آیین نگارش و سخنرانی علمی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

آزمایشگاه پژوهشی مواد فوتونیکی، دانشکده فیزیک، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

در این مقاله نخست به ضرورت رعایت نکات و موارد مهمی که در نوشتن پایاننامهها، گزارش کار آزمایشگاه و یا گزارشهای علمی و تکنیکی باید رعایت شوند تا آنها را برای خواننده جذاب و قابلاستفاده کند، میپردازیم. سپس به روشهای ساده و نکاتی که هنگام ارائهی یک سخنرانی جذاب و مفید باید در نظر گرفته شود، خواهیم پرداخت. همچنین به مواردی که در تهیه اسلاید برای یک سخنرانی جذاب و قابلفهم باید در نظر گرفته شوند، اشاره خواهیم کرد. رعایت نکات اشارهشده در این مقاله میتواند کمک زیادی به  ذابتر شدن و مورد توجه بیشتر قرار گرفتن نوشتهها و سخنرانیهای علمی خوانندهی این مقاله شده و سطح حرفهای کار ایشان را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Text Writing and Seminar Presentation Skills for Scientists

نویسنده [English]

  • Arashmid Nahal
Photonic Materials Research Lab., Department of Physics, College of Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the present article, paragraph writing skills for research articles,laboratory reports, proposals, thesis and technical reports for filing patent are reviewed. In the second part of the article, simple but important proficiencies and techniques for an acceptable lecture or seminar presentation are discussed. In both sections of the article some usual structures for a scientific text or lecture note, are reviewed and suggested. Following the skills and techniques mentioned in the present article, helps the reader to improve his/her professional skills in writing and oral presentations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • seminar
  • writing skills
  • oral presentation
  • Lab report
[1]. James D. Lester, (2014), Writing Research Paper, a complete guide. Pearson Publishing (15th Ed).
[2]. Frank Chaplen, (1970), Paragraph Writing. Oxford University Press.
[3]. R.T. Kellogg and B.A. Raulerson, (2007), Psychonomic Bulletin & Review, 14 (2), 237
[4]...http://www.uww.edu/learn/improving/restipto ol/improve-student-writing
[5]....http://www.proofreadingservices.us/collegewriting- skills
[6]...https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/fi le.php?name=guide-to-technical-report&site=356
[7]. دستور کار کارگاه الکتروتکنیک" (ویراستار: ارشمید نهال)، دانشکده فیزیک، دانشگاه تهران، ۱۳۹۷.
[8]...https://teachingcommons.stanford.edu/resourc es/teaching-resources/teaching-strategies/checklisteffective- lecturing/lecturing-guidelines
[9]...http://www3.imperial.ac.uk/pls/portallive/docs /1/7289716.PDF
[10]...http://web.mit.edu/me-ugoffice/communica tion/labnotebooks.pdf
[11]. Kate Exley and Reg Dennick, (2009), Giving a Lecture: From Presenting to Teaching. Routledge, Taylor and Francis Group (2nd Ed.)