الزامات زندگی شغلی دانشگران جوان فناور

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش ها نشان می دهد با توجه به افزایش جمعیت جوانان جویای کار دانشگاهی و معضل بیکاری آنان، توجه به کارآفرینی می تواند یکی از راهکارهای مناسب این حوزه باشد. اما از طرفی، شرایط جامعه و بازار کار کنونی، الزامات خاص خود را دارد. توسعه ی جهان آینده، مبتنی بر اقتصاد دان شمحور به زودی فراگیر شده و شکل جدیدی از رفتارهای مدرن اقتصادی را در جامعه بشری به وجود می آورد. به عبارتی دگرگونی در اقتصاد، جهانی شدن، تنوع داخلی و تکنولوژی؛ نیازهای جدیدی برای سازمان ایجاد کرده اند و این نیازهای جدید برای سازمان، در برخی جهات کاما خاق بوده و سازمان را به جلو پیش می برند و گاهی هم مضر و نابودکننده می شوند، هر چند به نظر می رسد اکثر این چالش ها اگر به خوبی مدیریت شوند، فرصت های زیادی را نیز برای منابع انسانی و سازمان ایجاد کنند. در این پژوهش سعی شده است با توجه به سرعت تغییرات و شتاب فناوری در عصر جدید و به کمک منابع کتابخانه ای و تحلیل نظرات خبرگان، الزامات زندگی شغلی دانشگران جوان فناوری در این دهه معرفی شوند. نتیجه پژوهش تحت عنوان ابزارهای شایستگ یهای مدیران آینده در سه بخش دانش های کلیدی، نگرش های کلیدی و مهارت های کلیدی بیان می شود که این افراد باید ضمن کسب دانش ها و معلومات مشخص شده، تاش نمایند نگرش خود را به نگرش های مورد نظر نزدیک کرده و برای این مهم، مهارت های مرتبط را نیز کسب نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Requirement of Career for Technology Young Knowledge Workers

نویسنده [English]

  • Amirhossein Tayebi Abolhasani
Master of Business Administration, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Research indicates that due to the increasing population of young academic jobseekers and their unemployment, entrepreneurship can be one of the solutions for this scope. But on the other hand, social conditions and the current job market have its own requirements. The world future development based on knowledge-based economy will be inclusive soon and creates a new form of modern economic behavior in human society. In other words changes in economics, globalization, internal diversity and technology have created new needs for the organization, and the new requirements in some ways are very creative for the organization to pull it forward and sometimes can be harmful and destructive. However, it seems that if most of these challenges are managed well, they will create many opportunities for human resources and organizational structure. In this study, due to the pace of changes and technology acceleration in a new era and by using the library resources and experts analysis, we have tried to introduce young Knowledge Workers’ career technical requirements in this decade. The research result entitled as future managers’ suitability tools is expressed in three parts of key knowledge, key attitudes and key skills, and they should try to get the specified knowledge and information in addition to closing their attitude to the given attitudes, and for this purpose obtain the related skills too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Requirement
  • Career
  • Human Resources
  • Technology
  • Merit
[۱] ناظمان، حمید؛ اسلامی فر، علی (۱۳۸۹). اقتصاد دانشی هند: الگویی برای توسعه پایدار در ایران، فصلنامه مطالعات شبه قاره، دوره 2، شماره ۳
[۲] طیبی ابوالحسنی، سید امیر حسین (۱۳۹۵). نگرش راهبردی بر عوامل موثر بر تجاری سازی و ورود به بازار در ایران مبتنی بر رویکرد فراترکیب فصلنامه رهیافت، دوره ۲6، شماره ۳، ص 19-36
[۳] مهدی نژاد قوشچی، رحمان (۱۳۸6). نقش راهنمایی و مشاوره شغلی در انتخاب زندگی شغلی، منتشر شده در سایت بازار کار
[4] صمد آقایی، جلیل (۱۳۸4). انتخاب زندگی شغلی، نشریه کار و جامعه، شماره 66
[5] نوبخت، محمدباقر (۱۳۸۹). نقش قانون کار در بازار کار و روابط کار در ایران، فصلنامه راهبرد، دوره 19، شماره ۵۷، ص37-62
[6] رابرتسون، جیمز (۱۳۷۸). آینده کار، ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد، تهران: نشر نی
[۷] طایی، حسن (۱۳۸۷). تحلیل بازار کار کشور از منظر اقتصاد دانایی، پژوهشنامه اقتصادی، شماره ۲۸، ص 73-97
[8] انتظاری، یعقوب (۱۳۸۱). تحلیل نیازمندی صنعت دانش به دانش آموختگان آموزش عالی، تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
[۹] طیبی ابوالحسنی، سید امیر حسین (۱۳۹۵). شناسایی و طبقه بندی الزامات ورود موفق به بازار (مورد مطالعه شرکت های دانش محور با تکنولوژی پیشرفته)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی
[۱۰] ملک زاده، غلامرضا؛ خنده رو، نرگس؛ صادقی، تورج (۱۳۹4). بازاریابی در شرکت های فناور کوچک و متوسط نوپا؛ چالش ها و راهکار، فصلنامه رشد فناوری، دوره ۱۱، شماره 43
[۱۱] احمدی جشوقانی، عبداله: اسماعیلیان، غلامرضا (۱۳۹4)، ارزیابی اولویت بندی عوامل موثر بر بهبود تدوین استراتژی شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان با استفاده از مدل ANP، مدیریت فردا، دوره 13، شماره 43
[12] Mohr, J., Sarin, S., (2009). Drucker’s insights on market orientation and innovation: implications for emerging areas in high-technology marketing, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 37, No.1, pp. 85-96.
[13] Dulebohn, J.H., Johnson, R.D., (2013). Human resource metrics and decision support: A classification framework, Human Resource Management Review, Vol. 23, pp. 71–83.
[14] Mehrara, M., Ali Rezaei, A., (2015). Knowledge Economy Index (KEI) in Iran and Comparison with other Countries of Region: the Vision 1404 Document, International Journal of Applied Economic Studies, Vol. 3, No. 2.
[15] Stone, D.l., Deadrick, D.l., (2015). Challenges and opportunities affecting the future of human resource management, Human Resource Management Review, Vol. 25, No. 2, pp. 139-134.
[16] (http://www.economist.com).