بررسی اسناد علمی ایران در سال 2017

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

بر اساس تعداد نمایه های ثبت شده در وبگاه علم مؤسسه اطلاعات علمی تامسون رویترز در سال ۲۰۱۷، تعداد اسناد علمی منتشر شده ایران در علوم ۳۸۰۰۳ ( 97/1 درصد مقدار جهانی و رتبه هفدهم جهان)، در علوم اجتماعی ۲۱۹۲ ( 68/0 درصد مقدار جهانی و رتبه بیست و هشتم جهان) و در علوم انسانی و هنر ۱۶۸ (۱۵/0 درصد مقدار جهانی و رتبه چهل و هفتم جهان) و در مجموع ۳۸۶۷۹ (۷۸/1 در صد مقدار جهانی و رتبه هفدهم جهان می باشد. افزایش تعداد اسناد علمی ایران نسبت به سال قبل 3/8 درصد بوده است که در مقایسه با سال ۲۰۱6 (8/12 درصد) از شتاب کمتری برخوردار بوده است. در مجموع اسناد علمی منتشر شده، برای اولین بار، رتبه ایران نسبت به ترکیه بالاتر قرار گرفت: رتبه ایران با سهم 78/1 درصدی ۱۷ و ترکیه با سهم 6/1 درصدی ۱۹ بوده است. لذا رتبه ایران یک پله صعود و ترکیه دو پله سقوط نسبت به سال قبل را نشان می دهد؛ اما ترکیه در دو حوزه علوم اجتماعی با رتبه ۲۱ (06/1 درصد سهم جهانی) و حوزه علوم انسانی و هنر با رتبه ۲۷ (44/0 درصد سهم جهانی از ایران پیشی دارد. رتبه ایران در حوزه علوم اجتماعی ۲۸ و در حوزه علوم انسانی و هنر 47 بوده است. همچون سال گذشته، کشورهای امریکا، چین و انگلستان به ترتیب با 7/27 ، 9/16 و 0/7 درصد سهم از تولید اسناد علمی جهان در رده های یک تا سه قرار داشته اند. دانشگاه های تهران، علوم پزشکی تهران، امیر کبیر، علوم پزشکی شهید بهشتی و تربیت مدرس، به ترتیب، پنج دانشگاه برتر دولتی اسناد تولید علم در سال ۲۰۱۷ بوده اند. شانزده و نیم درصد اسناد علمی تولیدی سال ۲۰۱۷ نیز متعلق به مجموعه دانشگاه های آزاد اسلامی بوده است که نسبت به سال گذشته یک درصد کاهش نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating of Iran Scientific Documents in 2017

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Saboury
Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Based on the number of scientific documents indexed in the web of science in Thomson Reuters, the number of Iranian scientific documents is 38003(1.97% of the world value and rank of 17) in science, 2192 (0.68% of theworld value and rank of 28) in social sciences, 168 (0.15% of the world value and rank of 47) in art and humanities and 38676 (1.78% of the world value and rank of 17) in total, in 2017. Increase the number of scientificdocuments relative to past year was 8.3%, which in comparison to the value in 2016 (12.8%) shows a less acceleration. In total published scientific documents, for the first time, the rank of Iran is higher than Turkey. The rank of Iran is 17 due to the contribution of 1.78%, while the rank of Turkey is 19 due to the contribution of 1.60%. Therefore, the rank of Iran increases one step, while for Turkey decreases two steps. However, Turkey is ahead of Iran both in social science by the rank of 21 (1.06% contribution in the world) and art and humanities by the rank of 27 (0.44% contribution in the world). The ranks of Iran in social science and art and humanities were 28 and 47, respectively. Similar to the before year, USA, China and England were the ranks of one to three in the world due to their contributions of 27.7%, 16.9% and 7.0%, respectively, for scientific documents productions in 2017. University of Tehran, Tehran University of Medical Science, Amir Kabir University of Technology, Shahid Beheshti University of MedicalScience and Tarbiat Modares University, respectively, were the five topgovernmental universities in 2017. 16.5% of scientific documents in 2017are related to the all branches of Islamic Azad University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific documents
  • scientific collaboration
  • Contribution of universities
  • Web of science
  • Institute of Scientific Information (ISI)
[1] صبوری، علی اکبر. (۱۳۸۱) بررسی کارنامه پژوهشی ایران در سال ۲۰۰۲، رهیافت، شماره ۲۸، صفحات ۹۵-۷۸.
[۲] صبوری، علی اکبر. (۱۳۸۲) مروری بر تولید علم در سال ۲۰۰۳، رهیافت، شماره ۳۱، صفحات ۲۳-۲۱
[۳] صبوری، علی اکبر و پورساسان، نجمه. (۱۳۸۳) تولید علم ایران در سال ۲۰۰۴، رهیافت، شماره ۳۴، صفحات ۶۶-۶۰
[۴] صبوری، علی اکبر و پورساسان، نجمه. (۱۳۸۵) تولید علم ایران در سال ۲۰۰۵، رهیافت، شماره ۳۷، صفحات ۵۲-۴۹
[۵] صبوری، علی اکبر. (۱۳۸۶) تولید علم ایران در سال ۲۰۰۶، رهیافت، شماره ۳۸، صفحات ۴۵-۴۰.
[۶] مصبوری، علی اکبر. (۱۳۸۶) تولید علم ایران در سال ۲۰۰۷، رهیافت، شماره ۴۱، صفحات ۴۰-۳۵
[7] صبوری، علی اکبر (۱۳۸۷) تولید علم ایران در سال ۲۰۰۸ء رهیافت، شماره ۴۳، صفحات ۳۱-۲۱
[8] صبوری، علی اکبر. (۱۳۸۹) تولید علم ایران در سال ۲۰۰۹، تشاء علم، مجلد ۱، صفحات ۱۰-۶
[4] مبرر، علی اکبر. (۱۳۹۰) تولید علم ایران در سال ۲۰۱۰ء تشاء علم، مجلد ۲، صفحات ۲۳ -۱۶
[۱۰] مصبوری، علی اکبر. (۱۳۹۱) تولید علم ایران در سال ۲۰۱۱ء تشاء علم، مجلد ۲، صفحات ۱۳-۶
[۱۱] مصبوری، علی اکبر. (۱۳۹۲) تولید اسناد علمی ایران در سال ۲۰۱۲، نشاء علم، مجلد ۳، صفحات ۱۰۳-۹۶
[۱۲] مصبوری، علی اکبر. (۱۳۹۳) تولید اسناد علمی ایران در سال ۲۰۱۳، نشاء علم، مجلد ۴، صفحات ۱۰۰-۹۴
[۱۳] پیر حقی، میترا و صبوری، علی اکبر. (۱۳۹۲) تولید علم در حوزه علوم زیستی: مقایسه ایران با جهان و قدرت های برتر منطقه ، نشاء علم، مجلد ۴، صفحات ۱۸-۱۰.
[۱۴] صبوری، علی اکبر. (۱۳۹۴) اسناد علمی ایران در سال ۲۰۱۴ء تشاء علم، مجلد کا صفحات ۱۷-۶
[۱۵] صبوری، علی اکبر. (۱۳۹۵) اسناد علمی ایران در سال ۲۰۱۵ء تشاء علم، مجلد ۶، صفحات ۱۰۲-۹۲
[۱۶] صبوری، علی اکبر. (۱۳۹۶) اسناد علمی ایران در سال ۲۰۱۶ء تشاء علم، مجلد ۷، صفحات ۷۹-۷۲