چشم انداز تغییرات اقلیمی بر محیط زیست ایران و جهان

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی،دانشکده علوم زمین،زمین شناسی اقتصادی

چکیده

بر اساس نتایج شبیه‌سازی‌های انجام شده در مورد چشم‌انداز تغییرات اقلیمی مهم‌ترین چالش تغییر اقلیم در جهان افزایش دما براثر افزایش گازهای گلخانه‌ای است. افزایش دما باعث شده که الگوی بارش در کل کره زمین از نظر نوع، پراکندگی مکانی و زمانی نیز تغییر پیدا کند. این فرایند بیشترین اثر منفی را در کاهش منابع آب شیرین دارد. بر اساس مدل‌های جهانی تغییرات اقلیمی، ایران از جمله کشورهایی است که طی دهه‌های آتی در اثر افزایش دما، کاهش میزان بارش، کاهش روزهای یخبندان، افزایش روزهای داغ با کمبود شدید منابع آب مواجه خواهد شد. در ایران علاوه بر افزایش دما، افزایش نامتوازن جمعیت و افزایش روند مصرف آب، باعث تشدید کاهش منابع آب شیرین و افزایش گرد و غبار خواهد شد. همچنین فعالیت‌های کشاورزی و دامداری در ایران به شرایط جوی به‌ویژه میزان بارش و تغییرات دما وابستگی شدیدی دارد، به‌ویژه آنکه بیش از ۵۰ درصد اراضی کشاورزی ایران به‌صورت دیم کشت می‌شوند. به همین دلیل تغییرات اقلیمی آثار شدید منفی و تعیین‌کننده‌ای نه‌تنها بر شرایط زندگی، محیط زیست، تأمین آب شرب بلکه بر امنیت غذایی کشور نیز خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Climate changes impacts on the world and Iran environment

نویسنده [English]

  • Mohammad Yazdi
Shahid Beheshti University, Faculty of Earth Sciences, Economic Geology
چکیده [English]

The main purpose of the paper is to provide information on possible impacts of climate change not only in the world but also in Iran, consistent with current scenario and climate models. Climate model show that the main environmental impacts in global scale is increasing of annual temperature because of concentrations and emissions of greenhouse gases. Precipitation patterns, frequency and intensity, glacier volume, snow cover are changing and generally are decreasing. Iran is under intensive climate change impacts such as other countries in the World. Increasing of annual temperature and decreasing of water resources is the main environmental challenges in the Iran. Increasing of annual temperature, decreasing of rain fall, rapid urbanization and increasing of water consumption are increasing rate of the environmental impacts in Iran relative to other parts of the world. This climate changes results water scarcity, crop revenue, and more desertification and dust pollution. This would be impacts not only on ecosystems, environment, life conditions, and water scarcity but also in the food security of the peoples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Impacts
  • Climate change
  • Global warming
  • World
  • Iran
[1]. Abedi Sarvestani, A., Shahvali, M., Mohaqeq Damad, & Sayyed Mostafa. (2007). The nature and views of environmental ethics, with an emphasis on the Islamic perspective. Journal of Ethics in Science and Technology, 2(1), 7-59.
[2]. Azam, Q. (2011). Sayyed Hossein Nasr's views on the environmental crisis and its solutions, Contemporary Humor Magazine, No. 1, 85-104.
[3]. Dinparas, M. (2008). Conversation with Seyyed Hossein Nasr: Traditional man, modern man and the environmental crisis, Philosophy, Quran and Sufism: The Monthly magazine of Hikmat and Marefat, June: 8-27
[4]. Foltz, R. C. (2003). Worldviews, religion, and the environment. Thompson Wadsworth: Belmont, California.
[5]. IPCC. (2017). Climate Change 2007. Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II & III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Geneva.
[6]. Hansen James. (2018). Climate Science lecture note, Awareness and Solutions (CSAS), Columbia University Earth Institute.
[7]. Mohaqeq Damad M. (2000). Theology of the environment, Language and Literature: Letter to the Academy of Sciences, No. 17: 30-7.
[8]. Nasr, S. H. (2010). Religion and the Nature of Nature. (I. Rahmati, Trans.),
[9]. Nasr, S. H. (1998). Man and nature: the spiritual crisis of modern man. (A. Jalili Trans.). Review and Opinion, summer and autumn, No. 15: 204-213.
[10]. Nasr, S. H. (2000). Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man. (A. Gavahi Trans.). Tehran: Islamic Culture Publishing Office.
[11]. Nasr, S. H. (2008). Man and nature of the spiritual crisis of modern man.
[12]. Nasr, S. H. (2002). Religion and the Environmental crisis features in the essential, World Wisdom, Inc. Autonomy and Trust in Bioethics. Cambridge, Cambridge University Press.
[13]. Schwencke, A. M. (2009). Seyyed Hossein Nasr: Traditionalism, Islamic Esotericism & Environmental Ethics. World’s Religion Institute of Religious Studies. , Netherlands: University Leiden.
]14[. بابائیان ایمان، کریمیان مریم، مدیریان راهله. (1396)، پیش نگری فراسنج های هیدرو اقلیمی کشور با بکارگیری مدل‌های گردش کلی سری CMIP5 : دوره 2100 - 2021 ، پژوهشکده اقلیم شناسی، 35 ص.
[15]. پژوهشکده هواشناسی. (1386). آشکارسازی تغییر اقلیم کشور) بخش مدل‌سازی آماری و دینامیکی تغییر اقلیم(، گزارش داخلی، سازمان هواشناسی کشور.
[16]. رحیم زاده ف.، بابائیان، ا. (1393). شواهد، چشم‌انداز و پیامدهای گرمایش جهانی در مقیاس های جهانی و ایران، کنفرانس ملی هواشناسی ایران، دانشگاه یزد.
[17]. فهمی ه. (1394). بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب، وزارت نیرو، 44 ص.
[18]. سازمان هواشناسی کشور. (1394). گزارش اقلیم پایه کشور و چشم‌انداز آن تحت گرمایش جهانی )گزارش تلفیقی دستگاه‌های مختلف(، 112 ص.
[19]. سازمان هواشناسی کشور. (1396). آشکارسازی، ارزیابی اثرات و چشم‌انداز تغییر اقلیم در ایران طی قرن بیست و یکم، گزارش پژوهشکده هواشناسی،45 ص.
[20]. صبوری غ. (1393). مطالعه تغییرات پهنه های اقلیمی ایران دردوره 2099 - 2010 تحت پدیده گرمایش جهانی با استفاده از ریزمقیاس نمایی مدل‌های گردش کلی جو، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، 185 ص.
[21]. ﯾﺎورﻋﺸﺎﯾﺮی ﻧﺴﺮﯾﻦ. (1397). زﻣﯿﻦﺷﯿﻤﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎی ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦﻫﺎی آروﻣﺎﺗﯿﮏ ﭼﻨﺪﺣﻠﻘﻪای در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی آب، ﭘﺴﺎب، رﺳﻮب و ﮔﯿﺎه ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن، اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن، رساله دکتری، دانشگاه شیراز، غیر چاپ شده، ص341.
[22]. Van Vuuren, D. P. (2011). The representative concentration pathways: an overview. Climatic Change, 109, 5-31.
[23]. Wang L., Cole J., Bartlett P., Verseghy D., Derksen C., Brown R., Salzen K. V. (2015). Investigating the spread in surface albedo for snow-covered forests in CMIP5 models, Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 10. 1104-1119.
[24]. Rahimi, M. and Hejabi, S. (2017). Spatial and temporal analysis of trends in extreme temperature indices in Iran over the period 1960–2014. Int. J. Climatol.
[25]. Feng, S., Fu, Q. (2013). Expansion of global dry lands under a warming climate, Atmospheric chemistry physics, 13, 10081-10094.