برندگان جایزه نوبل 2017 در حوزه علوم پایه و پزشکی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

امروز علم نقش پراهمیتی را در زندگی بشر ایفا مینماید و یشرفتهای علمی، زندگی ما را دستخوش تغییرات بسیاری کرده است، بر این اساس جوایز علمی نوبل هر ساله به افراد برجستهای که در رزهای علوم گام برداشته و کشفهای عظیم را در اختیاربشریت قرار میدهند اعطا شده و بدین طریق از آنها تقدیر به عمل میآید. سال 2017 نیز جشنواره علمی جایزه نوبل برگزار شد. در این مقاله دانشمندانی که در این سال در سه حوزه علمی فیزیک، شیمی و فیزیولوژی-پزشکی برای جایزه نوبل برگزیده شدهاند، معرفی شده و درباره پژوهشهای آنها بحث خواهد شد. جایزه فیزیولوژی پزشکی به محققان در حوزه ریتم زیستی، جایزه فیزیک به دلیل مشاهده موج گرانشی با تداخلسنج لیزری و جایزه شیمی به خاطر توسعه میکروسکوپ الکترون سرد برای ساختار بیومولکولها با قدرت تفکیک بسیار بالا اهدا گردید. شایانذکر است که دانشمندان بیوفیزیک جایزه نوبل شیمی و بخشی از جایزه نوبل فیزیولوژی-پزشکی را رقم زدند. امروز علم بیوفیزیک نقش مهمی را در تشخیص پزشکی در کشورهای پیشرفته به عهده دارد و تشخیص بیماریهای در مراحل اولیه قبل از بالینی شدن را با روشهای علمی حوزه بیوفیزیک تشخیص داده میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nobel Prizes in Chemistry, Physics and Physiology-Medicine in 2017

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Moosavi-Movahedi
  • Farid Nasiri
Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, science has found the undeniable importance in our lives and the scientific advances have undergone many changes in our life. Accordingly, the Nobel Prizes are awarded to prominent individuals who have embarked to the frontiers of the sciences and make massive discoveries to humanity. In this report introduce and expresses the Nobel laureates and its discovery achievements in 2017. The Physiology-Medical prize was awarded to researchers in the circadian rhythms, the Physics prize was awarded due to the observation of the gravitational wave with laser interferometer and the Chemistry prize was awarded due to the development of cryo-electron Microscope to have high resolution pictures of Biomacromolecules. It is noteworthy that Biophysicists awarded the Nobel Prize in Chemistry and part of the Nobel Prize in Physiology-Medicine. Biophysics today plays an important role in the diagnosis of medical conditions in advanced countries and recognizes early diagnosis of pre-clinical conditions with scientific methods in the field of biophysics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Circadian Rhythms
  • Gravitational wave
  • Cryo-electron Microscope
  • Health Biophysics
  • Basic Science cycle and growth of Technology
[۱]. دوهرتی، پیتر. (ترجمه دکتر فاطمه محبوب)، (۱۳۸۷). | چگونه برنده نوبل شویم؟ راهنمایی برای تازه کارها، نشر دانشگاه علوم پزشکی تهران
[2]. Carlos Ibanez, (2017). Scientific Background Discoveries of Molecular Mechanisms, Controlling the Circadian Rhythm, Carlos Ibanez, Nobelforsmalingen, The Nobel Assembly at Karolinska Institute.
[3]. Bell-Pedersen and et al., (2005). Circadian Rhythmsfrom Multiple Oscillators: Lessons from Diverse Organisms, Nat Rev Genet, v6 (7), pp.544-56.
[۴]. پیر حقی، میترا، فرهادی، محمد، موسوی موحدی، علی اکبر (۱۳۹۵). "سبک زندگی و پزشکی خراب " نشریه نشا علم، مجلد ۶، شماره ۲، صفحات ۱۰۳-۱۱۳.
[۵]. سلیمانپور، مرجان، یوسفی، رضا، موسوی موحدی، علی اکبر (۱۳۹۶)، "ملاتونین: آنتی اکسیدان محصول خراب با کیفیت " نشره نشا علم، مجلد ۷، شماره ۲، صفحات ۱۰۷-۱۱۵
[6]. Young, M., Patke, A., et al. (2017). Mutation of the Human Circadian Clock Gene CRY1 in Familial Delayed Sleep Phase Disorder, Cell v.169, pp. 203-215.
[7]. Shapiro Key, J., and Hendry, M., (2016). Defining Gravity, Nature Physics, v.12, pp. 524525.
[8]. Reitze, D., (2008). Chasing gravitational waves, Nature Photonics, v.2, pp. 582-585.
[9]. The LIGO Scientific Collaboration, (2009). LIGO: The Laser Interferometer GravitationalWave Observatory, Reports on Progress in Physics, v.72, 076901.
[10]. Abbott, B. P., et al., (2016). Observation of gravitational waves from a binary black hole merger Physical Review Letters, V.116, 061102.
[11]. Cheng Y., Glaeser, R. and Nogales, E., (2017).
How Cryo-EM Became So Hot Cell v.171, pp.
1229-1231
[12]. Shen, P., (2018). The 2017 Nobel Prize in
Chemistry: Cryo-EM comes of age, Analytical and
Bioanalytical Chemistry, v.410, pp. 2053–2057.
[۱]. دوهرتی، پیتر. (ترجمه دکتر فاطمه محبوب)، (۱۳۸۷). | چگونه برنده نوبل شویم؟ راهنمایی برای تازه کارها، نشر دانشگاه علوم پزشکی تهران
[2]. Carlos Ibanez, (2017). Scientific Background Discoveries of Molecular Mechanisms, Controlling the Circadian Rhythm, Carlos Ibanez, Nobelforsmalingen, The Nobel Assembly at Karolinska Institute.
[3]. Bell-Pedersen and et al., (2005). Circadian Rhythmsfrom Multiple Oscillators: Lessons from Diverse Organisms, Nat Rev Genet, v6 (7), pp.544-56.
[۴]. پیر حقی، میترا، فرهادی، محمد، موسوی موحدی، علی اکبر (۱۳۹۵). "سبک زندگی و پزشکی خراب " نشریه نشا علم، مجلد ۶، شماره ۲، صفحات ۱۰۳-۱۱۳.
[۵]. سلیمانپور، مرجان، یوسفی، رضا، موسوی موحدی، علی اکبر (۱۳۹۶)، "ملاتونین: آنتی اکسیدان محصول خراب با کیفیت " نشره نشا علم، مجلد ۷، شماره ۲، صفحات ۱۰۷-۱۱۵
[6]. Young, M., Patke, A., et al. (2017). Mutation of the Human Circadian Clock Gene CRY1 in Familial Delayed Sleep Phase Disorder, Cell v.169, pp. 203-215.
[7]. Shapiro Key, J., and Hendry, M., (2016). Defining Gravity, Nature Physics, v.12, pp. 524525.
[8]. Reitze, D., (2008). Chasing gravitational waves, Nature Photonics, v.2, pp. 582-585.
[9]. The LIGO Scientific Collaboration, (2009). LIGO: The Laser Interferometer GravitationalWave Observatory, Reports on Progress in Physics, v.72, 076901.
[10]. Abbott, B. P., et al., (2016). Observation of gravitational waves from a binary black hole merger Physical Review Letters, V.116, 061102.
[11]. Cheng Y., Glaeser, R. and Nogales, E., (2017).
How Cryo-EM Became So Hot Cell v.171, pp.
1229-1231
[12]. Shen, P., (2018). The 2017 Nobel Prize in
Chemistry: Cryo-EM comes of age, Analytical and
Bioanalytical Chemistry, v.410, pp. 2053–2057.
[13] شیخ رضایی، حسین و کرباسی زاده، امیر احسان (1391) آشنایی با فلسفه علم، نشر هرمس.