70 سال دسته بندی و نامگذاری آنزیم ها: معرفی دسته هفتم واکنش های آنزیمی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه تهران، - پردیس علوم،دانشکده زیست شناسی

چکیده

اولین اقدام صورت گرفته در جهت نامگذاری سامان‌یافته مواد شیمیائی غیرآلی  و آلی به ترتیب مربوط نیمه دوم قرن‌های هجدهم  و نوزدهم میلادی است. با این وجود، استانداردسازی بین‌المللی نامگذاری مواد شیمیائی با بنیانگذاری اتحادیه بین‌المللی شیمی محض و کاربردی (IUPAC) در سال 1919 م. (1297 خ.) تحقق عینی یافت. همچنین علیرغم کاربرد واژه کاتالیز با مفهوم تسریع واکنش‌های شیمیائی در نیمه دوم قرن هجده، ارائه مفهوم امروزی کاتالیز و همچنین، معرفی اولین فعالیت آنزیمی در دهه سوم قرن نوزدهم جامه عمل پوشید. در ادامه، اقدام در جهت استانداردسازی بین‌المللی آنزیم‌ها تا زمان بنیانگذاری اتحادیه بین‌المللی بیوشیمی (IUB) که از دهه پایانی قرن بیستم به اتحادیه بین‌المللی بیوشیمی  و زیست‌شناسی مولکولی (IUBMB) تغییر نام داد، در ابتدای نیمه دوم قرن بیستم معطل ماند. تا اینکه در ابتدای دهه ششم قرن مزبور،  IUB با سازمان‌دهی و تشکیل کمیسیون آنزیم (EC) در ابتدا با مشورتو در ادامه با همکاری IUPAC، شروع به انتشار گزارش‌های دسته‌بندی و نامگذاری آنزیم‌ها بر اساس نوع واکنش نمود. نتیجه اقدام مزبور انتشار 6 گزارش و 13 الحاقیه نامگذاری و دسته‌بندی آنزیم‌ها تا پایان قرن بیستم بود. بر این اساس آنزیم‌ها در 6 دسته، نامگذاری و دسته‌بندی شدند. تا اینکه، بعد از 70 سال از زمان تلاش بین‌المللی  و سازمان یافته برای نامگذاری آنزیم‌ها و نیز 60 سال بعد از انتشار اولین گزارش کمیسیون آنزیمی،گروهی از آنزیم‌ها در دسته هفتم (EC 7) نامگذاری و دسته‌بندی شدند. در مقاله حاضر ضمن اطلاع‌رسانی در مورد اضافه شدن دسته هفتم به 6 دسته آنزیم‌ها توسط کارگروه نامگذاری آنزیم  از اتحادیه بین‌المللی بیوشیمی و زیست‌شناسی مولکولی (EN-IUBMB)و کمیسیون مشترک نامگذاری بیوشیمیائی اتحادیه بین‌المللی بیوشیمی و زیست‌شناسی مولکولیو اتحادیه بین‌المللی شیمی محض و کاربردی (JCBN)، سرگذشت نامگذاری آنزیم‌ها از ابتدا- تاکنون مرور می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

70 Years Classification and Nomenclature of the Enzymes: the Seventh Classes of Enzymes

نویسنده [English]

  • Mehran Habibi rezaei
School of Biology, College of Science, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

The first attempt to organized nomenclature of the inorganic and organic chemicals dates back to the second half of the eighteenth and nineteenth centuries. However, the international standardization of chemical nomenclature came to the founding of the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) in 1919. Despite the use of the term catalysis with the concept of accelerating chemical reactions in the second half of the eighteenth century, the modern concept of catalysis was introduced in the third decade of the nineteenth century almost at the same time as the introduction of the first enzymatic activity. Nevertheless, the international standardization of enzymes nomenclature was delayed until the sixth decade of the century when the International Union of Biochemistry (IUB), (which was renamed as the International Union of Biochemistry and Molecular Biology or IUBMB) was founded at the beginning of the second half of the 20th century. The IUB began to publish reports on the classification and naming of enzymes based on the type of reaction, through organizing the Enzyme Commission (EC), first in consultation with and then in cooperation with the IUPAC. The result was the publication of six reports and 13 supplements naming and classifying enzymes by the end of the twentieth century. Based on this, enzymes were named and classified into 6 classes. Until, 70 years after the international and organized effort to name enzymes and 60 years after the publication of the first report of the Enzyme Commission, a group of enzymes were named as “Translocases” and classified in the seventh class (EC 7). Here, while informing about the addition of the seventh class to the pre-registered 6 classes of enzymes by the Enzyme nomenclature working group from of IUBMB (EN-IUBMB) and the IUBMB/IUPAC Joint Biochemical nomenclature commission (JCBN), the history of enzyme classification and nomenclature from the beginning to the present is reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ِCatalysis
  • EN-IUBMB
  • Enzyme classification & Nomenclature
  • Translocases
  • EC 7
[1]. Lefèvre, W. “To cite this article: Wolfgang Lefèvre (2018) The Méthodeï deï nomenclatureï chimique (1787): A Document of Transition,” Ambix, vol. 65, no. 1, pp. 9–29, 2018.
[2]. Lindström B.and Pettersson, L. J. “A brief history of catalysis,” CATTECH, vol. 7, no. 4, pp. 130–138, 2003.
[3]. Slater (Bill), (2005) “The History of IUB(MB),” IUBMB Life (International Union Biochem. Mol. Biol. Life), vol. 57, no. 4–5, pp. 203–211.
[4]. Courtois J. and Khorsand M., (1950) “Sur quelques propriétés des phosphatases de feuilles,” BBA - Biochim. Biophys. Acta, vol. 6, no. C, pp. 175–182.
[5]. Khorsand M., (1956) “Research on phosphatases of Belladona leaves and their purification. I.,” Acta Med. Iran., vol. 1, no. 1, pp. 88–95.
[6]. Nord F. F., (1953) Advances in Enzymology and Related Areas of Molecular Biology, vol. 14. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc.
[7]. “Enzymes - Malcolm Dixon, Edwin Clifford Webb - Google Books.” [Online]. Available: https://books.google.com/books/about/Enzymes.html?id=DkYEzgEACAAJ&hl=en&output=html_text
[8]. Tao Z., Dong B., Teng Z., and Zhao Y., (2020) “The Classification of Enzymes by Deep Learning,” IEEE Access, vol. 8, pp. 89802–89811.
[9]. McDonald A. G. and Tipton K. F., (2014) “Fifty-five years of enzyme classification: Advances and difficulties,” FEBS J., vol. 281, no. 2, pp. 583–592.
[10]. Grünewald H., (1965) “Comprehensive Biochemistry. Herausgeg. v.M. Florkin undE. H. Stotz. Band 13: Report of the Commission on Enzymes of the International Union of Biochemistry. Elsevier Publishing Company, Amsterdam-London-New York 1964. 1. Aufl., XII, 164 S., Einzelpreis DM 22.80.,” Angew. Chemie, vol. 77, no. 7, pp. 357–357.
[11]. Hoffmann-Ostenhof O., (1972) “Enzyme Nomenclature, Recommendations, 1972. Announcement,” Eur. J. Biochem., vol. 45, no. 1, pp. 1–3.
[12]. “Enzyme Nomenclature 1978 - 1st Edition.” [Online]. Available: https://www.elsevier.com/books/enzyme-nomenclature-1978/stuart/978-0-12-227161-8.
[13]. WEBB E. C., (1989) “Enzyme Nomenclature. Recommendations 1984. Supplement 2: corrections and additions,” Eur. J. Biochem., vol. 179, no. 3, pp. 489–533.
[14]. “Enzyme Nomenclature 1992 - 1st Edition.” [Online]. Available: https://www.elsevier.com/books/enzyme-nomenclature-1992/nc-iubmb/978-0-12-227164-9.
[15]. “Archive record.” [Online]. Available: https://www.qmul.ac.uk/sbcs/iubmb/enzyme/archive.html..
[16]. Mcdonald A. G., Ad Boyce S., and Tipton K. F., (2008) “ExplorEnz: the primary source of the IUBMB enzyme list,” Nucleic Acids Res., vol. 37, pp. 593–597.