انقلاب صنعتی چهارم و تغییرات بنیادین پیش رو

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 سازمان مدیریت صنعتی

2 مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در سال های اخیر، تحولات فناورانه و نوآوری های پیاپی در فرایندهای ساخت و تولید، تغییرات عمیقی را در چشم انداز صنعتی جهان ایجاد کرده اند. در این میان، شاهد ظهور مفهوم انقلاب صنعتی چهارم یا صنعت 4.0 نیز بوده ایم و پژوهشگران نیز توجه فزاینده ای به این موضوع نشان داده اند. این رویکرد صنعتی جدید که از طریق درهم آمیزی فناوری ها بر پایه سامانه های فیزیکی سایبری و تحول دیجیتال ایجاد شده است، پیامدهای متحولانه ای رابرای صنعت و اقتصاد به همراه دارد. امروز در آغاز انقلابی قرار داریم که در حال تغییر بنیادین سبک زندگی، کار و روابط مان است.
این پدیده از نظر مقیاس، پوشش و پیچیدگی با هیچکدام از تجربیات گذشته بشر قابل مقایسه نیست.
و هنوز از درک کامل سرعت و دامنه این انقلاب جدید بسیار فاصله داریم.
آنچه مسلم است می باید هر چه سریعتر نسبت به استفاده از آثار و تبعات مثبت و مقابله با تهدیدهای احتمالی این انقلاب صنعتی اقدامات موثری را به انجام رساند.
مقاله پیش رو به مولفه های بنیادین انقلاب صنعتی چهارم و تغییرات نوپدید در عرصه های صنعت، محصولات و خدمات، مدل های کسب و کار و بازار، محیط کار و توسعه مهارت ها می پردازد و بر ضرورت آمادگی برای مواجهه با این موضوع توسعه صنعتی تاکید می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Fourth Industrial Revolution and the Fundamental Changes Ahead

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Kiani-Bakhtiari 1
  • Ali Akbar Moosavi-Movahedi 2
1 Industrial Management Institute( IMI), Tehran, Iran.
2 Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In recent years, technological developments and successive innovations in manufacturing processes have created profound changes in the world's industrial landscape. In the meantime, we have witnessed the emergence of the concept of the fourth industrial revolution or industry 4.0 and researchers have also shown increasing attention to this issue. This new industrial paradigm, created by combining technologies based on physical cyber systems and digital transformation, transformational implications for industry and the economy. Today we are at the beginning of a revolution that is fundamentally changing our way of life, work and relationships. This phenomenon is not comparable to any of the past human experiences in terms of scale, coverage and complexity; and we are still a long way from fully understanding the speed and scope of this new revolution. What is clear is that effective action must be taken as soon as possible to take advantage of the positive effects and consequences and to counter the possible threats of this industrial revolution. The present article deals with the fundamental components of the Fourth Industrial Revolution and emerging changes in the fields of industry, products and services, business and market models, work environment and skills development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fourth Industrial Revolution
  • Industry 4.0
  • Emerging Technologies
  • Digital Economy
  • Platform Enterprises
[1]. شواب، کلاوس( 1399)." به سوی صنعت4"، ترجمه: کیانی بختیاری، ابوالفضل تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، 1399.
[2]. Zhou, K., Liu, T., and L. Zhou (2016) “Industry 4.0: Towards Future Industrial Opportunities and Challenges,” in International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery, pp. 2147–2152.
[3]. European Commision (2010), “Factories of the Future PPP: Strategic Multi-annual Roadmap,” Pub. Office of the Euro. Union, Luxembourg.
[4]. Kagermann, H. (2015) “Change through Digitization - Value Creation in the Age of Industry 4.0,” in Manag. of Perm. Change, Springer.
 [5]. Schmidt R, Möhring M, Härting RC, Reichstein C, Neumaier P, Jozinović P (2015) Industry 4.0-potentials for creating smart products: empirical research results. In International conference on business information systems springer international publishing.:16–27
[6]. Qin, J., Liu, Y., Grosvenor, R.( 2016).” A Categorical Framework of Manufacturing for  Industry 4.0 and beyond, Procedia CIRP 52, 173–178.
[7]. Radziwon, A., Bilberg, A., Bogers, M., and Madsen, E. S.( (2014), Procedia Eng. 69 ,1184–1190.
[8]. Borgia, E (2014). “The Internet of Things Vision: Key Features,
Applications and Open Issues,” Comput. Commun., vol. 54, pp. 1–31.
 
[9]. Shariatzadeh, Navid et al., Integration of digital factory with smart factory based on Internet of Things, Procedia CIRP 50 (2016).
[10]. Haller, S,. Karnouskos, S. and C. Schroth(2008), “The Internet of Things in an Enterprise Context,” in Future Internet Symposium pp. 14–28.
[11]. Cardoso, J. Voigt, K. and M. Winkler.(2008). “International Conference on Enterprise Information Systems”, pp. 15–27.
[12]. Atzori, L., Iera, A and G. Morabito. (2010) “Comput. Networks” 54(15) 2787–2805.
[13]. Miorandi, D., Sicari, S., F.(2012) "De Pellegrini, and I. Chlamtac. Ad Hoc
[14]. Mourtzis, D., Vlachou, D., and Milas. N. (2016). Procedia CIRP 55, 290–295.
[15]. Chui, M, Löffler, .Mand R. Roberts. (2010)" McKinsey Q". 2, 1–9.
[16]. Kyriazis, D., Varvarigou. .M. (2013)" Procedia Comput". Sci. 21, 442–448.
[17]. Laney, D. (2001). 3D data management: Controlling data volume, velocity, and variety. META group Inc. https://blogs.gartner.com/doug-laney/files/2012/01/ad949-3D-Data-Management- Controlling-Data-Volume-Velocity-and-Variety.pdf. Accessed on Oct 27, 2015.
[18]. Erol, S, Schumacher, A., and Sihn, W. (2016). "Strategic Guidance towards Industry 4.0 – a Three-Stage Process Model,” in Proc. of International Conference on Competitive Manufacturing (COMA16), Stellenbosch, South Africa.
[19]. Dombrowski ,U., Wagner,T.(2014). "Procedia CIRP" 17 100–105.
[20]. Roblek, V., Meško,M., Krapež., A., (2016) .” SAGE Open” 6(2) ,1–11.
[21]. Porter, M.E , Heppelmann and J. E. (2015). Harv. Bus. Rev. 93(10) ,96–114.
[22]. Jazdi, N. (2014). “Cyber Physical Systems in the Context of Industry 4.0,” in IEEE International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics, pp. 1–4.
[23]. Glova, J., Sabol., T., Vajda. V.(2014). “Procedia Econ. Financ. 15 1122–1129.
[24]. Geissbauer ,R., Vedso, J., Schrauf, S. (2016) Industry 4.0: Building the Digital Enterprise. Retrieved from PwC Website: https://www.pwc.com/gx/en/industries/industries-4.0/landing-page/
[25]. Zezulka, F., Marcon, P., Vesely.I, Sajdl, O. (2016). IFAC-PapersOnLine 49(25), 8–12.
[26]. Kagermann, H., Wahlster,W., and Helbig.J.(2013)., “Recommendations for Implementing the Strategic Initiative INDUSTRIE 4.0,” München,
[27]. Zuehlke, A., Annu, D. (2010). Rev. Control. 34(1) 129–138.
[28]. Roblek, V., Meško, M., Krapež A. (2016).” A Complex View of Industry 4.0, SAGE Open 6 (2) , 2158244016653987.
[29]. Magruk. (2016). Business, Manag. Educ. 14(2) 275–291.
Porter, M.E, Heppelmann and J. E. (2015). Harv. Bus. Rev. 93(10) ,96–114.