کرم خاکی، کرمپالایی و سایر فناوری ها

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

دانشگاه تهران،دانشکده علوم و فنون ،مهندسی علوم زیستی، تهران، ایران.

چکیده

عمر تکاملی کرمهای خاکی به 600 میلیون سال پیش برمیگردد. داروین اولین مطالعات را روی این جانوران که بیمهرگان غالب خاک بوده و 60 تا 80 % توده زیستی خاک را تشکیل میدهند، انجام داد. تأثیر بر ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک با بلع مداوم آن سادهترین کار شناخته شده این جانوران است. اما امروزه فناوریهای پیچیدهای از کرمهای خاکی کشف شده است. تولید محصولات فناورانهای چون داروهای حساس، مواد آرایشی و بهداشتی طبیعی، پروتئین پایه خوراک حیوانات، کودهای بیو ارگانیک (ورمیکمپوست) و مواد حشرهکش از این جمله اند. همچنین از این جانوران برای فرآوری پسماندهای فسادپذیر (آلی)، حذف انواع مواد آلاینده خطرناک خاک نظیر فلزات سنگین، آلایندههای نفتی و آفتکشها و تصفیه آب با فناوری کرمپالایی استفاده میشود. این مقاله به بررسی این فناوریها پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Earthworm, Vermiremediation and other Technologies

نویسندگان [English]

  • Mahdi Zarabi
  • Seyyede Nazila Jafari-farjam
  • Ashrafalsadat Hatamian-Zarmi
University of Tehran, Faculty of Science and Technology, Life Sciences Engineering, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The origin of earthworms back to 600 million years ago. Darwin made the first studies on these invertebrates comprising 60-80% of the soil biomass. Their impact on the physical, chemical and biological properties of the soil with continuous swallowing is the simplest known task of these animals. But today, several technological properties on earthworms have been discovered. Some products such as susceptible drugs, natural cosmetics, protein based on animal foods, bio-organic fertilizers (vermicompost) and natural insecticides are among these. These animals are also used to processing corrosive waste(organic), remediate different kinds of hazardous contaminants and pollutants in soil such as heavy metals, petroleum pollutants and pesticides and water, which is named on vermiremediation. This article addresses these technologies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earthworm
  • Vermiremediation
  • Biomedicine
  • Vermicompost
  • Cosmetic
[1]. Edwards, C.A. and Bohlen, P.J. (1996). Earthworm Ecology and Biology, Second Edition, CRC Press, London, PP.15-30.
[2]. Feller, Ch. Brownb, G. Blanchart, E. Deleport, P. Chernianski, S. (2003). Charles Darwin, earthworms and the natural sciences: various lessons from past to future. Agriculture, Ecosystems and Environment. Vol. 99, PP.29-49.
[3]. Gupta, P.K. (2003). Why vermicomposting? In: Vermicomposting for sustainable agriculture, Agrobios (India), Agro House, Jodhpur, PP.14-25.
[4]. Vielma-Rondon, R. Ovalles-Duran, J.F. Leon Leal, A. Medina, A. (2003). Nutritional value of earthworm flour (Eisenia foetida) as a source of amino acids and its quantitative estimation through reversed phase Chromatography (HPLC) and precolumn derivation with o-phthalaldehyde (OPA), Ars Pharmaceutica, Vol, 44, PP.43-58.
[5]. Contreras-Ramos, S.M. Alvarez-Bernal, D. Dendooven, L. (2006). Eisenia fetida increased removal of polycyclic aromatic hydrocarbons from soil. Environ .Pollut, Vol.141, PP.396–401.
[6]. Stephenson, J. (1930). The oligochaeta. Oxford University Press, PP.978.
[7]. Barrett, T. J. (1949). Harnessing the earthworm. Wedgewood Press, London, Boston, Massachusetts.
[8]. Soto, M.A. Toha, J. (1998): Ecological wastewater treatment; Advanced wastewater treatment, recycling and reuse, AWT 98, Milano, September 14-16.
[9]. Satchell, J. E. (1983). Earthworm ecology- from Darwin to vermiculture, Chapman and Hall Ltd., London, PP.1-5.
[10]. Ameh, A. O. Mohammed-Dabo, I. A. Ibrahim, S. Ameh, J. B. Tanimu, Y. Bello, T. K. (2012). Effect of earthworm inoculation on the bioremediation of used engine oil contaminated soil. International Journal of Biological and Chemical Sciences, Vol.6, PP. 493-503.
[11]. Sun, H. Li, J. Wang, C. Wang, Y. (2011). Enhanced Microbial Removal of Pyrene in Soils in the Presence of Earthworms, International Journal, Vol.20, PP.617–630.
[12]. Madigan, Michael. Martinko, John. Stahl, David. Clark, David. (2012). Brock biology of microorganisms, Fourteenth edition .
[13]. Ceccanti, B. Masciandaro, G. Garcia, C. Macci, C. Doni, S. (2006). Soil bioremediation: combination of earthworms and compost for the ecological remediation of a hydrocarbon polluted soil. Water, air, and soil pollution, Vol. 177, PP.383- 397.
[14]. Atlas, RM. (1995). Bioremediation of petroleum pollutants. International Biodeterioration & Biodegradation., Vol.35, No.1, PP. 317-327.
[15]. Semple, KT. Morriss, W.J. Paton, GI. (2003). Bioavailability of hydrophobic organic contaminants in soils: fundamental concepts and techniques for analysis. European Journal of Soil Science, Vol.54, No.4, PP.809–818.
[16]. Sinha, R.K. Bharambe, G. Ryan, D. (2008). Converting wasteland into wonderland by earthworms – a low-cost nature’s technology for soil remediation: a case study of vermiremediation of PAHs contaminated soil. Environment, Vol.28, PP.466–475.
[17]. Gupta, R. Garg, V.K. (2009). Vermiremediation and nutrient recovery of nonrecyclable paper waste employing Eisenia fetida. Journal of Hazardous Materials. Vol.162, PP.430– 439.
[18] Sinha, R.K. Bharambe, Herat. Bhovanbhai, S. Valani, D. (2010). Earthworms: The Environmental Engineers. Environmental Management & Resource Development International journal, Vol.40, PP.1954–1959.
[19] Cooper, Edwin. (2009). New Enzymes Isolated from Earthworms is Potent Fibrinolytic. Oxford University Press Journal (UK), Vol.4, PP.69–82.
[20] Kangmin, Li. (1998). Vermiculture Industry in Circular Economy; Worm Digest. 4th ZERI World Congress. Windhoel, Namibia.
[21] Lopez, A. Alis, R. (2005). Indigenous use of native earthworms and its fatty acids profile; Paper Presented at the Int. Symposium on Vermitechnologies for Developing Countries. Laguna, Philippines.
[۲۲] ضرابی، مهدی و غلامی، حمید ۱۳۹۲. ثبت اختراع پروتئین پایه مکمل خوراک طیور با نام ورمین Wormin، به شماره ۸۰۱۸۹، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره ثبت اختراعات، ۱۴۹۸۶
[۲۳] غلامی، حمید. شمس شرق، محمود. ضرابی، مهدی. زره داران، س عید. (۱۳۹۵). اثر س طوح مختلف پودر کرم خاکی (Eisenia fetida) بر عملکرد و کیفیت گوشت ران و سینه | جوجه های گوشتی. تحقیقات تولیدات دامی، دانشگاه گیلان. ش. ۱، صص. ۷۵-۶۳
[24] Gupta, P.K. (2003).Why vermicomposting? In: Vermicomposting for sustainable agriculture Agrobios (India). Agro House, PP.14-25.
[25] Ismail, S.H. Joshi, P. Grace, A. (2003). The waste in your dustbin is scarring the environment the technology of composting, Advanced Biotech (II). Vol. 5, PP.30-34.
[26] Eijsackers, H. van Gestel, C. De Jonge, S. Muijs, B. Slijkerman, D. (2001). Polycyclic aromatic hydrocarbons-polluted dredged peat sediments and earthworms: a mutual interference. Ecotoxicology, Vol.10, PP.35-50.
[27] Rodriguez-Campos, J. Dendooven, L. Alvarez- Bernal, D. Contreras-Ramos, S. M. (2014). Potential of earthworms to accelerate removal of organic contaminants from soil: A review. Applied Soil Ecology, Vol.79, PP.10-25.
[۲۸] احمدی الموتی، زهرا. ضرابی، مهدی. موثقی، شادی (۱۳۹۰). استفاده از فناوری نوین بستر آماده کشت غنی شده بیوارگانیک در پرورش گوجه فرنگی گلخانه ای. اولین کنگره ملی علوم و فناوری های نوین کشاورزی.
[۲۹] ضرابی، مهدی، ۱۳۹۲. ثبت اختراع القاکننده مقاومت علیه حشرات مکنده Organol. به شماره ۸۰۱۹۰، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره ثبت اختراعات، ۱۴۹۶۹.
[30] Sedaghat, Roshanak. Samih, Mohammad Amin. Zohdi, Hadi. Zarabi, Mehdi. (2017). Vermicomposts of Different Origins Protect Tomato Plants Against the Sweetpotato Whitefly. Journal of Economic Entomology.Vol.111, PP.146-153.
[31] Sinha, Rajiv K. Chan, Andrew. (2009). Study of emission of greenhouse gases by Brisbane households practicing different methods of composting of food & garden wastes: aerobic, anaerobic and vermicomposting. NRMA – Griffith. University Project Report.
[32] Sinha, R.K. Herat, S. Bharambe, G. Patil, S. Bapat, P.D. Chauhan, K. Valani, D. (2009). Vermiculture biotechnology: the emerging costeffective and sustainable technology of the 21st century for multiple uses from waste & land management to safe & sustained food production, Environmental Research Journal, Vol. 3, PP. 41- 110.
[33] Lotzof, M. (2000). Vermiculture: An Australian technology success story; Waste Management Magazine, Australia, February 2000.
[34] Sinha, R.K. Herat, S. Bapat, P.D. Desai, C. Panchi, A. Patil, S. (2005). Domestic waste the problem that piles up for the society: vermiculture the solution; Proceedings of International Conference on ‘Waste-The Social Context; May 11- 14, 2005, Edmonton, Alberta, Canada; PP. 55-62.
[35] Garacal, D.G. Mapara, J.V. Prabhune, M. (2015). Domestic waste water treatment by biofiltration. International Journal of Science, Environment, PP.383–411.
[36] Sinha, R.K. Herat, S., Valanti, D. Chauhan, K. (2015). Earthworms the environmental engineers: Review of Vermiculture Technologies for Environmental Management and Resource Development. International Journal of Global Environmental Issues, Vol.22, PP.261–268.
[37] Ireland, M. P. (1979). Metal accumulation by the earthworms Lumbricus rubellus, Dendrobaena veneta and Eiseniella tetraedra living in heavy metal polluted sites; Environmental Pollution, Vol. 19, 201-206.
[38] Brown, G. B. Doube B.M. (2004). On earthworms assisted bioremediation., Earthworm Ecology(2ndEd.), CRC Press, PP.213-239.
[39]. Asgharnia, Hosseinali. Jonidi-Jafari, Ahmad. Rezaei-Kalantary, Roshanak. Nasseri, Simin. Mahvi, Amirhossein. Esrafili, Ali. (2014). Influence of bioaugmentation on biodegradation of phenanthrene-contaminated soil by earthworm in lab scale; Journal of Environmental Health Science & Engineering.vol.12, P.150-153.
[40]. Ramadass, K. Megharaj, M. Venkatesvarlu, K. Naidu, R. (2015). Ecological implications of motor oil pollution: Earthworm survival and soil health. Soil Biology & Biochemistry, Voi.85, PP.72-81.
[41]. Jafari-Farjam, S. Nazila. Zarabi, Mahdi. Hatamian-zarmi, Ashrafalsadat. Mohebali, Ghasem. (2016). Potential of earthworms (Eisenia fetida) to biological remediation of the gas oil contaminated soil. The 17th International and Iranian Congress of Microbiology.23-25 august 2016. Tehran, Iran.
[42]. Hartenstein, R. Neuhauser, E. F. Collier, J. (1980). Accumulation of heavy metals in the earthworm Eisenia fetida. Journal of Environmental Quality, Vol. 9, PP.23-26.
[43]. Contreras-Ramos, Silvia M. Alvarez-Bernal, Dioselina. Dendooven, Luc. (2006). Eisenia fetida increased removal of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) from soil. Environmental Pollution, Vol.141, PP.396–401.
[44]. Esteve-Nuñez, A. Caballero, A. Ramos, J.L. (2001). Biological Degradation of 2,4,6- Trinitrotoluene. Microbiology and Molecular Biology Reviews, Vol.65, PP. 335–352.