دوره و شماره: دوره 07، شماره 1 - شماره پیاپی 13، دی 1395، صفحه 1-84 (دی ماه 1395) 
بحران شیوع خطا و یافته های تکرارناپذیر در علم

صفحه 21-27

علی اکبر صبوری؛ زهرا ذوالمجد حقیقی؛ عطیه قاسمی؛ عاطفه پورسلیمان؛ ارسلان آقایی