پیشرفت علم با همکاری

سخن سردبیر

نویسنده

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

امروز علم با همکاریهای علمی پیشرفت مینماید. همکاری علمی از منفعتهای زیادی برخوردار است. شاید مهمترین بخش یک تحقیق، ارائه یک طرحنامه (پروپوزال) منطقی برای حل یک معضل علمی و یا اجتماعی باشد. بدین معنی که هر تحقیق احتیاج به یک سؤال ارزشمند علمی دارد که در متون علمی گزارش نشده باشد. برای یافتن یک سؤال ارزشمند علمی نیاز به مباحثه با خردمندان و دانشمندان و پژوهشگران میباشد. دعوت از شخصیتهای علمی باتجربه نیاز مبرم برای تعریف یک طرح نامه اصیل و غنی از مطلب میباشد. از دیگر معیارهای پیشرفت علمی در علوم تجربی موضوع اندازهگیری دقیق در مقیاسهای بسیار ریز میباشد. خرید دستگاههای اندازهگیری دقیق برای یک محقق شاید آنطور ساده نباشد اما همکاری علمی با دیگران که دارای دستگاههای اندازهگیری متفاوت هستند بسی سادهتر میباشد. از دیگر موضوعات مهم پیشرفت علم انتشار آن در نشریات علمی معتبر جهان است. نوشتن یک مقاله که گزارش نوآوری و کشف یک محقق میباشد نیاز به ویراستاری علمی ادبی به زبان بینالمللی دارد که نیاز به همکاری با دیگران میباشد. از دیگر موضوعات مهم پیشرفت علم وارد شدن در حوزه علوم بینرشتهای است که این موضوع هم نیاز به همکاری با سایر پژوهشگران و اندیشمندان دارد. پیشرفت علم موجب رفع مشکلات میشود بیشتر اوقات ریشه مشکل در جای دیگر است که با پژوهش، نگاه علمی و عقلانیت آن معضل حل میشود. لذا میباید راههای همکاری علمی برای پیشرفت علم در سطح ملی و بینالمللی تقویت گردد و مورد تیبانی مسئولان ذیربط قرار گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Science Progress with Collaboration

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Moosavi-Movahedi
Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Science today is progressing with scientific collaboration. Scientific cooperation has many benefits. Perhaps the most important part of a research is to provide a rational proposal for solving a scientific or social problem. This means that each research needs a valuable scientific question not reported in scientific literature. To find a valuable scientific question, there is a need for discussion with intellectuals and scientists and researchers. Inviting experienced scientists are required for definition of enriched proposal. Another subject of scientific progress in empirical sciences is the issue of accurate measurement at very small scales. Buying nano or femto scale devices for measurements may not be so easy, but it's much easier to collaborate with others who have different measurement devices. Another important issue of science's progress is the publication of the world's most prestigious scientific publications. Writing an article that is an innovation report and a researcher's discovery requires the need for a scientific literary editorial and text editing in an international language that requires collaboration with others. Other major issues of science progression are interdisciplinary science, which also requires collaboration with other scholars. Science progress will solve the problems. Most of the time, the root of the problem is elsewhere, which is solved by research, the scientific outlook and rationality of that problem. Therefore, ways of scientific cooperation should be strengthen for advancement of science at the national and international levels and should be supported by relevant authorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Editorial words