استفاده از علم زیست الگو در منسوجات

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

گروه طراحی صنعتی، دانشکده طراحی اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، ایران.

چکیده

طبیعت به واسطه عمر چند میلیارد ساله خود راه حل های بهینه و خلاقه بسیاری در موضوعات مختلف ارائه می دهد. به همین دلیل انسان همواره برای یافتن پاسخ مشکلات خود به طبیعت رجوع کرده است. این رویکرد با وجود قدمت طولانی، طی سال های اخیر از سوی حوزه های تخصصی مختلف مورد توجه قرار گرفته و تبدیل به رویکرد علمی شده است که از آن با عنوان علم زیست الگو یاد می کنیم. در حال حاضر تحقیقات در علم زیست الگو به شدت در حال افزایش است و در کنار جنبه های هنری و زیباشناختی، متخصصین از اصول عملکردی و فناورانة موجود در طبیعت نیز برای دستیابی به بهترین راه حل های فنی و عملکردی الهام می گیرند. دستاوردهای بی شماری در حوزه های علمی مختلف چون مهندسی، پزشکی، شیمی، فیزیک و مواد، با الهام از طبیعت به دست آمده است. منسوجات یکی از عرصه های مستعد در زمینه الگوبرداری از طبیعت است که این مقاله به روش توصیفی تحلیلی به بررسی آن می پردازد. انواع سطوح عملکردی در منسوجات با قابلیت آبگریزی و خودتمیزشوندگی، کاهش اصطکاک به منظور حرکت سریع تر در آب، خودتعمیری، استتار و واکنش به دما با الهام از نمونه های زیستی وجود دارد. پارچه هایی که از زوایای مختلف به رنگ های متفاوت دیده می شوند و نیز انواع نوارچسب های بسیار قوی با قابلیت مصرف چندباره، در کنار تولید الیاف و منسوجات مختلف به وسیله فرآیند کشت زیستی، از دیگر نمونه هایی هستند که عرصه وسیع تحقیق در این زمینه را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Biomimicry in Textiles

نویسنده [English]

  • Naimeh Anzabi
Industrial Design Group, Islamic Design Faculty, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Throughout the millennia, nature has evolved to adapt and develop highly efficient and creative solutions to solve problems. Therefore, human being has always been inspired by nature in order to solve his problems. Although this approach has been for centuries ago, it is recently developed into the areas of science and has been called as “biomimicry”. Biomimicry is now a rapidly growing research field that deals with extraction and imitation of functional principles of nature to achieve the best solutions as well as considering aesthetic and artistic aspects. There are numerous examples of biomimicry in many areas such as engineering sciences, medicine, chemistry, physics and material. Textiles are one of the outstanding fields which have a great potential in the development of biomimicry. This paper provides a general overview of bio inspired textiles in a descriptive analytical method. Hydrophobic and self-cleaning textiles, fast swimming products inspired from shark, self-repairing and thermal insulating textiles are some of related examples. Other famous examples like structurally color textiles which are seen differently due to the view angle, dry adhesion inspired from geckofeet and producing textiles by means of biological systems, confirm the great potential of research in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • inspired textiles
  • biomimicry
  • nature
  • functional surfaces
[1] Bar-Cohen, Y. (2012). Nature as a Model for Mimicking and Inspiration of New Technologies, International Journal of Aeronautical & Space Science, Vol. 13, No. 1, PP. 1-13.
[2] Lurie Luke, E. (2014). Product and technology innovation: What can biomimicry inspire?, Biotechnology Advances, Vol. 32, PP. 1494–1505.
[3] Benyus, J. (1997). Biomimicry: Innovation Inspired by Nature, William Morrow & Co, New York, PP. 2-7.
[4] Vincent, J.F.V. (2009). Biomimetics-a review, Engineering in Medicine, Vol. 223, No. 8, PP. 919-939.
[5] Fiber Organon. Arlington, (2009). VA: Fiber Economics Bureau, Inc. U.S, 80 (ed. F. J. Horn), No. 10, PP. 188–189.
[۶] عبد السلامی، عاطفه (۱۳۹۴)، رویکردهای جدید در طراحی منسوجات آینده: دانش زیست الگو، فرصت ها و زمینه های کاربرد ، جلوه هنری شماره ۱۳، صفحات 73-86.
[7] Lepora1, N. F. Verschure, P. and Prescott1, T. J. (2013). The state of the art in biomimetics, Bioinspiration & Biomimetics, Vol. 8, No. 1, PP. 1-11.
[8] Vincent J. F. V. Bogatyreva, O. A. Bogatyrev, N. R. Bowyer, A. and Pahl, A.K. (2006). Biomimetics: its practice and theory, Royal Society Interface, Vol. 3, No. 9, PP. 471–482.
[9] Eadie, L. and Ghosh, T.K. (2011). Biomimicry in textiles: past, present and potential, Royal society interface, Vol. 8, PP. 761-775.
[10] Hodges, B. (2012). Biomimicry: Finding Inspiration for Innovation in Nature, Journal of Undergraduate Research, Vol. 4, No. 1, PP. 208-212
[11] World Wide Fund for Nature, (1991). Bionics: Nature’s Patents, Pro Futura.
[12] Das, S. Bhowmick, M. Chattopadhyay, S. K. and Basak, S. (2015). Application of biomimicry in textiles, Current Science, Vol. 109, No. 5, PP. 893- 901.
[13] Teodorescu, M. (2014). Applied Biomimetics: A New Fresh Look of Textiles, Textiles, 2014, Article ID 154184, PP. 1-9. 7, PP. 1935–1961.
[23] Bar-Cohen, Y. (2006). Biomimetics: Biologically Inspired Technologies, Taylor & Francis Group, CRC Press, Boca Raton, PP. 372- 373.
[24] Liua, M. Wanga, S. and Jianga, L. (2013). Bioinspired multiscale surfaces with special wettability, MRS Bulletin, Vol. 38, No. 5, PP. 375-382.
[14] Lakhtakia, A. and Martin-Palma, R. J. (2013). Engineered Biomimicry, Elsevier, UK, PP. 260-261, 268-269, 293.
[15] Abbott, A. and Ellison, M. (2008). Biologically inspired Textiles, Woodhead Publishing Limited in association with The Textile Institute, Cambridge, England, PP. 117, 127.
[16] Wu, D. (2007). Nature-Inspired Superlyophobic Surfaces, Printed by Eindhoven University Press, Netherlands, PP. 5-7.
[17] Samaha, M.A., and Gad-el-Hak, M. (2014). Polymeric Slippery Coatings: Nature and Applications, Polymers, Vol. 6, No. 5, PP. 1266-1311.
[18] Singh, A. V. Rahman, A. Sudhir Kumar, N.V.G. Aditi, A.S. Galluzzi, M. Bovio, S. Barozzi, S. Montari, E. Parazzoli, D. (2012). Bio-inspired approaches to design smart fabrics, Materials and Design, Vol. 36, PP. 829–839.
[19] Bechert, D. W. Bruse, M. Hage, W. Van der Hoeven, J. G. T. and Hoppe, G. (1997). Experiments on drag-reducing surfaces and their optimization with an adjustable geometry, Fluid Mechanics, Vol. 338, PP. 59–87.
[۲۰] انزابی، نعیمسه (۱۳۹۵)، مروری بر رنگ های ساختاری در طبیعست با بررسی نمونه هایی از توری پراش ، نشریه علمی ترویجی مطالعات در دنیای رنگ، جلد۶، شماره 3، صفحات 17-29.
[21] Glover, B. J., Whitney, H. M. (2010). Structural colour and iridescence in plants: the poorly studied relations of pigment colour, Annals of Botany, Vol. 105, PP. 505-511.
[22] Srinivasarao, M. (1999). Nano-optics in the biological world: beetles,butterflies, birds, and moths, Chemical Reviews, Vol. 99, No.
[25] Perona, F. (2012), Skinning Future Textiles, Creative Technologies and Practices, MA Computational Arts, PP. 1-13.,