دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 23، دی 1400، صفحه 1-101 (دی ماه 1400) 
آموزش عالی ناب

صفحه 21-27

محسن نظرزاده زارع


زالوی طبی: داروخانه زنده

صفحه 63-80

معصومه ملک؛ علی اکبر موسوی موحدی


فرآیند های کوانتومی در علوم زیستی

صفحه 88-97

امیر اشراقی؛ سید نصیب الله دوستی مطلق


منشور هفتگانه برای همزیستی در جهان آینده

صفحه 98-101

سید کاظم علوی پناه؛ علی اکبر موسوی موحدی