دوره و شماره: دوره 08، شماره 2 - شماره پیاپی 16، خرداد 1397، صفحه 1-92 (خرداد ماه 1397) 
حق علم را بپردازیم

صفحه 73-73

علی اکبر موسوی موحدی


اصول نویسندگی مقالات علمی: بیانیه ونکوور

صفحه 82-88

علی اکبر صبوری؛ تکتم ظهوریان ابوترابی


آلاینده های زیست محیطی و مطالعات اپی ژنتیک

صفحه 128-134

یحیی سفیدبخت؛ آریان زمانی دهکردی؛ علی قربانی


فرآوری زیستی زباله تر و تولید محصولات سالم

صفحه 135-142

مهدی ضرابی؛ زهرا خمسه؛ بهاره کریمی دونا؛ سید احمد فیروز آبادی


تشخیص تقلبات در محصولات گوشتی مبتنی بر توالی DNA

صفحه 143-147

علی اکبر موسوی موحدی؛ شهره آریائی نژاد؛ کاوه کاووسی؛ لیلا فتوحی


اول انسان باشید و بعد دانشمند

صفحه 148-150

علی اکبر صبوری؛ فاطمه ممشلی