مروری بر عوامل مؤثر بر کاهش اضطراب در بیمارستان ­ها

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده معماری و شهرسازی، تهران، ایران.

چکیده

طراحی معماری می‌تواند محیط را راحت‌تر و از نظر زیبایی‌شناسی دل‌پذیر­تر نشان دهد که از این طریق استرس بیماران را کاهش و رضایت آنها را از محیط افزایش می‌­دهد. هدف از طراحی یک فضای درمانی، ارائه خدمات بهتر درمانی با توجه به شرایط روحی و روانی کاربران است. فضاهای درمانی لازم است دارای کیفیتی باشد که باعث کاهش تنش‌های روحی و روانی بیماران شده و به ارتقاء روحیه‌ی آنها کمک کند. در این مقاله، با مطالعه‌ی پژوهش‌ها به معرفی برخی از عوامل مؤثر برکاهش استرس کاربران فضاهای درمانی، از طریق طراحی محیط ازجمله نورپردازی، رنگ، مبلمان، محیط خارجی پرداخته شده است. روش گردآوری از طریق مطالعات کتابخانه­ای و مطالعه­ نمونه­های ساخته شده داخلی و خارجی می­­باشد. در نهایت، به دسته‌بندی عوامل مؤثر بر کاهش استرس در فضاهای درمانی پرداخته شده است. این عوامل، می­توانند محیطی سازگارتر با روحیات بیمار ایجاد کرده و شرایط روحی لازم برای گذراندن دوره‌ی درمان را در آنها به‌وجود آورد. با بهره‌گیری از این عوامل، می‌توان انتظار داشت که مراکز درمانی علاوه بر درمان، محیطی مناسب، زیبا و کم‌اضطراب برای بیماران، همراهان، کارکنان و پزشکان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Main Factors Influencing the Reduction of Anxiety in Hospitals

نویسندگان [English]

  • Abbas Torkashvand
  • Behnoush Taherkhani
Iran University of Science and Technolog, School of Architecture and Environmental Design,Tehran,Iran.
چکیده [English]

Architectural design can show the environment more comfortable and aesthetically pleasing, which leads to reduction of patients' stress as well as increasing their satisfaction with the environment. The purpose of designing a treatment space is to offer enhanced medical services taking the mental and psychological conditions of users into account. Therapeutic spaces need to be of an acceptable quality that reduces patients' mental and emotional stress and helps to improve their spirit. In this article based on literature survey, some of the effective factors reducing the stress of the users and treatment spaces are introduced through the environmental design, including lighting, color, furniture, and the external environment. The data collection methodology is through library studies as well as study of domestic and foreign samples. Finally, the factors influencing stress reduction in therapeutic spaces are comprehensively discussed in detail. These factors can yield to creation of a more welcoming environment for the patient and create the required conditions for them to undergo a course of treatment. Taking advantage of these factors, it can be expected that medical centers, in addition to treatment, can be a suitable, beautiful and less stressed environment for patients, companions, staff and physicians.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Anxiety
  • Therapeutic space
  • Space Features
  • Hospital
  • Beauty
  • Relaxation
[۱]. مطلبی، ق. وجدان زاده، ل. (۱۳۹۴). تاثیر محیط کالبدی فضاهای درمانی بر کاهش استرس بیماران (بررسی نمونه موردی مطب دندان‌پزشکی)، نشریه هنر های زیبا،دوره 20، شماره 2، صفحه ۳۵-۴۶.
[2]. Lemprecht. B, (1996), The gap between design and healing: Can medical schools and architecture schools talk to one another? Metropolis -New York, Vol.16, No.3, pp77-89.
[3]. Topf. M, (1984), A framework for research in aversive physical aspects of the environment, Research in Nursing and Health, Research In Nursing and Health, Vol.7, No.1,PP.35-42.
[4]. Stark. A, (2004), Innovation in the Design of the ICU, New tends that Incorporate of patient and family-centered design, Minnesota physician, Vol.5, pp.32-36.
[5]. Ghazali. R, Abbas. M.Y, (2010), Healing Environment of Pediatric Wards, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Vol5, 948-957.
[6]. Horrigan, B. (2005), The Samueli Institute, EXPLORE, Vol.1, Issue 6, Pages 430-432.
[۷]. دورک.د ، (۱۳۹۴)، برنامه دهی معماری، مدیریت اطلاعات برای طراحی، محمودی.ا، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم.
[8]. Moran. T, (1993), Hospital Hotel Crain's Detroit Business, Detroit, Vol.9, Issue: 18, Sec.1, page 1.
[9]. Malkin. J, (1992), Hospital Interior Architecture: Creating Healing Environments for Special Patient Populations, Van Nostrand Reinhold, New York.
[10]. Yu.Y, (2011), Hospitals, Design Media Publishing Limited.
[11]. Jo edge. K, (2003), wall color of patient’s room: effects on recovery, Master of Interior Design, Thesis. University of Florida.
]۱2]. شامقلی. غ، یکی تا.ح، (۱۳۹۵)، مفاهیم پایه در طراحی معماری بیمارستان، انتشارات سروش.
 
]۱3[. کریمی. و، (۱۳۸۵)، هنر درمانی (رنگ، فرم و فضا و تاثیرات آن بر گرافیک محیطی بیمارستان کودکان)، انتشارات رهپویه هنر، شماره 1 ، صفحه 40 تا 45.
]۱۴[. صدیق اکبری. س، نوری.ر، (۱۳۹۳)، بررسی جایگاه روانشناسی محیط نور و رنگ در طراحی فضاهای درمانی با محوریت کودک؛ نمونه موردی: بیمارستان کودکان مفید، معماری و شهرسازی آرمان شهر، (اولین ویژه نامه نورپردازی)، ۴۵ تا۵۳.
[15]. Ebon Shahidi, M. and the Associates (2012). Verifying Environmental Needs and 6-12 years Old Disabled, Based on Experiences of Qualifying Child Care Spaces in Isfahan City: A Research Study in Rehabilitation Sciences, No. 4, year 7 of publishing.
]16[. اردلان.ن، بختیاری.ل، (۱۳۴۸)، حس وحدت، جلیلی.و، انتشارات علم معمار.
[17]. Naughton, M, (2003), Shaping Early Childhood: Learners, Curriculum and Contexts, publisher: Open University Press.
[18]. Ulrich, R, (1993), Aesthetic and Affective Response to Natural Environment, Behavior and the Natural Environment, vol 6, Pp 85-125.
]۱9[. کاتب.ف، (۱۳۸۹)، نور در معماری داخلی، انتشارات راه نوین.
]20[. علیرضایی.م، (۱۳۸۹)، راهنمای طراحی استاندارد فضاهای بیمارستانی (بخش جراحی)، انتشارات مه کامه.
[21]. Phiri. M, (2004), One patient One Room-Theory and Practice: An evolution of The Leeds Nuffield Hospital, Medicine.
[22]. Dutro, A.R, (2007), Light Image Therapy in the Health Care Environment, East Tennessee State University, Dissertation.
[23]. Sherman, S. A; Varni, J. W; Ulrich, R. S; Malcarne, V. L (2005), Post-occupancy evaluation of healing gardens in a pediatric cancer center, Landscape and Urban Planning. 73(2-3), pp 167-183.
[24]. NACHRI (2008), Evidence for Innovation, National Association of Children’s Hospitals and Related Institutions (NACHRI) Issue Http://Www.Healthcaredesignmagazine.Com, Date: Online, Posted On: 7/8/2008.
[25]. Ulrich, R. S (1992), How Design Impacts Wellness, Healthcare Forum Journal, September/October, pp 20-25.