تولید اسناد علمی ایران در سال 2013

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در سال 2013، تعداد اسناد علمی ایران که در مؤسسه اطلاعات علمی تامسون رویترز به ثبت رسیده است، در علوم 26818 (1/59 درصد مقدار جهانی)، در علوم اجتماعی 1045 (0/41 درصد مقدار جهانی) و در علوم انسانی و هنر 100 (0/10 درصد مقدار جهانی) و در مجموع 27166 (1/42 درصد مقدار جهانی) می‌باشد. به این ترتیب، در سال 2013، کشور ما با 1/42 درصد تولید اسناد علمی بین‌المللی در مقام دوم در بین کشورهای منطقه و مسلمان قرار داشته و کشور ترکیه با 1/65 درصد سهم از تولید علم جهانی، در مکان اول قرار دارد. اگر چه شش و نیم درصد تعداد کل اسناد علمی کشور در سال 2013 نسبت به سال قبل رشد داشته است، اما درصد مشارکت کشور در تولید علم جهانی همان مقدار سال قبل (1/42) ثابت مانده است در حالی که برای ترکیه از 1/61 درصد در سال قبل به 1/65 درصد در سال 2013 رسیده است. در واقع، در دو سال اخیر، جهش‌های علمی قبلی کشور متوقف شده و پس از دو دهه، میزان مشارکت ما در تولید اسناد علمی جهانی تقریبا ثابت شده است. در سال 2013، امریکا با 28/10 درصد مشارکت در تولید اسناد علمی در رتبه نخست قرار داشته و کشورهای چین، انگلستان، آلمان و ژاپن، به ترتیب، با 12/31، 7/00، 6/65 و 4/99 درصد مشارکت در تولید اسناد علمی جهان، در مکان‌های دوم تا پنجم قرار داشته‌اند. بعلاوه، ترکیه در رتبه هفدهم و ایران در رتبه بیستم قرار دارند. دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، تهران، امیرکبیر، شریف، تربیت مدرس و صنعتی اصفهان، به ترتیب، شش دانشگاه برتر دولتی تولید اسناد علمی در سال 2013 بوده‌اند. نوزده درصد اسناد علمی تولیدی سال 2013 متعلق به مجموعه دانشگاه های آزاد است. همچون سال قبل، رشته‌های فنی– مهندسی، شیمی، فیزیک، مواد و ریاضیات، نقش اول را در تولید اسناد علمی داشته‌اند. آمریکا، کانادا، انگستان، آلمان و مالزی، به ترتیب، بیشترین همکاری علمی را با ایران داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran Scientific Documents in 2013

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Saboury
Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In 2013, the number of scientific documents of Iran, indexed in the Thomson Reuters institute for scientific information (ISI), was 26818 (1.59% of the world value) in science, 1045 (0.41% of the world value) in social sciences, 100 (0.10% of the world value) in art and humanity sciences and 27166 (1.42% of the world value) in total. Turkey and Iran obtained the first and second ranks with 1.65% and 1.42% scientific contribution, respectively, among the region and Moslem countries in 2013. Although the number of Iranian published scientific documents has increased 6.5% with respect to 2012; however, the per cent contribution of Iran in production of scientific documents has remained at 1.42% as the year before while for Turkey it increased from 1.61% (in 2012) to 1.65% (in 2013). In fact, in last two years, rise in scientific production of earlier yeas were stopped and after two decades, our share in production of scientific documents in the world has reached to a constant value. In 2013, USA ranked first as the most productive country in the world by contributing 28.10% in production of scientific documents where China, England, Germany and Japan, ranked second, third, fourth and fifth with contributions of 12.31%, 7.00%, 6.65% and 4.99% respectively.
 
The rank of Turkey was 17 and the rank of Iran was 20 among all countries. Tehran University of Medical Science, University of Tehran, Amir Kabir University of Technology, Sharif University of Technology, Tarbiat Modares University and Isfahan University of Technology, respectively, were the six superior governmental universities in 2013. Near 19% percent of scientific documents in Iran in 2013, are attributed to all branches of Islamic Azad University As the year before, subjects of engineering, chemistry, physics, material and mathematics had the most important role in science documents production. USA, Canada, England, Germany and Malaysia had the highest level of co-operation with Iran in scientific contributions respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific Documents
  • Scientific Cooperation
  • Contribution of Universities
  • Institute of Scientific Information (ISI)
[۱]. صبوری، علی اکبر (۱۳۸۱). "بررسی کارنامه پژوهشی ایران در سال ۲۰۰۲، رهیافت، شماره ۲۸، صفحات ۹۵-۷۸.
[۲]. صبوری، علی اکبر (۱۳۸۲). " مروری بر تولید علم در سال ۲۰۰۳، رهیافت، شماره ۳۱، صفحات ۲۳-۲۱.
[۳]. صبوری، علی اکبر و پورساسان، نجمه (۱۳۸۳). " تولید علم ایران در سال 2004، رهیافت، شماره 34، صفحات 66-60.
[4]. صبوری، علی اکبر و پورساسان، نجمه (۱۳۸۵). " تولید علم ایران در سال ۲۰۰۵"، رهیافت، شماره ۳۷، صفحات ۵۲-49.
[5]. صبوری، علی اکبر (1386). " تولید علم ایران در سال 2006، رهیافت، شماره ۳۸، صفحات 45-40.
[6]. صبوری، علی اکبر (1386). " تولید علم ایران در سال ۲۰۰۷، رهیافت، شماره 41، صفحات 40-۳۵ .
[۷]. صبوری، علی اکبر (۱۳۸۷). "تولید علم ایران در سال ۲۰۰۸، رهیافت، شماره 43، صفحات ۳۱-۲۱.
[۸]. صبوری، علی اکبر. (۱۳۸۹). " تولید علم ایران در سال ۲۰۰۹" انشاء علم، مجلد ۱، صفحات ۱۰-6.
[۹]. صبوری، علی اکبر (۱۳۹۰). " تولید علم ایران در سال ۲۰۱۰"، انشاء علم، مجلد ۲، صفحات ۲۳-۱۹ .
[۱۰]. صبوری، علی اکبر (۱۳۹۱). " تولید علم ایران در سال ۲۰۱۱ ، نشاء علم، مجلد ۲، صفحات ۱۳-6.
[۱۱]. صبوری، علی اکبر (۱۳۹۲). " تولید اسناد علمی ایران در سال ۲۰۱۲ "، نشاء علم، مجلد ۳، صفحات ۱۰۳-۹۶ .
[۱۲]. صبوری، علی اکبر (۱۳۹۱). "بررسی کیفیت علم: نشریات بی اعتبار"، نشاء علم، مجلد ۳، صفحات 42-۳۳.