اهمیت گردشگری سلامت با تأکید بر گردشگری پزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

گسترش صنعت گردشگری علاوه بر نقش و تأثیر آن در ابراز هویت ملی، موجب ارتقای ابعاد وسیع اقتصادی از جمله ایجاد فرصتهای شغلی، درآمدزایی، کاهش فقر و گسترش عدالت اجتماعی و رفاه در جامعه میشود. در میان حوزههای مختلف گردشگری، گردشگری سلامت و زیرشاخههای آن به دلیل قابلیت و مزیتهای رقابتی از توجه زیادی برخوردار شده است. در این پژوهش تلاش شده است با توجه به اهمیت شاخه گردشگری پزشکی از مجموعه گردشگری سلامت، به کمک منابع کتابخانهای و تحلیل نظرات خبرگان، ماهیت این نوع گردشگری مورد توجه قرار گرفته و وضعیت آن در ایران بهاختصار معرفی گردد. در این راستا، عظمت پزشکی ایران قدیم و خدمات ارزنده آن به جهانیان مطرح شده و پزشکی معاصر نیز مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج نشان میدهد که اگرچه پزشکی معاصر ایران نیز شایسته تقدیر هست، اما باید در راستای ارتقای روزافزون آن همت بیشتری گمارد. بهطور کلی وجود پزشکان متبحر و با تجربه، سابقه علم پزشکی، وجود زیرساختهای درمانی و نظارتی، وجود بیمارستانها و کلینیکهای استاندارد، تجهیزات پزشکی کامل و بهروز، خدمات اسکان مناسب همچون هتل بیمارستانها، خدمات پرستاری شایسته و همچنین وجود قوانین و نظارتهای پزشکی جزء زیرساختهای مهم درمانی یک کشور به شمار میروند، تا آن کشور بتواند در مرحله بعدی با ادغام خدمات اقامتی و گردشگری، اقدام به فعالیت مناسب در زمینه گردشگری پزشکی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Importance of Health Tourism with Emphasis on Medical Tourism

نویسندگان [English]

  • Mahdi Ebrahimi
  • Amirhossein Tayebi Abolhasani
Business Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In addition to its role in the expression of national identity, the expansion of the tourism industry promotes broader economic dimensions, including the creation of job opportunities, income generation, poverty reduction and the spread of social justice and welfare in society. Among the various tourism areas, health tourism and its subcategories have received great attention due to their competitive advantages and abilities. In this research, the aim of this study was to investigate the nature of tourism in view of the importance of the medical tourism branch of the health tourism complex, with the help of library resources and the analysis of expert opinions. In addition, its status in Iran is briefly presented. In this regard, the greatness of the ancient medicine of Iran and its valuable services are presented to the world and contemporary medicine is also examined. The results show that while contemporary Iranian medicine is also worthy of appreciation, it needs to be stepped up in its ever-increasing promotion. There are generally experienced physicians, medical history, therapeutic and regulatory infrastructure, the existence of standard hospitals and clinics, adequate and up-to-date medical equipment, suitable housing services such as hotel hospital, proper nursing service, and the existence of rules of medical monitoring is the major healthcare infrastructure of a country, in order to enable the country to integrate tourism and tourism services into the medical tourism sector at a qualitative stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Tourism
  • Medical Tourism
  • Hotel hospital
  • Nursing service
  • Medical equipment
[۱] رستمی، مروارید، (۱۳۹۲)، بخش بندی بازار گردشگری پزشکی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی
[۲]. اسمیت، ملانی و مک آئود، نیکولا و روبرتسون مارگارت، (۱۳۹۱)، مفاهیم کلیدی در مطالعات گردشگری، ترجمه جعفر با پیری، انتشارات مهکامه
[3]. Connell, J. (2006). Medical tourism: Sea, sun, sand and... surgery. Tourism Management, 27(6), | 1093-1100.
[۴] رافعی، محمدرضا، (۱۳۸۷)، مدل مناسب کسب و کار در ایران (رویکرد تطبیقی)، پایان نامه پزشکی گردشگری کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی
[۵] حقیقی کفاش، مهدی، ضیایی، محمود، جعفری، قاسم، (۱۳۸۵)، اولویت بندی عوامل مربوط به توسعه گردشگری درمانی ایران، مطالعات مدیریت گردشگری، دوره ۴، شماره ۱۱،
[6]. Heraheshe, S. (2002). Curative tourism in Jordan and its potential development. United Kingdom: Bournemouth University.
[7]. Deloitte Center for Health Solutions. (2008), Medical tourism: Consumers in search of value. Deloitte: Center for Health Solutions.
[8]. Connel, J. (2010). Migration and the globalization of health care. Cheltenham: Edward | Elgar.
[9]. گودرزی، مجید، تقوایی، مسعود، زنگی آبادی، علی، (۱۳۹۳)، توسعه گردشگری پزشکی داخلی در شهر شیراز ، مدیریت اطلاعات سلامت، دوره 11، شماره ۴، ص ۴۹۶-۴۸۵
[10]. Horowitz, M., Rosensweig, J. (2008), Medical tourism vs. traditional international medical travel: a tale of two models. International Medical Travel Journal, 3, 3-30.
[11]. Keckley, P., Underwood, H. (2009), Medical tourism: Update and implications.
[On Line], Available from: URL: http://www.deloitte.com
[12]. Smith, M., Puczko, L. (2009), Health and wellness tourism. London: Routledge.
[13]. Turner, L. (2011). Canadian medical tourism companies that have exited the marketplace: Content analysis of websites used to market transnational medical travel. Global Health, 7(40), 40-42.
[14]. Yu, J., Ko, T. (2012), A cross-cultural study of perceptions of medical tourism among Chinese, Japanese and Korean tourists in Korea. Tourism Management, 33(1), 8-80.
[15]. Alsharif, M., Labonte, R., Zuxun, L. (2010), Patients beyond borders: A study of medical tourists in four countries. Global Social Policy, 10(3), 35- 315.
[16]. Crooks, VA., Turner, L., Snyder, J., Johnston, R., Kingsbury, P. (2011), Promoting medical tourism to India: Messages, images, and the marketing of international patient travel. Social Science & Medicine, 72(5), 32-726.
[17]. Nikolaos, C. (2012), Medical Tourism: A study about motivational factors and the prerequisites for creating acompetitive offer – with a Swedish perspective.
[MSc Thesis]. Swedish, Souderton University, School of Business Studies.
[18]. Altin, M., Singal, M., Kara,D. (2011), Consumer Decision Components for Medical Tourism: A Stakeholder Approach. Proceedings of 16th graduate students research conference,
[۱۹]. نجم آبادی، محمود، (۱۳۶۶)، تاریخ طب در ایران پس از اسلام، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
[۲۰]. الگود، سیریل، (۱۳۷۱)، تاریخ پزشکی ایران و سر زمین های خلافت شرقی، ترجمه دکتر باهر فرقانی، تهران، انتشارات امیر کبیر
[۲۱]. عباسی، محمود، (۱۳۸۹)، سخن سردبیر، فصلنامه تاریخ پزشکی، سال دوم، شماره چهارم، ص 7-10
[۲۲]. مصطفوی، جلال، پاکدامن، ابوالقاسم، (۱۳۵۸). مقایسه طب قدیم ایران با پزشکی نوین، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
[۲۳]. بدیعی، فرناز، ابراهیمی، عبد الحمید، دیده خانی، حسین، (۱۳۹۵)، شناسایی و رتبه بندی راهکارهای توسعه گردشگری پزشکی؛ مطالعه موردی استان گلستان، تحقیقات بازاریابی نوین، دوره ۶، شماره ۴، ص ۳۶-۲۵