بررسی آثار عوامل نهادی در توسعه علم، فناوری و نوآوری

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

شرایط محیطی مطلوب برای توسعه علم، فناوری و نوآوری به­عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی به شمار می­آید. بدون وجود نهادهای رسمی و غیررسمی مطلوب، تحقق توسعه علم، فناوری و نوآوری در کشورها دور از انتظار است. دستیابی به توسعه علم، فناوری و نوآوری در راستای اهداف پیشرفت ایران نیز به بهبود شرایط نهادی وابسته است. در این مقاله، با توجه به اهمیت این موضوع برای ایران، آثار عوامل نهادی در توسعه علم، فناوری و نوآوری به لحاظ نظری و تجربی در ایران و کشورهای منتخب بررسی شده است. نتایج این مطالعه، نشان می­دهد که وضعیت نهادی در قالب مؤلفه‌های محیط سیاسی، محیط قوانین و مقررات و محیط کسب‌وکار در ایران برای توسعه علم، فناوری و نوآوری در مقایسه با کشورهای منتخب مطلوب نیست. ازاین­رو، برخی اقدامات برای بهبود محیط نهادی برای توسعه علم، فناوری و نوآوری در حوزه­های سه‌گانه یادشده، نیاز است مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Effects of Institutional Factors on Development of Science, Technology and Innovation

نویسندگان [English]

  • Mansour Khalili Araghi
  • Sajjad Barkhordari
Faculty of economics, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The suitable economic status is a main factor to develop science, technology and innovation. The developing science, technology and innovation are not expected without suitable formal and informal institutions. The improving conditions are necessary to access development of science, technology and innovation in Iran. In this paper, we describe the effects of institutional factors on developing science, technology and innovation, theoretically and empirically. The results indicate that Iran’s institutional status in political environment, law and regulation environment, and business environment are not suitable. Therefore, it is need to execute polices to improve institutional environment for the development of science, technology and innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Environment
  • Law and Regulation Environment
  • Business Environment
  • Improving Science
  • Technology and Innovation
[1]. WIPO, International Property Rights Index (2017), www.internationalpropertyrightsindex.org
[2]. Bell, S. J., Tracey, P., & Heide, J. B. (2009). The organization of regional clusters. Academy of Management Review, 34(4), 623–642.
[3]. Laursen, K., Masciarelli, F., & Prencipe, A. (2012). Regions matter: How localized social capital affects innovation and external knowledge acquisition. Organization Science, 23(1), 177–193
[4]. North, D. C. (1990). Institutions, institutional change, and economic performance. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
[5]. Scott, W. R. (1995). Institutions and organizations. Thousand Oaks, CA: Sage.
[6]. Geng, X., Huang, K. G., & Wang, H. (2015). Institutions and geography of innovation: Innovative outputs of multinational enterprises and domestic firms in China. Working paper, Singapore Management University.
[7]. Peng, M. W. (2003). Institutional transitions and strategic choices. Academy of management review, 28(2), 275-296.
[8]. Zucker, L. G. (1987). Institutional theories of organization. Annual review of sociology, 13(1), 443-464.
[9]. Abdi, M., & Aulakh, P. S. (2012). Do country-level institutional frameworks and interfirm governance arrangements substitute or complement in international business relationships? Journal of International Business Studies, 43(5), 477-497.
[10]. Dyer, J. H., & Singh, H. (1998). The relational view: Cooperative strategy and sources of inter-organizational competitive advantage. Academy of management review, 23(4), 660-679.
[11]. Uzzi, B. (1996). The sources and consequences of emends for the economic performance of organizations: The network effect. American sociological review, 674-698.
[12]. Teece, D. J. (1986). Profiting from technological innovation: Implications for integration, collaboration, licensing and public policy. Research policy, 15(6), 285-305.
[13]. Huang, K. G., Geng, X., & Wang, H. (2015). Institutional regime shift in intellectual property rights and patenting strategies of firms in China. Working paper, National University of Singapore
[14]. Arora, A., Fosfuri, A., & Gambardella, A. (2001). Markets for technology: The economics of innovation and corporate strategy. Cambridge, MA: MIT Press.
[15]. Thompson, J., Alvy, G., & Lees, A. (2000). Social entrepreneurship–a new look at the people and the potential. Management decision, 38(5), 328-338.
[16]. Wang, Y., Lo, H. P., & Hui, Y. V. (2003). The antecedents of service quality and product quality and their influences on bank reputation: evidence from the banking industry in China. Managing Service Quality: An International Journal, 13(1), 72-83.