بررسی کیفیت علم: نشـریـات بـی‌اعتبـار

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک بیوفیزیک،دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

در دو دهه گذشته همواره تولید علم در کشور از نظر کمّی مورد سنجش قرار گرفته است. بر همین مبنا، سهم ایران در تولید علم جهان از دو صـدم درصد در بیست سال پیش به یک و دو دهم درصد در سال گذشته میلادی رسید. اکنون از نظر کمیت، تولید علم به حدی رسیده است که بتوان از نظر کیفیت آن را مورد بررسی قرار داد. بررسی کیفیت تولید علم از دو منظر قابل انجام است: بررسی میزان و نوع استنادات جهانی انجام شده به انتشارات علمی کشور و بررسی نشریاتی که اسناد علمی مربوط به تولید علم را منتشر می‌سازند. در این مقاله، ضمن مرور و ارزیابی برخی نشریات که اسناد علمی کشور در آنها منتشر می‌شود، نشریات بی‌اعتبار و کم اعتبار معرفی می‌شوند. این مقاله به محققان و برنامه‌ریزان پژوهش کشور کمک می‌کند تا کیفیت تولید علم کشور را ارتقاء دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Quality of knowledge:Invalid Journals

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Saboury
Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran,Tehran, Iran
چکیده [English]

In the last two decades, the knowledge production has been evaluated in our country quantitatively. On this base, the contribution of Iran for the knowledge production in the World has been improved from 0.02% in twenty years ago to 1.20% in the last year. Now, the quantitative of knowledge production has been a large measure to be enough for evaluating quantitatively. Evaluation of the quality of knowledge can be drawn in two points of view: Evaluation number and type of global citations to our country publications, and evaluation of journals which have been selected for publishing of our documents. In this article, a number of journals which have been selected for publishing of our documents were reviewed as well as invalid and less valid scientific journals were introduced. This article helps researchers and research programmers to improve the quality of knowledge in our country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Production
  • Thomson Reuters
  • Scientific Documents
  • Citation
  • Scientific Journals
  • Invalid Journals
[۱] صبوری، علی اکبر (۱۳۸۱). بررسی کارنامه پژوهشی ایران در سال ۲۰۰۲"، رهیافت، شماره ۲۸، صفحات ۹۵-۷۸.
[۲] صبوری، علی اکبر (۱۳۸۲)." مروری بر تولید علم در سال ۲۰۰۳، رهیافت، شماره ۳۱، صفحات ۲۳ - ۲۱.
[۳] صبوری، علی اکبر و پورساسان، نجمه (۱۳۸۳). "تولید علم ایران در سال ۲۰۰۶"، رهیافت، شماره 34، صفحات60-66.
[4] صبوری، علی اکبر و پورساسان، نجمه (۱۳۸۵)." تولید علم ایران در سال ۲۰۰۵"، رهیافت، شماره ۳۷، صفحات ۵۲-49.
[5] صبوری، علی اکبر (1386). "تولید علم ایران در سال 2006. رهیافت، شماره ۳۸، صفحات 45-40.
[6]صبوری، علی اکبر (۱۳۸۷). "تولید علم ایران در سال ۲۰۰۷، رهیافت، شماره 41، صفحات 40 -35.
[7] صبوری، علی اکبر (۱۳۸۸)." تولید علم ایران در سال ۲۰۰۸، رهیافت، شماره 43، صفحات ۳۱- ۲۱.
[۸] صبوری، علی اکبر (۱۳۸۹). "تولید علم ایران در سال ۲۰۰۹"، نشاء علم، شماره 1، صفحات 10-6.
[۹] صبوری، علی اکبر (۱۳۹۰)." تولید علم ایران در سال ۲۰۱۰، نشاء علم، شماره ۲، صفحات ۲۳-16.
[۱۰] صبوری، علی اکبر (۱۳۹۱)." تولید علم ایران در سال ۲۰۱۱، نشاء علم، شماره ۲، صفحات 14-6.