پیشنگری اقلیم منطقه‌ای ایران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 پژوهشکده تغییر اقلیم و گرمایش زمین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه، زنجان، ایران.

2 پژوهشکده تغییر اقلیم و گرمایش زمین، دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه، زنجان، ایران.

چکیده

این مقاله حاصل تأملاتی است در جستجوی پاسخ این پرسش که: »چرا علیرغم نزدیک به دو دهه رواج گفتمان تشکیل اقتصاد دانش‌بنیان در نهادهای سیاستگذار ایران، همچنان در آغاز این راه هستیم؟.« در این سمت و سو به تبیین نقش سه نهاد دولت، صنعت و دانشگاه به مثابه سه کانون اصلی سامانه اقتصاد دانش‌بنیان پرداخته شده‌است. در ادامه با توجه به نقش کلیدی دانشگاه‌ها در شکل‌گیری اقتصاد دانش‌بنیان، بر ضرورت بازاندیشی مأموریت‌های این نهاد تأکید شده است. سپس نقش دولت‌ها و صنعت تحلیل شده و تأثیر توجه به مزیت‌ها و اولویت‌های بومی در شکل‌گیری اقتصاد دانش‌بنیان (با اشاره به دو حوزه مطالعاتی دارای اولویت یعنی داروسازی و شیمی) بررسی می‌گردد. در پایان فهرستی از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با کاستی‌های موجود در این خصوص پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Projection of the Regional Climate of Iran

نویسندگان [English]

  • Yosouf Sobouti 1
  • Amir Naghavi Azad 2
1 Center for Research in Climate Change and Global Warming,Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), Zanjan, Iran.
2 Center for Research in Climate Change and Global Warming,Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), Zanjan, Iran.
چکیده [English]

It is commonly believed that Planet’s climate is changing, but not uniformly and in the same pattern everywhere. Countries are advised to study the pattern and characteristics of their own geographical region. In this writing we report a preliminary effort in this direction for Iran. We have customized the RegCM software or the Regional Climate Research NETwork, Trieste, Italy, to simulate the short and long term climate of Iran. First we have reproduced the climate of the 1990 decade and compared it with the synoptic data registered by Iran Meteorological Organization, to ensure the validity and fidelity of the simulations. Next we have projected certain climate parameters, pressure, mean and extremes of temperature, and precipitation for the period April 20 – 31, 2013. The work is being continued.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate Change
  • Regional Climate
  • Validation
  • Projection of Climate
  • Global Warming
[۱]. بابائیان ا.، مدیریان ر.، کریمیان م.، حبیبی نوخندان م. (1386). " شبیه سازی بارش ماههای سرد سال های 1376 و 1379 با استفاده از مدل اقلیمی ۳RegCM، جغرافیا و توسعه، شماره ۱۰ صص ۵۵-۷۲.
[۲]. کریمیان م.، بابائیان ا، مدیریان ر. (۱۳۸۸). بررسی توانمندی مدل اقلیمی RegCM۳ در مدل سازی بارش و دمای استان خراسان، مطالعه موردی: زمستان های دوره ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰"، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره ۹۷، صص 165-186
[۳]. بابائیان ا.، مدیران ر.، کریمیان م.، ملبوسی ش. (۱۳۹۰). "بررسی توانمندی مدل اقلیمی PRECIS در شبیه سازی بارش های منطقه ای ایران، پژوهش های جغرافیای طبیعی، شماره ۷۷، صص ۱۲۵-140.