.(1976)."History of Science and Technical Periodicals" , Scarecrow.
[2]ScientificJournals,http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_journal, and references therein.
[3]http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/help/h_eigenfact.htm.
[4] http://www.eigenfactor.org/faq.php
[5] For example, Ian (24 April 2012). "Harvard University says it can’t afford journal publishers’ prices". TheGuardian.(http://www.guardian.co.uk/science/2012/apr/24/harvard-university-journal-publishers-prices).
[6] حسین زاده بیرق، مریم (۱۳۹۰). "بیانیه ناشران خصوصی متشکل از انجمن های علمی و دانشگاه ها نشریه نشاء علم سال اول، شماره ۲، صفحات 63- 65سال ۱۳۹۰
[7]E.g. see http://www.guardian.co.uk/science/2012/jun/08/open-access-research-inevitable-nature-editor, by P. Campbell, editor-in-chief of Nature journal.
[8] Butler, D. (2010). Nature 464, 822, http://www.nature.com/news/2010/100407/full/464822a.html
[9] Van Noorden, R. (2012). Nature 486, 302, http://www.nature.com/news/britain-aims-for-broad-openaccess-1.10846