حق علم را بپردازیم

سخن سردبیر

نویسنده

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

حکایت علم مانند آب است و نیاز به حقابه دارد. اگر حقابه طبیعت را نپردازیم، زندگیمان خشک میشود. علم هم همین حکایت را دارد اگر حق علم را ندهیم، محتاج میشویم و امنیت و قدرت کشور افول میکند. علم دیدنی نیست و به صورت نامرئی کارهای بزرگ و پیچیده کشور را انجام میدهد. علم فرزندان زیادی دارد که نام یکی از آنها فناوری خوب است که دیده میشود. فناوریهای ناهنجار فرزند علم بین رشتهای نیستند و مصطلح غلط است. بدون شک فناوری مفید و سالم از چرخه علم بین رشتهای میگذرد. ریشه علم در وجود انسان دانا و متعالی شکل میگیرد و دستاوردهای فنی، اجتماعی و اقتصادی آنها مطلوب است. اگر فناوری خوب و پیشرفته میخواهیم میباید برای علم سرمایهگذاری نماییم؛ علیرغم اینکه آن را مستقیم مشاهده نمیکنیم اما میباید به آن ایمان داشته باشیم که اگر درست برای علم سرمایهگذاری نماییم دستاورد آن پیشرفت کشور و خارج شدن از بحرانها میباشد. البته قابل تأکید است که منظور از علم، پرورش انسانهای دانا، متعالی و با اخلاق کریمه است. یکی از محورهای مهم سرمایهگذاری دولت و ملت پشتیبانی از مدارس، دانشگاهها، مراکز علمی، آزمایشگاههای پیشرفته برای اندازهگیریهای بسیار دقیق، ابرکامپیوترها همراه با پهنای وسیع باند اینترنت برای دسترسی به محاسبات پیشرفته با سرعت بسیار بالا و در نهایت تأمین زندگی آبرومند دانشآموزان، معلمان، دانشجویان و کارشناسان و اعضای علمی میباشد. امید دارم این سرمقاله در قلب مسئولان ذیربط، خیرین و واقفین علمی اثر گذارد و دستهای گشاده آنها برای حمایت از علم که رأس همه خوبیها است، پیشتازی نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Right to Science and Knowledge

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Moosavi-Movahedi
Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The science and knowledge are like water and it needs the right. If we ignore the nature, our lives will dry up. If we do not respect to the right of science and knowledge, we will be poor and the security and power of the country will be declined. Knowledge is not visual and it’s invisibly does role of the great and solve the complicated problems of the country. Science and knowledge have many children, one of which is the suitable technology that can be eye-catch. Harmful technologies are not sourced by interdisciplinary science. Undoubtedly, a healthy technology passes through an interdisciplinary science cycle. The genesis of knowledge is shaped in the presence of a wise man and their technical, social and economic achievements are desirable. If we want to have healthy and advanced technology, we must invest in science, knowledge although we do not imagine directly, but we have to believe it, if we invest in science and knowledge properly, it is the achievement of the country's progress and getting out of the crisis. Of course, it is worth emphasizing that the purpose of science is the cultivation of knowledgeable, transcendent, and moral persons. One of the major pillars of state and nationwide investment is the support of schools, universities, science centers, advanced laboratories for very accurate measurements, supercomputers with broadband Internet bandwidth for high-speed, and the ultimate goal is to provide a decent living for schoolchild pupils, teachers, students, experts and academic members. I hope this editorial affects the hearts of the relevant authorities and the benefactors of science and their open hands to lead the science and knowledge which are the leader of all good.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Editorial words