بحران شیوع خطا و یافته های تکرارناپذیر در علم

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

عواملی چون طراحی ضعیف آزمایش ها، تجزیه وتحلیل اشتباه نتایج و بحث های ضعیف باعث رواج انتشار داده های تکرارناپذیر و یافته های پرخطا، در سال های اخیر شده اند. در مقاله حاضر، انواع مختلف خطاها و نقش آنها در شیوع انتشار داده های اشتباه مورد بحث قرار گرفته اند. دلیل اصلی پیدایش یافته های خطا، تمایل زیاد برای انتشار داده های مطلوب و کنارگذاشتن داده هایی است که به راحتی قابل توجیه نیستند. از طرف دیگر بسیاری از پژوهشگران ممکن است بر اثر ضعف دانش مرتکب خطا شوند که این موارد نیز تنها در سایه آموزش و تغییرات اساسی فرهنگ علم، قابل اجتناب هستند. یکی دیگر از مواردی که در این زمینه نیازمند تغییر است، شیوه ارزشیابی پیشرفت و توسعه یافته گی علمی مبتی بر کمیت گرایی، بدون توجه به ارزیابی کیفیت و علی رغم نداشتن بسترها و امکانات تحقیق، فشار زیادی را به گروه های تحقیقاتی تحمیل می کند. در مطالعه حاضر مسائلی از این دست، بررسی شده و شیوه هایی برای بهبود وضعیت کنونی پیشنهاد گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prevalence of Wrong and Nonreplicable Data Publication

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Saboury
  • Zahra Zolmajd Haghighi
  • Atyeh Ghasemi
  • Atefeh Poursoleiman
  • Arsalan Aghaei
Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Weak research design, flawed data analysis, biased observation and poor discussions have encouraged the publication of nonreplicable or false findings in recent years. In the present study, different types of errors and biases and their role in prevalence of wrong data publications are discussed. The main reason for occurrence of wrong and nonreplicable findings is the great tendency for publishing favorable results and ignoring the unwanted ones. As most project sponsors and publication reviewers seek impressive results, it is becoming a routine procedure to either neglect the peculiar results or fix them. Many scientists publish erroneous results due to the lack of knowledge or cognitive biases. This can be avoided if the present science culture undergoes a substantive change. Researchers are usually under pressure to publish more papers, because institutions reward them on the quantity of their publications, this policy needs to change too. Here some methods are recommended to attain a decent science culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science Culture
  • Replicability
  • Error
  • Cognitive Biases
  • Research Paper
[1] Ioannidis, J.P.A. (2005), Why Most Published Research Findings Are False. PLoS Med 2(8): e124, p 0697-06701
[2] John, L.K. Loewenstein, G. Prelec, D. (2011) Measuring the Prevalence of Questionable Research Practices with Incentives for Truth Telling. Psychological Science 23(5) 524–532
[3] Smaldino, P.E. McElreath, R. (2016) The natural selection of bad science. R. Soc. open sci. 3: 160384.
[4] کارل پوپسر ۱۳۹۵، زندگی سراسر حل مسئله است. ترجمه شهریار خواجیان. چاپ یازدهم ، ایران.
[5] علی اصغر دهقان (۱۳۹۵) مغالطات. چاپ یازدهم، ایران انتشارات موسسه بوستان کتاب قم
[6] رولف دوبلی (۱۳۹۵)، هنر شفاف اندیشیدن. ترجمه عادل فردوسی پور، بهزاد توکلی، علی شهروز، چاپ سی و سوم، نشر چشمه.
[۷] صبوری، علی اکبر، اسنادعلمی ایران در سال ۲۰۱۵، نشاء علم، صفحات 92-102، ۱۳۹۵.