جوایز نوبل در دیابت

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران. عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و کرسی یونسکو در تحقیقات بین رشته ای در دیابت-دانشگاه تهران.

چکیده

تمایل به حذف بیماری از جامعه با شناخت خواستگاه و مهار آن ، در همه اعصار همواره ذهن پژوهشگران و دانشمندان دلسوز را به خود معطوف داشته و تلاش‌های بی‌وقفه آنها را باعث شده‌است. تلاش‌هایی آنچنان حیاتبخش که با تلفیق علوم و گسترش عرصه‌های دانش،گاه توانسته‌است با ایجاد دستاوردهایی بی‌بدیل،ضمن توقف بیماری، نوید بازگشت به زندگی با کیفیت را برای جوامع بشری به ارمغان آورد. بیماری دیابت، روند رو به رشد، عوارض فرساینده و تأثیرات مخرب آن بر فرد و اجتماع، همواره از عوامل انگیزشی و مهم در جهت‌گیری علمی محققان بنام جهان بوده‌است. در این میان مطالعات برخی از دانشمندان در سده گذشته روند درمان این بیماری را با تحولی شگرف روبرو نموده‌است. دستیابی به انسولین به عنوان بیوماکرومولکولی ارزشمند به نوبه خود اولین گام بزرگ در این راستاست و مطالعات علمی متعاقب و توفیقات افزونتر مبتنی بر این اکتشاف، از پیامدهای صرف این حرکت علمی بوده‌است. به ثمر نشستن این مطالعات، قدردانی جوامع علمی را به گونه ای برانگیخت تا با اعطای بالاترین جوایز علمی،جایزه نوبل، تقدیری شایسته را تقدیم اندیشمندان یادشده نماید. در این مقاله برآنیم تا ضمن بیان مختصری از بیماری دیابت و انواع آن، پژوهشگران ارزشمند فعال در این زمینه که موفق به اخذ جایزه نوبل شده اند را معرفی نماییم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nobel Prizes in Diabetes

نویسندگان [English]

  • Mohammad Behnam-Rad 1
  • Fereshteh Taghavi 2
  • Ali Akbar Moosavi-Movahedi 3
1 Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Faculty of Biological Science, TarbiatModares University, Tehran, Iran.
3 Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran.Member of Iran Academy of Science, UNESCO Chair on Interdisciplinary Research in Diabetes.
چکیده [English]

 
Elimination of illness from societies, its causes, recognition and its inhibition has been the main concern and motivational drive of compassionate scholars and scientists in their everlasting efforts in all the time.
These lifesaving efforts has resulted to unrivaled achievements where by development and integration of knowledge in different scientific fields and by annihilating deadly disease, has enabled to bring hope and promise of healthy and quality life to mankind. These efforts with their highly valuable achievements, contributed significantly to elimination and inhibition of deadly diseases, whereby they brought hope and promise of a return to the quality of life to human societies.
Diabetes, because of its growing trend, and the corrosive effects on individuals and societies, has always been an important motivational factor in scientific orientation of a group of well-known scientists in the world. Among these studies, some scholars in the past century were able to contribute a remarkable change in the process of diabetes treatment.
The discovery of insulin was the first major step along with all the related studies and knowledge that have been gained.
 
Valuable results of these studies brought them the highest scientific award, i.e. Noble prize, as the merit dedicating from scientific societies. In this study, we present a short report about diabetes and its variants, and some of the well-known scholars and their Noble prizes in the field of diabetes and related complications.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diabetes
  • Insulin
  • Noble prizes
  • Science policy
  • Knowledge base economics
[1]. Stang, J., Story, M. (2005). "Guidelines For Adolescent Nutrition Services", University of Minnesota, USA, 229p.
[2].The Expert Committee On The Diagnosis And Classification of Diabetes Mellitus.(2003)."Report of the Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus ", Diabetes Care, Vol.26, Sup.1, pp. S5-S20.
[3]. Sanders, L. (2002). "From Thebes to Toronto and the 21st Century: An Incredible Journey", J. Diabetes Spectrum Vol. 15, No.1, pp. 56-60.
[4]. Allan, F. N. (1972). "Diabetes Before And After Insulin", Med Hist. Jul Vol. 16, No.3,pp. 266–273.
[5].Murray, I.(1971)."Paulescu and the Isolation of Insulin". J Hist Med Allied Sci, Vol. 26, No.2, pp. 150–7.
[6].Poretsky,L. (2010)."Principles of Diabetes Mellitus", Second Edition ,Albert Einstein College of Medicine, Beth Israel Medical Center, New York, NY, USA, 854p.
[7]. Raju , T. N. K.(2006). "A Mysterious Something: The Discovery of Insulin and the 1923 Nobel Prize for Frederick G. Banting (1891_1941) and John J.R. Macleod (1876_1935)" , Acta Pædiatrica, Vol. 95, pp.1155-1156.
[8]. Barthold , Stephen W.(2004)."Unsung Heroes in the Battle Against Diabetes", ILAR Journal, Volume 45, ,227-230.
[9]. Pringle, P. (1955)."Great Discoveries in Modern Science", Ulverscroft, 206 p.
[10].Haagensen,K.M.(2013)."NordicStatistical Yearbook 2013", Nordic Council of Ministers, Copenhagen,161p.
[11]. Bliss, M.(2000). "The Discovery of Insulin". McClelland and Stewart, Toronto, University of Toronto Press.
[12]. Sanger, F. (1945). "The Free Amino Groups of Insulin". The Biochemical Journal, Vol.39, No.5, pp.507–15.
[13].Brownlee, G.G.(2013)."Frederick Sanger (1918–2013)", Current Biology, Vol. 23, No. 24, pp. R1074- R1076.
[14]. Perutz, M. (2009). "Professor Dorothy Hodgkin". Quarterly Reviews of Biophysics, Vol. 27, No.4, pp. 333–337.
[15].Blundell, T.; Cutfield, J.; Cutfield, S.; Dodson, E.; Dodson, G.; Hodgkin, D.; Mercola, D.; Vijayan, M.(1971). "Atomic Positions in Rhombohedral 2-Zinc Insulin Crystals". Nature, Vol. 231, No.5304pp. 506–511.
[16].Blundell, T.L., Cutfield J.F., Cutfield, S.M., Dodson, E.J., Dodson, G.G., Hodgkin, D.C., Mercola, D.A., Vijayan, M. (1971). "Atomic Positions in Rhombohedral 2-Znc Insulin Crystals". Nature,Vol, 231, pp. 506–511.
[17].Yalow, R.S.(1978), "Radioimmunoassay: A Probe for the Fine Structure of Biologic Systems, Science ",Vol.200, No.4347,pp.1236-45.
[18]. Joseph L., Cori, T.G. (1992) ."A Biographical Memoir", National Academy of Sciences, Washington D.C., 27p.
[19]. Pai-Dhungat, J.V., Parikh, F, Bernardo H. and Pituitary G. (2013)." Journal of the Association of Physicians of India" ,Vol. 61, pp.949-950.
[20]. Parodi, A.J., Leloir, L.F.," How to Do Good Science in a Hostile Environment", IUBMB Life, Vol.64, No.6, pp. 567–572.
[21]. Carl F. Cori, C.F.(1978)." A Biographical Memoir Earl W. Sutherland", 1915-1974, National Academy of Sciences, Washington D.C., 34 p.
[22]. Lutz Birnbaumer, L.(2007)."The Discovery of Signal Transduction by G Proteins. A Personal Account and an Overview of the Initial Findings and Contributions that Led to Our Present Understanding", Biochim Biophys Acta , Vol. 1768, No.4,pp. 756–771.
[23]. Das, A. K., Shah. S. (2011)."History of Diabetes: From Ants to Analogs", JAPI, V0l. 59, pp. 6-7.