ظرفیتها و ارزشهای طبیعی و فرهنگی توده کوهستانی سبلان برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

گروه باستانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

توده کوهستان سبلان با توجه به داشتن میراث طبیعی - فرهنگی و با عنایت به تعریف مفاد ۱ و ۲ کنوانسیون میراث جهانی منظره تلقی می شود. کشور ایران فاقد این نوع اثر در فهرست میراث جهانی است. با توجه به ویژگی های طبیعی - فرهنگی کوهستان سبلان و تطبیق ویژگی های آن با معیارهای ده گانه کنوانسیون میراث جهانی این منظر بیشترین شانس جهانی شدن را دارد هدف انجام این تحقیق، توصیف عینی واقعیت های توده کوهستان سبلان» و تطبیق آن با معیارهای ده گانه کنوانسیون میراث جهانی، جهت ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو به عنوان اولین منظر طبیعی- فرهنگی ایران است. روش این تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است که برای تعمیم پذیری و مقایسه توصیف وضع موجود (ثبت ملی) برای رسیدن به وضع مطلوب (میراث جهانی) انجام شده است. برآیند ثبت جهانی سبلان، تبدیل آن به یک برند شاخص بین المللی خواهد بود و نقش مهمی را در حفاظت / سلامت میراث طبیعی فرهنگی سبلان ایفاء خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural and Natural Values of Sabalan Mountains to Inscription in UNESCO World Heritage List

نویسنده [English]

  • Behrouz Afkhami
Department of Archaeology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

According to the definition of the terms 1 and 2 of World Heritage Center (WHC) UNESCO; Sabalan Mountain should be considered as a landscape with regard to the have natural-cultural heritage. Until now, Iran has no similar work on the World Heritage List (WHL). Due to the cultural and natural features of this mountain as well as having comparable features with the ten norms defined in WHC, the Sabalan landscape has greatest chance to inscription of in the world heritage list. The aim of this study is to describe Sabalan realities objectively and comparing its features with ten norms of WHC for registration on WHL. This is a goal in order to compare the status quo (national registration) with the optimal situation (World Heritage). The ultimate result of Sabalan registration on the WHL is turning it into an international top brand, which would play a crucial role in the conservation/health of the Sabalan natural-cultural heritage and tourism development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SabalanMountain
  • natural-cultural landscape
  • convention criteria
  • inscribed WHL
[۱] پرونده ثبت نظر طیعی- فرهنگی کوهستان سبلان (۱۳۸۹)، آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل
[۲]. امید غنی، یونس محمدی و سوسن چراغچی (۱۳۸۶)، مجموعه قوانین، مقرارت، آیین نامه ها و معاهدات سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، چاپ اول، تهران.
[۳]. على دلال اوغلی (۱۳۸۲)، «بررسی مرفولوژی و نحوهی فعالیت یخچال های سنگی دامنه شمالی کوه سبلان» پژوهش های جغرافیایی، شماره ۴۵.
[۴]. منصور باتری (۱۳۷۱)، اثر آب های معدنی بر روی بیماری هپاتیت، مرکز تحقیقات دارویی ایران، طرح منتشر نشده، محل نگهداری گزارش، شرکت دارو پخش
[۵]. طرح جامع گردشگری سبلان (۱۳۸۹)، آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل، تهیه شده توسط شرکت مهندسین پارسوماش
[۶] منصور باقری (۱۳۷۲)، استخراج نیولا از گیاه Thymus Kotshcyanus (آویشن)، مرکز تحقیقات دارویی ایران، طرح منتشر نشده، محل نگهداری گزارش، شرکت دارو پخش۔
[7]. Benedict, W.C. (1965), Two Urartian Inscriptions from Azerbaijan. Journal of Cuneiform Studies, Vol. 19, No. 2, pp. 35-40.
[8]. Taqizadeh, S. H. (1937), A New Contribution to the Materials concerning the Life of Zoroaster. Bulletin of the School of Oriental Studies, University of London, Vol. 8, No. 4, pp. 947-954.
[9]. Yohannan, A., Jackson, A.V. W. (1907), Some Persian References to Zoroaster and His Religion. Journal of the American Oriental Society, Vol. 28 (1907), pp. 183-188.
[۱۰]. پرونده ثبت میراث ناملموس کوچ عشایر (۱۳۸۷)، آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل
[۱۱] ملک شهمیرزادی (۱۳۸۷)، ایران در پیش از تاریخ پژوهشکده باستان شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران.
[12]. Giraudo, R. F. (2011), Intangible Heritage and Tourism Development at the Tsodilo World Heritage Site. PHD dissertation in Anthropology, University of California, Berkeley.
[13]. Marni, B.W. (2009), Universal ideals, local challenges: Approaches to archaeological heritage management at World Heritage sites. PHD Disertation, department of Archaeology, University of Boston.
[۱۴]. راهنمای اجرایی کنوانسیون میراث جهانی یونسکو (۱۳۸۸)، ترجمه دکتر فرزین فر دانش، دفتر منطقه ای یونسکر، | تهران