رویکرد سیستم‌های غذایی پایدار

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 پژوهشگاه استاندارد،پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی،

2 مرکز تحقیقات علوم داروئی رازی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

3 پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی، پژوهشگاه استاندارد

چکیده

امروزه اجماع‌نظر جهانی بر این است که سیستم غذای جهانی قادر به تغذیه خوب برای تمامی مردم نیست و باعث فرسایش محیط ‌زیست و از دست رفتن تنوع زیستی هم می‌شود، به گونه‌ای که برای غلبه بر چالش‌های سوء‌تغذیه مداوم و فقر مناطق روستایی که با تغییرات اقلیم تشدید می‌شوند، نیاز به تغییرات اساسی است. در سال‌های اخیر رویکردهای کشاورزی- اکولوژیکی، منجر به پیشرفت‌های خوبی در زمینه‌های علمی و کشاورزی شده است، همچنین راهکارهایی را برای تغییر سیستم‌های کشاورزی و غذایی پیشنهاد می‌کنند. سیستم‌های غذایی پایدار پتانسیل حفاظت از سلامت انسان و حمایت از پایداری محیط‌ ‌زیست را دارند. سیستم‌های غذایی شامل طیف وسیعی از بازیگران و فعالیت‌های ارزش‌افزای مرتبط با آنها در طول زنجیره غذایی، شامل تولید، انبارداری و نگهداری، پردازش، توزیع، مصرف و دفع محصولات غذایی است. ایمنی، امنیت غذایی و پایداری سیستم غذایی مباحث چندوجهی هستند که تأمین بخشی از آن برعهده دولت‌ها، بخشی برعهده صنایع و بخش‌های خصوصی و قسمتی نیز برعهده مردم است که باید در این زمینه مشارکت و آگاهی داشته باشند. این مباحث باید در یک زنجیره کامل از مزرعه تا سفره، در چارچوب سیاست هماهنگی دیده شوند و اتصال بین تمام حلقه‌ها در این زنجیره به‌طور مناسب وجود داشته باشد. در این مطالعه سیستم غذایی پایدار و عناصر آن تعریف شده و اهمیت آن بیان می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sustainable Food Systems Approach

نویسندگان [English]

  • Mansooreh Mazaheri 1
  • Asiyeh Hosseini 2
  • Masoumeh Mahmoudi-Maymand 3
1 Standard Research Institute, Food and Agricultural Products
2 Razi Pharmaceutical Sciences Research Center, Iran University of Medical Sciences
3 Standard Research Institute
چکیده [English]

Today, the global consensus is that the global food system is not able to feed all the people well and it also causes environmental erosion and loss of biodiversity, so that in order to overcome the challenges of continuous malnutrition and poverty in rural areas that are intensified by climate change, fundamental changes are needed. In recent years, agro-ecological approaches have led to good progress in the scientific, agricultural and political fields and suggest solutions for changing agricultural and food systems. Sustainable food systems have the potential to protect human health and support environmental sustainability. Food systems include a wide range of actors and their associated value-added activities along the food chain, including production, storage, processing, distribution, consumption and disposal of food products. Safety, food security and sustainability of the food system are multi-faceted topics, which are partially provided by governments, partially by industries and private sectors, and partially by the people, who must participate and be aware of this issue. These issues should be seen in a complete chain from farm to table, in the framework of coordinated policy, and the connection between all the links in this chain should exist properly. In this study, the sustainable food system and its elements are defined and its importance is showed.a

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable System
  • Food
  • Biodiversity
  • Food Security
  • Food Chain
[1]. Alexander, W., Barbara, G., Rachel Bezner, K., Edmundo, B., André Luiz Rodrigues, G., Fergus, S. (2020). Agro ecological principles and elements and their implications for transitioning to sustainable food systems. A review. Agronomy for Sustainable Development, Vol. 40; 40.
[2]. Mbow, C., Rosenzweig, C., Barioni, L.G., Benton, T.G., Herrero, M., Krishnapillai, M., Liwenga, E., Pradhan, P., Rivera-Ferre, M.G., Sapkota, T., Tubiello, F.N., Xu, Y. (2019). Food security, climate change and land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food Security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems (2019), pp. 437-550.
[3]. Neven, D. (2014). Sustainable food value chain development–Guiding principles. Food and agriculture organization of the United Nations, Room.
[4]. Willett ,W., Rockström, J.,  Loken , B.,  Springmann, M.,  Lang, T., Vermeulen, S., et al. (2019). Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems. Lancet 393, 447–92.
[5]. Jackson, P., Candel, J., Davies, A., Vries, H., Cristiane, D., et al. (2020). A sustainable food system for the European Union, Science advice for policy by European academies, Berlin, Germany, pp.1-224.
[6]. Soldi, R., Cavallini, S. (2020). The role of local and regional authorities in making food systems more sustainable. European Union, Commission for Natural Resources.
[7]. Underwood, E., Baldock, D., Aiking, H., Buckwell, A., Dooley, E., Frelih-Larsen, A., Naumann, S., O’Connor, C., Poláková, J., Tucker, G. (2013). Options for sustainable food and agriculture in the EU. Synthesis report of the STOA Project, Technology options for feeding 10 billion people, Institute for European Environmental Policy, London/Brussels.
[8]. Mylona, K., Maragkoudakis, P., Bock, A., Wollgast, J., Louro Caldeira, S., Ulberth, F. (2016). Delivering on EU Food Safety and Nutrition in 2050, Future challenges and policy preparedness, EUR 27957, Publications Office of the European Union, Geel.
[9]. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). (2015). Towards a Food Policy: Synopsis of WRR-Report no. 93, The Netherlands Scientific Council for Government Policy. The Hague, Netherlands.
[10]. European Academies’ Science Advisory Council (EASAC). (2017). Opportunities and challenges for research on food and nutrition security and agriculture in Europe. German National Academy of Sciences Leopardine.
[11]. SAM .W . V. (2019). The scientific advice mechanism unit of the European Commission; A scoping review of major works relevant to scientific advice towards an EU sustainable food system - Scoping review report.
[12]. Buckwell, A., Nadeu, E. (2018). What is the Safe Operating Space for EU livestock? RISE foundation, Brussels.
[13]. Moosavi-Movahedi, A. (2021). Rationality and Scientific Lifestyle for Health, Philosophy Virtue of Nature, Mankind and Natural Health, Springer, Gewerbestrasse 11, 6330 Cham, Switzerland.
[14]. زرگری، فلور (1399)،  نقش استرس اکسیداتیو و رادیکال­های آزاد در بیماری­ها، مجله علوم پزشکی رازی، دوره 27، شماره 2
[15]. طاهرزاده ن.، شریفی، م. (1398)،  اثرات زیست محیطی و ارزیابی کیفیت مواد غذایی ارگانیک، دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب، سیل و محیط زیست
[16]. Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2019). The state of Food and Agriculture, Moving forward on food loss and waste reduction. Rome.