خصوصى سازى در آموزش عالى

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 گروه روانشناسى و علوم تربیتى، دانشکده روانشناسى و علوم تربیتى، دانشگاه تربیت معلم، کرج، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران ، مدیریت آموزش عالی

چکیده

چالش های عمده بر سر راه توسعه ی آموزش عالی در قرن بیستم ، سبب گرایش به خصوصی سازی آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه شده است . رشد اقتصاد مبتنی بر اطلاعات ، تغییر ترکیب جمعیتی ، افزایش اقبال عمومی به آموزش ، ظهور فناوری های جدید ، همگرایی سازمان های مدرن و کاهش اعتماد مردم به عملکرد و اثربخشی دولت ها از دلایل اصلی گرایش به خصوصی سازی آموزش عالی در دو دهه اخیر بوده است . در ایران نیز خصوصی سازی گسترده در اصل ۴۴ قانون اساسی در ایران پیش بینی و سیاست توسعه آموزش عالی خصوصی در برنامه توسعه سوم مورد توجه قرار گرفته است ؛ اما و موانع و محدودیت ها باعث گردید آموزش عالی خصوصی ، به معنای واقعی آن ، رخ ندهد . در این مقاله ابتدا به بررسی سی ادبیات خصوصی سازی آموزش عالی پرداخته می شود . سپس ، راهبردها و سیاستهای مورد توجه خصوصی سازی مورد بحث قرار می گیرد . در پایان نگارندگان با بررسی وضعیت موجود و موانع و تنگناهای خصوصی سازی آموزش عالی کشور ، پیشنهادهایی را ارائه می کنند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Privatization in Higher Education

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Arasteh 1
  • Tooran Esfandiarie 2
1 College of Psychology and Education, Tarbiat Moallem University, Karaj, Iran.
2 Islamic Azad University, Sceince and Research branch,Tehran, Iran.
چکیده [English]

Principal challenges on the way of higher education development in twentieth century caused inclination toward privatization of higher education in developing countries. In past two decades, information based economy, population mixed changes, increasing of public’ prosperity for education, development of new technologies, convergence of modern organizations and diminishing public trust in performance and effectiveness of governments are the main reasons for privatization of higher education. The article of I.R. of Iran’s constitution predicted extensive privatization and development of privatizing higher education tented in Third Development Plan, but due to some obstacles and limitations privatization of higher education did not occurred meaningfully. This article begins with a review of privatization in higher literature. Afterwards, strategies and policies considered in privatization are discussed. In conclusion, by reviewing current status and barriers in higher education privatization in Iran, the authors pose some recommendations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privatization
  • Higher Education
  • Tuitions
  • Donations
  • Iran
[1] Roksa, J. (2008). Structuring Access to Higher Education: the Role of Differentiation and Privatization. Journal of Research in Social Stratification and Mobility. pp. 75 -57.
[2] Kwiek, M., Mickiewicz, A. (2003). The State, the Market, the Higher Education. Challenges for the New Century. The University, Globalization in Central Europe. Frankfurt and New York : Peter Lang, pp. 38-1.
[3] Altbach, P. (1999) International Issues Higher Education-Expansion: Hallmarks of the Postwar era, Change and Reform: Change and Reform: Trends Since the 1960s Encyclopedia of Education (First edition). pp. 1034 -1027.
[4] Boyd, W. (1999). International Aspects of Education Commerce, - Private Higher Education, Private Schools, For-Profit and Nonprofit Institutions, Public-Private Partnerships. Encyclopedia of Education (First edition). pp. 1221 -1218.
[ ۵ ] جانستون ، بروس دی ( ۲۰۰۳ ) . خصوصی سازی . ترجمه حمید رضا آراسته ، دایره المعارف آموزش عالی ، جلد اول ، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی
[ ۶ ] جونز ، د . ر . ( ۱۹۹۲ ) .خصوصی سازی در بخش آموزش عالی ، مترجم هادی شیرازی بهشتی . موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی : دایره المعارف آموزش عالی : جلد اول . صص ۴۸۹-۵۰۵
[7] Barr, N.(2004).Higher Education Funding. Oxford Review of Economic Policy, Vol. 20 No.2. Oxford University Press. pp. 279 -264.
[8] A Report of the Delta Cost Project (2010). Trends in College Spending 2008-1998: Where Does the Money Come from? Where Does it Go? What Does It Buy? pp.45-40.
[9] Marcucci, P. N. and Johnstone, D. B. (2007). Tuition Fee Policies in a Comparative Perspective: Theoretical and Political Rationales. Journal of Higher Education Policy and Management. Vol. 29, No. 1, pp. 40 – 25.
[10] Boarini, R., Martins, J. O., Strauss, H., Maisonneuve, C., Nicoletti, G. (2008). Investment in Tertiary Education: Main Determinants and Implications for Policy. CESifo Economic Studies. Vol. 54, No.2. pp. 312-277.
[11] Gilby, N.,Lioyd, C., Shaw, A.(2010). Ross- CASE Survey 09-2008: Final report.
[12] Council for Aid to Education (2010). Contributions to Colleges and Universities.
[13] Uwakwe, C., Falaye, A. O., Emunemu, B. O., Adelore, O. (2008). Impact of Decentralization and Privatization on the Quality of Education in Sub-Saharan Africa: the Nigerian Experience. European Journal of Social Sciences,Vol. 7, No.1. pp. 170 -160.
[14] Ehrenberg, R. G. (2006). ILR Impact briefthe Privatization of Public Higher Education: Can We Afford it? Cornell University ILR School.
[ ۱۵ ] یونسکو ( ۲۰۰۹ ) ، بیانیه کنفرانس جهانی آموزش عالی پویشهای جدید آموزش عالی و پژوهش برای تغییر اجتماعی و توسعه. پاریس ۸-۵ جولای ۲۰۰۹ .
[16] Chan, P. T.H. (2006). Implications of Commercialization and Privatization in Higher Education. ASCI Journal of Management. Vol. 36, No. 1.
[17] Lee, J. (2004). Higher Education and Privatization. Vol, 10 No. 2.
[18] Narayana, N. R. (2006). Privatization Policies and Post Privatization Control Devices in Indias Higher Education: Evidence from a Regional Study and Implications for Developing Countries.Journal of Studies in International Education.Association for Studies in International Education.Vol.10, No.1. pp.70 – 46.
[ ۱۹ ] رحمان سرشت ، حسین ( ۱۳۷۴ ) .گرایش به خصوصی سازی آموزش عالی در ایران و آموزش عالی خصوصی در جهان مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی : فصلنامه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی ، شماره ۱۲- ۱۱ ، صص ۷۹-۷۱
[ ۲۰ ] مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ( ۱۳۸۵ ) . طرح ساماندهی شهریه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
[ ۲۱ ] دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ( ۱۳۸۸ ) . پژوهش تحلیلی بر روند خصوصی سازی آموزش عالی . پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
[ ۲۲ ] آراسته ، حمیدرضا ( ۱۳۸۶ ) . چارچوبی برای تدوین توسعه علمی کشور ؛ رویکردی سیستمی . فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی . شماره ۴۰ .
[ ۲۳ ] رحیمی کلیشادی ، رضا ( ۱۳۸۸ ) . خصوصی سازی آموزش عالی و بررسی اثرات و پیامدهای بادی ، اجتماعی آن . پایگاه حوزه وابسته به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم انسانی . برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان .
[ ۲۴ ] گزارش ملی آموزش عالی ایران ( ۱۳۸۹ ) . مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی .