فنآوری های جدید بر مبنای دانش زیست الگو و الهام زیستی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

گروه شیمی فیزیک، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران

چکیده

زمینه زیست الگو، مطالعه طبیعت و پدیده های طبیعی برای درک اصول زیربنایی مکانیسم های طبیعت است تا بتوان از آن ایده و الگو برداری نمود. این موضوع برای رشته های علوم پایه، مهندسی، علوم دارویی و سایرین می تواند الگوی زیست سازگار باشد که از مفاهیم آن بهره مند شوند. از آنجاکه سرعت بشر در صنعتی شدن موجب خطر تهدید بقا شده است، راه حل الگوبرداری از طبیعت و الهام گرفتن از آن به طور بالقوه می تواند بهترین روش برای از بین بردن آلودگی و کمبود منابع و زندگی سالم باشد. این الگو منطبق با منطق تکوین و مطمئنا دارای بازدهی بهینه نسبت سایر الگو ها می باشد. اساس دانش زیست الگو، از نو خلق نمودن و بازتولید برخی از جنبه های بیولوژیکی مانند روابط ساختار-عملکردی است که در موجودات زنده مشاهده می شود و در نهایت می تواند به الهام زیستی هدایت شود که در آن خواص ساختار-عملکرد به سطوح بسیار متعالی کشانده می شود. طبیعت دارای تجربه میلیاردها سال است و بشر می تواند با یادگیری و الگوبرداری از این بانک بزرگ ایده ها، مجهز به نقشه ها و راهبرد های آن گردد و اقتصادی را بنا کند که تکامل و فنآوری های آن از جنس طبیعت، زیست سازگارتر و با ثبات تر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New Technologies Based on Biomimetic and Bioinspiration

نویسنده [English]

  • Zainab Moosavi-Movahedi
Chemistry and Chemical Engineering Research Center of Iran. Tehran, Iran.
چکیده [English]

Biomimetic field is study of nature and natural phenomena to realize the principles of mechanisms, to obtain ideas from nature and to apply concepts that may benefit science, medicine, engineering, etc. Since the rapid rate of industrialization affects human survival, biomimetic and bioinspiration are the best methods that potentially may solve the problems on pollution and lack of resources with the best performance among the other developed products. The basis of biomimetic is recreate and reproduce some biological aspects like structure-function relations observed in living entities and ultimately to bioinspiration, that structural properties and their functions are pushed to new levels, beyond what nature offers. Nature has experiences of billion years, human can learn and imitate from this great bank of ideas, and equip with its strategies and designs. Biomimetics and bioinspiration help us to create an economy which follows natural evolution with more biodegradable and biocompatible products. This pathway should be lifestyle for better life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biomimetic
  • Bioinspiration
  • Technology
  • Structure-Function
  • Biocompatible
[1] Benyus, J. M. (1997).Biomimicry,William Morrow New York.
[2] Hwang, J. Jeong, Y. Park, J. M. Lee, K. H. Hong, J. W. Choi, J. (2015). Biomimetics: forecasting the future of science, engineering, and medicine, International journal of nanomedicine, Vol.10, PP. 5701-5713
[3] Vincent, J.F. Bogatyreva, O. A. Bogatyrev, N. R. Bowyer, A. Pahl, A. K. (2006).Biomimetics: its practice and theory, Journal of the Royal Society Interface, Vol. 3, No.9. pp. 471-482.
[4] Pemsel, H. (1977).A history of war at sea: an atlas and chronology of conflict at sea from earliest times to the present,Naval Institute Press.
[5] Freedman, R. (1991).The Wright brothers: How they invented the airplane,Holiday House.
[6] Jakab, P.L. (2014).Visions of a flying machine: The Wright brothers and the process of invention, Smithsonian Institution.
[7] Schmitt, O.H.(1969).Some interesting and useful biomimetic transforms. Third International Biophysics Congress Boston, MA.
[8] Kennedy, E. B. Thomas, A. M. (2016). Streamlining the Front End of Innovation for Environmentally Sustainable Products, Technology Management, Vol.59, No.4. PP. 40-48
[9] Whitesides, G.M.(2015).Bioinspiration: something for everyone, Interface focus, Vol.5, No.4. PP. 1-10
[10] Vullev, V.I.(2011).From biomimesis to bioinspiration: what’s the benefit for solar energy conversion applications?, The Journal of Physical Chemistry Letters, Vol. 2, No.5. PP. 503-508.
[11] Velcro, S. (1955).Improvements in or relating to a method and a device for producing a velvet type fabric, Swiss patent, 721338.
[12] Neurohr, R. Dragomirescu, C. (2007). Bionics in engineering- defining new goals in engineering education at” politehnica” university of bucharest. in International Conference on Engineering Education-ICEE.
[13] Hood, C.P. (2006).Shinkansen: from bullet train to symbol of modern Japan, Routledge.
[14] Wai, R. J. Lee, J. D. Chuang, K. L. (2011).Real-time PID control strategy for maglev transportation system via particle swarm optimization, IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol.58, No.2. PP. 629-646.
[15] Emerson, A.E.(1938).Termite nests—a study of the phylogeny of behavior, Ecological Monographs, Vol.8, No.2. PP. 247-284.
[16] Noirot, C. Darlington, J. P. (2000).Termite nests: architecture, regulation and defence. in Termites: evolution, sociality, symbioses, ecology, Springer: 121-139.
[17] Breslow, R. (2006).Artificial enzymes,John Wiley & Sons.
[18] Gharibi, H. Moosavi-Movahedi, Z. Javadian, S. Nazari, K. Moosavi-Movahedi, A. A. (2011).Vesicular Mixed Gemini− SDS− Hemin− Imidazole Complex as a Peroxidase-Like Nano Artificial Enzyme, The Journal of Physical Chemistry B, Vol.115, No.16. PP. 4671-4679.
[19] Gong, Y.k. Winnik, F. M. (2012).Strategies in biomimetic surface engineering of nanoparticles for biomedical applications, Nanoscale, Vol.4, No. 2. PP. 360-368.
[۲۰] معصومی اصل, ا. (۱۳۹۲). تحقق دانشگاه های نسل سوم سامانه های زیستی : الگویی برای شناخت پدیده های هستی، نشریه نشاء علم، مجلد ۳ شماره ۲، صص ۱2۱-۱۱9.
[21] Kim, Y.C. Park, J.H. Prausnitz, M. R. (2012).Microneedles for drug and vaccine delivery, Advanced drug delivery reviews, Vol. 64, No.14. PP. 1547-1568.
[22] Bao, M. Lou, X. Zhou, Q. Dong, W. Yuan, H. Zhang, Y. (2014). Electrospun biomimetic fibrous scaffold from shape memory polymer of PDLLA-co-TMC for bone tissue engineering, ACS applied materials & interfaces, Vol. 6, No.4. PP. 2611-2621.
[23] Choi, J. Hwang, M. P. Lee, J. W. Lee, K. H. (2014).A glimpse into the interactions of cells in a microenvironment: the modulation of T cells by mesenchymal stem cells, International journal of nanomedicine, Vol. 9, PP. 127-139
[۲۴] موسوی موحدی، ع.ا. (۱۳۹۲). زیست الگو: همگرایی در علم و حکمت، نشریه نشاء علم، مجلد ۴، شماره ۱، صص 9-6.
[۲۵] دانشگر، پ، تقوی، ف. صبوری، ع.. موسوی موحدی، ع.ا. (۱۳۹۰). تولید دانش در علوم زیستی : پیشتاز در ایران و جهان، نشریه نشاء علم، مجلد ۱، شماره ۲، صص 30-24.