بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی و مهاجرت مغزها

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی دانشکده شیمی شیمی آلی و نفت

چکیده

نهاد های علمی و فناوری در تحولات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، ملی و بین المللی نقشی برجسته و غیر قابل انکار دارند، به طوری که پیشرفت علم و فناوری از جمله شاخص های اصلی توسعه یافتگی و پیشرفت کشورها محسوب می شود. به عبارت دیگر مراکز علمی و دانشگاه ها با تربیت نیروی انسانی متخصص و توانمند سبب پیشرفت و توسعه پایدار کشور ها می شوند. حال اگر در تاسیس مراکز دانشگاهی استانداردهای لازم )شامل نسبت دانشجو به استاد، تجهیزات و امکانات آموزشی و پژوهشی و فضا های فیزیکی( رعایت نشود و یا جامعه و سازمان ها بدلیل عدم کارایی دانش آموختگان و یا تولید بیش از حد و نیاز و یا عدم توازن واحدهای دانشگاهی و زیر ساخت های صنعتی کشور، احساس نیاز به دانش آموختگان به عنوان نیروی متخصص نداشته باشد، نه تنها توسعه پایدار حاصل نخواهد شد بلکه همین مسئله ضمن تحمیل زیان های اقتصادی و مالی فراوان بعضا تبدیل به تهدیدی برای منافع ملی خواهد شد. در این مطالعه دو آسیب دانش بنیان فراروی آموزش عالی کشور یعنی بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی و مهاجرت مغزها از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و در پایان راهکاری مبتنی بر تحول در ساختار نظام آموزشی و پژوهشی با رهیافت سلسله مراتبی هرم هیات علمی با هدف اشتغال دانش آموختگان دکتری و ممانعت از مهاجرت مغزها که خود علل بسیاری از آسیب ها ی آموزش عالی است ارایه شده است. این روش مبتنی بر همگرایی و هم افزایی ظرفیت ها در جهت افزایش قدرت و توان علمی کشور، ارتقای شاخص های کیفی آموزش و پژوهش و استفاده بهینه از امکانات و منابع مالی محدود کشور می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Unemployment and the Emigration of Skilled Graduates

نویسنده [English]

  • Ahmad Shaabani
Shahid Beheshti University (SBU), Chemistry and Petroleum Sciences Organic Chemistry and Oil
چکیده [English]

Scientific and technological institutions have a prominent role in the cultural, social, economic, political, national and international developments. In which the progress of science and technology, are the leading indicators of development, advancement, and grow in countries. In other words, academic centers with human resources training and empowerment lead to progress and sustainable development of countries. In this context, if in an establishment of academic centers necessary standards, including student-teacher ratio, teaching and research facilities and physical space are not observed or society and organizations because of inefficiency or excessive numbers of graduates do not hire skilled graduates, sustainable development cannot be achieved. This situation can impose many economic and financial losses and will become a threat for national security. In this study, two knowledge-based damages of unemployment and the emigration of skilled graduates or brain drain that are facing high-education from several points of views have been considered. Finally, a method based on changing the structure of the high- education system and research-based guidelines using a hierarchical pyramid of academic staff and doctoral graduates, with the aim of preventing the emigration of skilled employment that causes most of the damage to higher education, is provided. The presented approach is based on the convergence and synergies, in order to increase the capability and potential of science and knowledge, promotion of quality education and research, and efficient use of limited financial resources and research facilities of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emigration of Skilled Graduates
  • Brain Drain
  • Immigration Genes
  • Third Generation University (TGU)
  • Hierarchical Pyramid Approach Faculty
  • Employment of PhD Graduates
  • Unemployment Graduates
[۱] شمسی پور، مجتبی (۱۳۹۵). «رئیس انجمن شیمی ایران به مدیریت علم و فناوری در کشور توجه شود». خبر نامه فرهنگستان علوم، شماره ۵۷.
[۲] کوشا، کیوان، وهمکاران (۱۳۹۳). «تاثیر مهاجران پژوهشگر ایرانی بر تولید علم مهندسی کشور کانادا». مجله نشاء علم، فصلنامه علمی پژوهشی، شماره دوم، خرداد ماه، ص ۱۰۵-۱۰۱ و منابع ذکر شده در آن."
[۳] شاخصهای بازار کار در ایران سالهای ۱۳۹۱- ۱۳۸۹، ریاست جمهوری، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، مرکز آمار ایران؛ دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری. تهران ۱۳۹۲
[4] شعبانی، احمد و داوری اردکانی، نگار (۱۳۹۰). «دانش، دانشگاه و توسعه: کنکاشی در مسائل آموزش عالی». انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
[5]- Wissema, J.G. "Towards the Third Generation University” Edward Elgar Pub (2009)
[6] زلفی گل، محمدعلی (۱۳۸۳). «مهاجرت ژن ها». مجله رهیافت، فصلنامه علمی پژوهشی، شماره 34، ص ۱۳-۲۲.