منتشر کن یا نابود شو، اما نه به هر قیمتی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، تهران، ایران.

2 مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران.

چکیده

رشد رقابت علمی و فرهنگ منتشر کن یا نابود شو در محیطهای علمی، اگرچه می تواند باعث پویایی تولید علم در دانشگاهها شود اما ممکن است با عینیت و صداقت پژوهش در تضاد باشد، چون این موضوع به دانشمندان برای تولید مقاله به هر قیمتی، فشار می آورد. یک مورد از نگرانی های ویژه همسو با رشد رقابت برای بودجه های تحقیقاتی و موقعیت های علمی، ترکیب شدن آن با افزایش سوء رفتار در پژوهش به قصد افزایش تعداد مقالات می باشد. سوء رفتار پژوهشی زمانی اتفاق می افتد که انتشار تکراری یک دست نوشته یا یک نشر اضافی، سرقت ادبی و یا داده سازی در حال وقوع باشد. سوء رفتار در پژوهش، موضوعی بین المللی بوده که خود مبانی علم را تضعیف می کند و باعث متزلزل ساختن اعتماد عامه مردم به صداقت علم می گردد و علم نیز فواید بالقوه اش را از دست خواهد داد. مسایلی مانند سرقت ادبی و سایر اشکال سوء رفتارهای پژوهشی را نمی توان نادیده گرفت. اگرچه دانشمندان تصمیم می گیرند تا به خاطر انگیزه های فردی، خودشان را به خطر بیاندازند، اما نشریات و جامعه پژوهشی به عنوان یک کل نمی تواند این خطر را بپذیرد. به هر حال، قوانین کشوری باید به گونه ای باشد که محیطهای علمی و دانشگاهی پویا بوده و در آن محققین به نشر یافته های علمی در نشریات خوب بین المللی ترغیب شوند و با سوء رفتارهای پژوهشی افراد ناتوان علمی برخورد قانونی جدی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Publish or Perish, But Not at Any Cost

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Saboury 1
  • Parvane Eskandari 2
1 Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran,Tehran, Iran
2 Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Increasing competition and culture of “publish or perish” at the academies of science, although can be the dynamics of scientific research in universities, may be in conflict with the objectivity and integrity of research, because it puts pressure on scientists to produce paper at any cost. One case of particular concern in line with the growing competition for research funding and academic positions, compounding with increased research misconducts to increase the number of articles. Research misconduct occurs when a duplicate publication of a manuscript or an augmented publication, plagiarism, or fabrication is committed. Research misconduct is international issue that undermines the foundations of science and would destabilize public confidence in the integrity of science and science will lose its potential benefits. Issues such as plagiarism and other forms of research misconducts cannot be ignored. Although scientists may endanger themselves for self-interests, however, publications and research communities as a whole cannot accept this risk. National laws, however, should be so that potentiate dynamic academic environment and encourage researchers to publish their findings in prestigious international scientific journals and serious legal actions should be taken against research misconducts of those incapable of doing research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pressure to Publish
  • Publish or Perish
  • Research Misconduct
  • Quantity and Quality
  • Publication Ethics
[1]. Rowe, R., C., & AstraZeneca. (2004). "Publish or perish". Drug Discovery Today, 9(22), 954-956.
[2]. Clapham, P. (2005). "Publish or perish". BioScience, 55(5), 390-391.
[3]. Maddox, J. (1988). "Why the pressure to publish?". Nature, 333, 493.
[4]. صبوری، علی اکبر (۱۳۹۲). "بررسی کیفیت علم: نشریات بی اعتبار". سال سوم، شماره اول. ص ۳۳-4۲.
[5]. Gad-el-Hak, M. (2004). "Publish or perish-An ailing enterprise?". Physics today, 57(3), 61-64.
[6]. Linton, J. D., Tierney, R., & Walsh, S. T. (2011). "Publish or perish: How are research and reputation related?". Serials Review, 37(4), 244-257.
[7]. Fanelli, D. (2010). "Do pressures to publish increase scientists bias? An empirical support from US States Data". PloS one, 5(4), e10271.
[8]. Babalola, O., Grant-Kels, J. M., & Parish, L. C. (2012). "Ethical dilemmas in journal publication". Clinics in dermatology, 30(2), 231-236.
[9]. Neill, U. S. (2008). "Publish or perish, but at what cost?". The Journal of clinical investigation, 118(7), 2368- 2368.
[10]. Gilbert, F. J., & Denison, A. R. (2003)."Research misconduct". Clinical radiology, 58(7), 499-504.
[۱۱]. تقوی، فرشته؛ صبوری، علی اکبر (۱۳۹۲). "پرهیز از سوء رفتارهای پژوهشی و ارائه راهکارهای مهاری". نشریه نشاء علم، سال چهارم، شماره اول، ص 43-48.
[۱۲]. موسوی دوست، سارا، فنودی، حنانه (۱۳۸۹). "تخلفات و دستبردهای علمی و ادبی". سال اول، شماره اول، ص ۲۱-۲۹.
[۱۳]. توکل، محمد ناصری راد، محسن (۱۳۸۸). " دستبرد علمی با | تبیینی از جامعه شناسی علمی". فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، | سال چهارم، شماره 3و4. ص ۱-16.
[14]. آراسته، حمیدرضاء جاهد، حسینعلی (۱۳۹۰). "رعایت اخلاق در دانشگاه ها و مراکز عالی: گزینه ای برای بهبود رفتارها". سال اول، شماره دوم، ص ۳۱-40.
[15]. Woolf, P. K. (1986). "Pressure to publish and fraud in science". Annals of internal medicine, 104(2), 254-256.
[16]. Coats, A. J. (2009). "Ethical authorship and publishing". International journal of cardiology, 131(2), 149-150.
[17]. Krishnan, V. (2013). "Etiquette in scientific publishing". American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, 144(4), 577-582.
[18]. Gollogly, L., & Momen, H. (2006). "Ethical dilemmas in scientific publication: pitfalls and solutions for editors". Revista de Saúde Pública, 40(SPE), 24-29.
[۱۹].شعبانی، امیر (1386). "رعایت اخلاق در نگارش مقالات علمى". مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال سیزدهم، شماره ۲، ص ۸۷-88
[20]. Roig, M. (2012). "Avoiding unethical writing practices". Food and Chemical Toxicology, 50(10), 3385-3387.
[21]. Helfet, D. L., Hanson, B., P., & Faoite, D., D. (2013)."Publish or Perish; But What, When, and How?". The American Journal of Orthopedics, 42(9), 399-400.
[۲۲].کبودین، بابک؛ زلفی گل، محمد علی؛ حاجی عزیزی، بیژن (۱۳۸۸). " منشور اخلاق نویسندگی، بایدها و نبایدها". مجله رهیافت، شماره 45
[23]. Anderson, M. S., & Steneck, N. H. (2011). "The problem of plagiarism". In Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations, 29 (1), 90-94.
[24]. میر عارفین، مریم؛ شایگان، جلال ؛ مدائنی، سیاوش، امید خواه، محمدرضا (۱۳۹۱). " لزوم رعایت اصول اخلاقی در نگارش مقالات و گزارش های علمی". نشریه مهندسی شیمی ایران. سال یازدهم، شماره 62. ص ۸۰-۸۳.
[25]. Carlson, K., & Ross, J. (2010). "Publication ethics: conflicts, copyright, permission, and authorship". Journal of PeriAnesthesia Nursing, 25(4), 263-271.
[26]. نادری، مینار رحیمی وقار، رویا، موسوی موحدی، علی اکبر (۱۳۹۰). " رهنمودهای اخلاقی برای نویسندگان نوشتارهای پژوهشی". سال دوم، شماره اول. ص ۵۳-۵۷.
[27]. Fischer, B., A., & Zigmond, M., J. (2012). "Scientific Publishing". Encyclopedia of Applied Ethics, 2, 32-40.
[28]. Winck, J. C., Fonseca, J. A., Azevedo, L. F., & Wedzicha, J. A. (2011). "To publish or perish: How to review a manuscript". Revista portuguesa de pneumologia, 17(2), 96-103.
[29]. Baždarić, K. (2012)."Plagiarism detection–quality management tool for all scientific journals". Croatian medical journal, 53(1), 1-3.
[30]. Fang, F. C., Steen, R. G., & Casadevall, A. (2012). "Misconduct accounts for the majority of retracted scientific publications". Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(42), 17028-17033.
[31]. Steen, R. G., Casadevall, A., & Fang, F. C. (2013). "Why has the number of scientific retractions increased?". PLoS One, 8(7), e68397.