معرفی پارک-موزه های معدنی با اهدف آموزشی و گردشگری

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

گروه آبخیزداری، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

چکیده

معادن قدیمی با صدها یا ده‎ها سال قدمت می‎توانند بعنوان میراث صنعتی-معدنی و فرهنگی در نظر گرفته شوند. از آنجاییکه همه معادن دارای جاده و خیابان، آب و برق و ساختمان‎های مسکونی بوده اند، با هزینه اندک بازسازی و با حفظ معماری می‎توانند بصورت پارک-موزه معدنی تغییر کاربری دهند. در این محیط جدید کارگران فنی شاغل در معدن دوباره بعنوان راهنمای تور بکارگرفته می‎شوند و شرایط اقتصادی جدید مانع مهاجرت بومیان ساکن می‎شود. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی و تحلیلی بوده و به مطالعات مشابه در سطح جهان اشاره شده است. نتایج نشان می‎دهد که تا کنون تعداد زیادی از انواع معادن متروکه در جهان به پارک-موزه معدنی تبدیل گردیده ند. این‎ها ضمن تامین نیاز گردشگری، به محل آموزش علوم طبیعی بویژه مسایل زیست محیطی برای طبقات مختلف مردم شده است. در ایران نیز در سال 1390 موضوع تاسیس پارک-موزه‎های معدنی مطرح شده است. تا کنون معادن زغال سنگ کنیجکلا بعنوان قدیمی ترین معدن زعال ایران، معدن پتاس خور و بیابانک و معدن سرب و روی انگوران به موزه و یا پارک-موزه معدنی تبدیل شده و یا مطالعات امکان سنجی درباره آن‎ها پایان یافته است. در این مقاله خصوصیات پارک-موزه‎های ایران برای اولین بار معرفی و توصیف شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction of Mining Museum Park for Educational and Tourism Purposes

نویسنده [English]

 • Ghorban Vahabzadeh Kebria
Department of Watershed Management, Sari University of Agriculture and Natural Resources, Sari, Iran.
چکیده [English]

These mines can be considered as industrial mining and cultural heritage, Scince all the mines had roads and streets, water and electricity and residential buildings with a small cost of reconstruction and preserving the architecture, they can change their use as mining museum park. In this new environment,the technical workers working in the mine are again employed as tour leader. An new economic conditions provent the migration of indigeneos peoples. The research methods in this study is descriptive and analytical and refers to similar studies worwide. The results show that so far a large number of abandoned mines in the word have been turned into mining museum park. These parks have become a place of natural science education, especially environment issue for different classes of people, by meetings the needs of tourists. In Iran ,in the 2010yeat, the issue of establishing mining museum park was arised. So far, Kanijkola coal mine, Khorbiabanak potash mine and Angoran lead zinc mine have been turned into mining museum park or feasibility study on them are over. In this article, the charecteristics of mining museum park of Iran are introduced and described for the first time.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mining tourism
 • Konijkola coal
 • Khorbiabanak potash
 • Angoran lead zinc
 • محمدی ده چشمه، م.، زنگی آبادی، ع.(1387). امکان سنجی توانمندی­های اکوتوریسم استان چهارمحال و بختیاری به روش SOWT. محیط شناسی، دوره چهارم، شماره 47، صص 10-1.
 • امری کاظمی، ع. (1385). نگاهی به مفاهیم کلی ژئوپارک، میراث زمین­شناسی و ژئوتورریسم و بررسی جایگاه ایران دراین زمینه، بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین­شناسی سازمان زمین­شناسی.
 • نکویی صدری، ب. (1393). مبانی زمین گردشگری با تاکید بر ایران. انتشارات صمت، صص 211-1.
 • رحیم­پور، ع. (1385). ژئوتورریسم، دو ماهنامه بین‌المللی میراث فرهنگی، گردشگری و هتل‌داری، شماره 33.
 • علیزاده، م.، رحیمی، م.، فراگردی، ز.، افراسیابی، ف. (1398). ارزیابی ژئوسایت‎های شهرستان خلخال در راستای توسعه پایدار گردشگری. فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا(برنامه ریزی منطقه‎ایی) سال دهم شماره1. صص 433-421.
 • جهانگیر، م. ح.، محمدی، ع. (1396). ارزیابی توان توسعه گردشگری غار کرفتو استان کردستان با استفاده از مدل استراتژیک SWOT و مدل تحلیلی FASSOULAS. فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا (برنامه ریزی منطقه‎ایی) سال هفتم شماره 4، صص168-152.
 • Tourtellot, J. (2004). About Geotourism, National Geographic Society
 • Hose, T. H., Vasiljevic, D. A. (2012). Defining the nature and purpose of modern geotourism with particurar reference to the United kingdam and south-east Urope. Geoheritage, No. 4. PP. 43-25.
 • Albuz, N. (2017). Comparison of the only mining museum in Turkey with the examples from Europe. Multidiciplinary academic conference, proceeding of Mac2017, czehc technical university, Praque. PP. 17-1.
 • Jelen, J. (2018). Mining heritage and mining tourism., Czech journal of tourism, No. 7. PP. 105-93
 • M.N and Sims.C (2015)Coal mining and tourism ., engines of economic development for Campbell and Claiborne county. Center for public policy. The university of Tennessee
 • Gower, L. (2013). coal mining waste dumps as geotourist objecs exemplified on Ruhr distric and upper Silesian coal basin-comparison and valorization CUPRUM analysis.Vol. 3, No. 68. PP. 51-45.
 • Waterton E., Watson, S. (2015). The palgrave handbook of contemporary heritage research (chapter13 Vargas-sanchez. A). Macmillan, London, PP. 1-17.
 • Garofano, M., Govoni, D. (2012). Underground geotourism: an historic and economic overview of show caves and show mines in Italy. Geoheritage, Vol. 4, PP. 79–92.
 • حسین زاده آهنگر، ر. (1399) بررسی توان زمین گردشگری منطقه‌ی بلیران آمل با استفاده از مدل­های کوچین و پرالونگ .رساله کارشناسی‌ارشد آبخیزداری. دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری.
 • زینال زاده، آ.، میلانی، ا.، دانشورنیا، س. (1391). گردشگری معدنی، وزارت صمت، دفتر امور اکتشاف.
 • بطحایی س، م. (1397). میراث معدن‌کاری و گردشگری معدنی، موسسه میراث زمین شناختی خاورمیانه.
 • سید مجرد ثمرین، س. م.، سید مجرد ثمرین، س. م. (1398). ژئوتوریسم معادن، روشی نوین برای رونق گردشگری در استان اردبیل. اولین کنفرانس بین المللی گردشگری (مطالعه فرصت‎ها و چالش‏های توسعه گردشگری با محوریت استان اردبیل).
 • قاسمی، م.، صالحی، ام. ح.، شالیکار، س. (1393). نقش معادن کهن ایران در گردشگری. اولین همایش ملی گردشگری و درآمد.
 • https://kerman-blog.irhttps://www.museodelcarbone.it /il-museo/la-visita
 • https://www.culture.si/en/Coal_Mining_Museum_of_Slovenia
 • http://museumpernick.com
 • https:// www. Kopalniaguido.pl–https:// wiki/National-CoalMining Museum for England
 • https://www.hideaways.co.uk
 • http://map.uu-hokkaido.jp/e/kushiro-coal-mine-museum
 • https://tour-edmine.com
 • visitkorea.or.kr/enu/ATR/SL EN 3111.jspcid=791768// http
 • https://www.viator.com/tours/BritishColumbia/ Mine-Museum General Admission /d261-5610GEN
 • https://ghost.hauntedhouses.com/montana_butte orphan girl
 • https://www.sterlinghillminingmuseum.org
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Taiwan_Coal_Mine_Museum
 • مجتمع پتاس خور و بیا بانک (1396). طرح گردشگری معدنی.
 • وهاب زاده کبریا، ق.، پاکزاد، ن. (1397). طرح مطالعات امکان سنجی طرح جامع ژئوتوریسم معادن کنیج کلا. شرکت زغال‌سنگ البرز مرکزی ودانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 • شرکت زغال‌سنگ البرز مرکزی (1397) لیست تونل‎های متروکه جهت پروژه گردشگری.
 • شیبانی وصال، ی. (1397). اطلاعات ژئوپارک وموزه میراث زمین طبس.
 • پتانسیل گردشگری مجتمع معدنی سرب و روی انگوران (1399). انتشارات روابط عمومی مجتمع.
 • طرح مطالعه موزه سنگ بیستون کرمانشاه (1396). بی نام.
 • https://kerman-blog.ir