دو راهی‌های علم و فناوری و الگوبرداری از طبیعت

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران و عضو همکار کرسی یونسکو در تحقیقات بین رشته ای دردیابت در دانش

2 گروه سنجش از دور و GIS، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

دانشمندان و متخصصان زیادی کوشیده‌اند تا به کمک علم و فناوری شرایط بهتری برای آسایش و آرامش انسان‌ها فراهم سازند. عده دیگر هم در این راستا، چشم‌های خود را بر روی واقعیات جهان بسته و سعی کرده‌اند که راه انسان‌ها را بسوی پیشرفت ببندند. وقتی انتخاب بر سر دو راهی باشد، سرنوشت معنای خود را از دست می‌‌دهد. از میان دو راهی‌های پیش‌رو مانند هستی و نیستی، عقل و عشق، ماده و معنا، مسجد و میخانه، رنگ و بی‌رنگی، دارو و دارونما، درون و برون و خلاصه خیلی دور و خیلی نزدیک می‌پردازیم. از آنجایی‌که بسیاری از گذشتگان اعم از حکیمان، شاعران، فیلسوفان نمونه‌هایی هستند که طعم لذت‌های درونی و عشق آنها را سیراب می‌کرده است، در اینجا ما نیز از سروده‌ها و گفته‌های آنان برای اثبات ادعای خود استفاده کرده‌ایم. برخی عملکرد‌های طبیعت و موجودات زنده‌ای که در دامن طبیعت تکامل یافته‌اند، به‌عنوان الگویی در این بحث مورد بررسی قرار گرفته است. برای این کار عملکرد بسیاری از موجودات نه فقط موجودات زنده، بلکه موجوداتی غیرزنده مانند ویروس‌ها از جمله ویروس کرونا در مقابله با موجودات زنده می‌تواند مبنایی برای ارائه الگو‌هایی جدید و تعریف الگوریتم‌های علمی ‌و فناورانه آینده باشد. توجه به موضوع زیست‌الگو، راه‌های درخشانی به ما نشان داده می‌دهدکه قبلا تصور نمی‌کردیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Dilemma of Science and Technology: Biomimetic Approach

نویسندگان [English]

  • Seyed Kazem Alavipanah 1
  • Jafar Jafarzadeh 2
1 Professor in Department of Remote Sensing and Geographic Information System, Faculty of Geography, University of Tehran,Iran. & Member of Unesco Chair in Interdisciplinary Studies in Diabetes.
2 Faculty of Geography and Environmental Planning - University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Many scientists and experts have tried to provide better conditions for human comfort with the help of science and technology. From the following two paths, such as existence and non-existence, wisdom and love, matter and meaning, color and colorlessness, medicine and placebo, and in short, we are too far and too close. Since many of the ancients, including sages, poets, and philosophers, are examples that have watered down their inner pleasures and love, here we have also used their poems and sayings to prove our claim. Some of the functions of nature and living things that have evolved in the realm of nature have been examined as a model in this discussion. To do so, the functioning of many organisms, not just living organisms but also non-living organisms such as viruses, including the coronavirus, can be the basis for new patterns and definitions of future scientific and technological algorithms. Paying attention to the subject of the biomimetic shows us brilliant ways that we did not imagine before.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dilemma
  • Decision Making
  • Poetry
  • Environment
  • Technology
  • Algorithm
  • Biomimetic
[1 ]. سعدی، مصلح الدین. (1398). محمدعلی فروغی، تهران، ققنوس.
[۲ ]. علوی پناه، سیدکاظم. (1398). خیلی دور خیلی نزدیک(جستارهایی از تفاوت در اندیشه‌ها)، تهران، انتشارات ترفند.
[۳ ]. وحشی بافقی، کمال الدین. (1396). کلیات، به کوشش محمد حسین مجدم،کوروش نسبی تهرانی، تهران، زوار.
[۴ ]. قبادیانی، ناصر خسرو. (1385). دیوان، مشتمل بر قصاید و قطعات و رباعیات و اشعار پراکنده و رشنایی نامه و سعادت نامه، تهران، نشر علم.
[۵ ]. حافظ، شمس الدین محمد.(1385). دیوان، به اهتمام محمد قزوینی و قاسم غنی، تهران، سروش.
[۶ ]. اوحدی مراغه‌ای، رکن الدین. (1391). کلیات، به ویرایش سعید نفیسی و حمید سمنانی، تهران، نشر سنایی.
[۷ ]. مولوی، جلال الدین. (1385). غزلیات شمس تبریزی، مقدمه و تفسیر: محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، سخن.
[۸ ]. اعتصامی، پروین.(1397). دیوان اشعار، تهران، نشر نگاه.
[۹ ]. نظامی گنجوی، الیاس بن یوسف. (1392). پنج گنج، تهران، سپاس.
[۱۰ ]. منوچهری دامغانی، ابوالنجم. (1390). به کوشش عزیزالله علیزاده، تهران، فردوس.
[1۱ ]. فردوسی، ابوالقاسم. (1396). شاهنامه فردوسی، با مقدمه مجتبی مینوی، چاپ چهارم، انتشارات نگاه.
[12]. عطار نیشابوری، فریدالدین. (1384) .دیوان اشعار، مشتمل بر غزلیات و قصاید و ترجیعات، انتشارات علم.
[1۳ ]. مولوی، جلال الدین. (1370). مثنوی معنوی، تهران، طلوع.
[1۴ ]. لیلا ماه رخ، خشایار کریمیان و علی اکبر موسوی موحدی. (1395). پزشکی فردی: تحولی جدید در مراقبت از بیمار به سمت پیش بینی و پیشگیری" نشریه نشا علم، مجلد6، شماره1 ، صفحات 46-60.
[1۵ ]. میترا پیرحقی، محمد فرهادی، علی اکبر موسوی موحدی. (1395). " سبک زندگی و پزشکی خواب" نشریه نشا علم، مجلد6، شماره2 ، صفحات 103-113 .
[1۶ ]. مرجان سلیمان پور، رضا یوسفی ، علی اکبر موسوی موحدی. (1396). " ملاتونین: آنتی اکسیدان محصول خواب با کیفیت" نشریه نشا علم، مجلد7، شماره2 ، صفحات 107-115 .
[1۷ ]. علی اکبر موسوی موحدی. (1392). " زیست الگو: همگرایی در علم و حکمت" نشریه نشا علم، مجلد4، شماره 1صفحات 6-9.
[1۸ ]. استاندارد ملی ایران شماره22127 .(1396)، ICS: 07.080. عنوان: بیومیمتیک (زیست الگو)، اصطلاحات و تعاریف، مفاهیم و روش شناسی- چاپ اول - علی اکبر موسوی موحدی-رئیس پروژه-فرنوش عطار- دبیر پروژه با همکاری سایر اعضاء- چاپ روی پایگاه سازمان ملی استاندارد ایران (http://isiri.org/portal/home)
بارگذاری شده است.