شبکه و خوشه های فناوری

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

مرکز سیاست گذاری و برنامه ریزی فناوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران.

چکیده

خوشه های فناوری ترکیب منسجمی از متخصصین، سرمایه های مخاطره پذیر ، شرکت های با فناوری های برتر و زیر ساخت های فیزیکی مناسب است که در مجاورت دانشگاه ها، پارکهای علم و فناوری و مراکز تحقیقاتی و در یک محدوده جغرافیایی مشخص با یک مدیریت بازار محور، محصولات و خدمات دانش محور را تولید می کنند. امروزه خوشه ها بعنوان مدلی برای توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش مورد توجه قرار گرفته است. از این رو اقتصاددانان، خوشه ها و شبکه ها را بعنوان مزیت رقابتی جهانی و دارای نقش ویژه و کلیدی در بهره وری سریع از دستاوردهای نوآوری می دانند. در تعریف خوشه بر عواملی همچون؛ تمرکز جغرافیایی و تشابه حوزه فعالیت، تخصص و تقسیم وظایف که منجر به ارتباط درون گروهی و وابستگی های درونی نهادها شرکت های فناور می شود، تاکید می نماید. نکته مهم در خصوص توسعه اقتصادی جوامعی که شرایط ایجاد خوشه ها را مهیا نموده اند به مزایا و نتایج حاصل از شکل گیری خوشه بر می گردد. عمده ترین مزایا شامل؛ افزایش فرصت های کار و فعالیت، تبادلات دانش و در نتیجه هم افزایی دانش بین شرکت ها، افزایش سطوح تخصصی، تقویت روابط اجتماعی نام برد. اصل بنیادی این است که خوشه های منطقه ای این توانایی را دارند که اگر ایجاد شبکه های قوی اجتماعی کسب و کار تشویق گردد و نوآوری های موفق و مزیت های رقابتی ترویج می یابند. به همین خاطر بسیاری از کشورها در تدوین سیاست های خود روی ترویج نوآوری و شکل گیری خوشه های صنایع فناوری مرتبط در مناطق مختلف در جهت ایجاد رقابت و رشد اقتصادی تمرکز نموده اند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Networks and Technology Clusters in Iran

نویسندگان [English]

  • Hojatollah Moradipour
  • Masomeh Dastani
Center for Technology Planning and Policy Making, Ministry of Science, Research and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Technological clusters refer to an integrated entities composed of professionals with expertise knowledge, venture capital, companies with superior know-how and technologies that operate within an appropriate physical organizational set up. They are often located in specific geographical areas within the proximity of universities, science and technology parks and research centers where they are administered with a market oriented management that produce products and provide scientific services. Nowadays, these clusters are considered as a model for science-based economic development and as such economists consider clusters and networks as playing a key role in speedy utilization of innovation where they provide a competitive edge in worldwide competition. In the definition of clusters, factors such as geographic concentration and coherence or similarity of activity areas, specialty and division of functions that lead to inter-group working relationship as well as internal dependencies of technological companies, are emphasized. An important point in connection with economic development of societies that have been able to promote conditions for establishing clusters, is the fact that these developments and advantages gained, are consequence of setting up of such clusters. The most significant advantages include: increase in employment opportunities, knowledge exchanges and as a result, promotion of scientific know-how among companies, upgrade of level of specialty knowledge, strengthening of social communication. The u

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clusters
  • Technological Clusters
  • Network
  • World Wise Knowledge Based Economy
  • Competitive Edge
  • Science and Technology Park
[۱]. پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری در دولت نهم (۱۳۸۷). ،فصلنامه تخصصی گزارش جمهور، شماره 46.
[2]. Porter, M. (1998), 'Cluster and the New Economics of Competition'. Harvard Business Review, Vol. 76, issue.6, pp. 76-90.
[3]. Humphrey, J. and Schmitz, H. (1998); << Trast and inter - firm relations in developing and Transitioning economics. The Journal of Development studies. 34(4) 32-61
[4].Ketels, C. (2003); “The Development of the cluster concept - Present experiences and
[5]. Baptista R. and Swann P. (1998), Do firms in Cluster Innovate More? Research Policy, 27(6): 525- 540
[6] . کسری حسنی، علی اکبر موسوی موحدی (۱۳۸۳) « خوشه های فناوری « فصلنامه رهیافت، شماره ۲۳ ، صفحه 43
[7]. Pouder, R. and C.H. St. John, (1996).»Hot spots and blind spots: Geographical clusters of firms and innovation,» Academy of Management Review, Vol.21, No. 4, pp. 1192-1225.
[8].Sorensen O.J. (1996), The Network Theory: An Introduction to its Conceptual World.
[9]. Nordin, S. Tourism(2003) Clustering & Innovation, Paths to economic, growth and evelopment, European Tourism Research Institu, Mid - Sweden University.
[۱۰]. عیسی منصوری (۱۳۸۷).» پروژه های توسعه خوشه ای (برنامه ها و دستاوردها) سازمان صنایع کوچک و متوسط
[11].Zhang. Junfu (2003). High-Tech Start-Ups And Industry Dynamics In Silicon Valley. Public Policy Institute Of California.
[12]. Ramasamy. Bala & Others (2002). Malaysia Leap Into The Future: An Evaluation Of The Multimedia Super Corridor The University Of Nottingham Research Paper Series. International Business Economics, Study Material Series, No. 8, Aalborg University;
[13].Basant, R. (2006), “Banglor Claster: Evolution, Growth and Challenges”Indian Institute of Management Ahmedabad further Developments“. Prepared for NRW Conference on Clusters, Duisburg, Germany, 5 Des 2003.